Etiket arşivi: İLTİBAS

MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ / TESCİLLİ MARKA İLE İLTİBAS

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/678
K: 2006/3048
T: 23.03.2006
MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ
TESCİLLİ MARKA İLE İLTİBAS
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 55]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 9]
Taraflar arasında görülen davada A. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.11.2004 tarih ve 2004/627 – 2004/285 sayılı kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 21.03.2006 gününde davacı avukatı Y. gelip, davalı avukatı tebliğe rağmen gelmediğinden temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre daraldığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştır. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalıya ait dersaneye ad olan “Y. Ç. Dersanesi” ibaresinin dersanecilik eğitim–öğretim ve yayıncılık faaliyeti gösteren müvekkilinin tescilli “Ç. A + şekil” markalarına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, markaya tecavüzün önlenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, sunulan kanıtlara göre, davalının tescilli ticaret unvanındaki “Y. Ç.” ayırt edici unsuruna yardımcı unsurlarla birlikte ve iştigal alanı ile ilgili olarak kullanmasında ticaret unvanı terkin edilmedikçe markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı, söz konusu ibarenin davacının tescilli markası ile iltibas yaratıcı biçim de kullanılmadığı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalının işlettiği dersanesinde “Y. Ç. Dersanesi” ibaresi kullanmasının davacının dersanecilik faaliyetleri de kapsayan (200/14565) nolu “şekil+Ç. A” hizmet- ticaret markasına tecavüz oluşturduğu iddiasına dayalı markaya tecavüzün önlenmesi istemine ilişkindir.
Davalının ticaret unvanı “T. Y. Ç. Eğitim ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti”dir. Oysa, işlettiği dersanenin işletme adı “Y. Ç. Dersanesi”dir.
Davalı tescilli ticaret unvanından farklı bir işletme adı kullandığına göre, bu kullanımın yasal korumadan yararlanması TTK’nun 55. maddesine uygun 61 nci maddesinde işletme adının tescil ettirilmesi ile mümkündür. Davalı tarafça böyle bir işletme adı tescilinin varlığı savunulmamıştır.
Davalının ticari faaliyetlerinde, iş evrakında ve ilan gibi işlemlerde kullandığı “Y. Ç. Dersanesi” ibarelerinde davacının tescilli markasının görsel özelliklerinin aynen yer almamasının iltibasın varlığını ortadan kaldırılamayacağı, davalının ticaret unvanına aldığı gibi kullanmaması ve bu kullanımda davacının tescilli markasının ana unsuru “Ç.” sözcüğünü öne çıkmasının, vurgu işlevi kazanmasının 556 sayılı KHK.nun 9/2 maddesi hükmünce iltibas oluşturulup oluşturmayacağının incelenip değerlendirilmesini ve sonucuna göre hüküm kurulmasını teminen kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.