Etiket arşivi: İNTERNET

İşçinin Yurt Dışı Kaynaklı İnternet Sitelerinde Bahis Oynadığı, Eylemin Geçerli Sebep Olduğu

T.C YARGITAY
22.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 12560
Karar: 2014 / 21257
Karar Tarihi: 02.07.2014

ÖZET: Davacı işçinin yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde bahis oynadığı, ortalama net maaşının üzerinde olan tutarlarda ödemeler yaptığı sabittir. İşçinin eylemlerinin işverende meydana getirdiği etki gözönüne alındığında işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshinin haklı sebep ağırlığında kabul edilmese dahi geçerli sebebe dayandığının gözetilmesi gerekir.(4857 S. K. m. 20, 25)

Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı vekili, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, yapılan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davalı işveren tarafından yapılan teftiş ve teftiş sonucu düzenlenen raporlara ve davacı işçinin kredi kartı ekstre bilgilerine göre davacı işçinin yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde bahis oynadığı, iş akdinin feshi tarihi itibariyle kredi kartı borçlarından dolayı işçi aleyhine takip yapılmadığı, işçinin iş sözleşmesinin feshi sonrasında işsiz kalması sebebiyle kredi kartı borçlarını ödemede güçsüzlüğe düştüğü ve banka tarafından hakkında takip yapılmasına sebebiyet verdiği, işçinin toplum içerisinde onaylanmayacak nitelikteki bahis oynama şeklinde gerçekleşen olumsuz nitelikteki davranışın iş yerindeki üretim sürecine ve çalışmalara olumsuz etki yaptığı işveren tarafından kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip edilmediği noktasındadır.

Somut olayda, 06.11.2012 tarihinden beri davalı işyerinde kobi bankacılık satış yönetmeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, yurt dışı bağlantılı sitelerden davalı bankaya ait kredi kartı ile bahis oynaması ve gelirinin üzerinde tutarlarda borçlanmak suretiyle ödemeler yapması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu 25/II maddesi ile disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı işçinin yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde bahis oynadığı, ortalama net maaşının üzerinde olan tutarlarda ödemeler yaptığı sabittir. İşçinin eylemlerinin işverende meydana getirdiği etki gözönüne alındığında işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshinin haklı sebep ağırlığında kabul edilmese dahi geçerli sebebe dayandığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

Hüküm: Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Davanın REDDİNE,

3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yapmış olduğu 60,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 02.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

www.sinerjimevzuat.com.tr

Yargıtay kararı: İşçinin Yurt Dışı Kaynaklı İnternet Sitelerinde Bahis Oynadığı, Eylemin Geçerli Sebep Olduğu .

Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • İNTERNET SİTESİNE YÜKLENEN İÇERİKTEN KİMİN SORUMLU OLACAĞI

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2014/7338
Karar: 2014/24862

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, internette cinsel içerikli bir arkadaşlık sitesinin yöneticisi olduğu, ilgili sitede, katılanın, arkadaş ortamında çekilen özel bir fotoğrafının erkek aradığı biçimindeki ifadeler ile birlikte yayımlandığının iddia edildiği olayda; internet sitesine alan adı sağlayan şirketin cevabi yazısında, siteye veri yükleyen kişilerin bilgileri ve IP numaralarının kendilerinde bulunmadığının, siteye yer sağlayıcı hizmeti vermediklerinin, hizmet ilişkisinin alan adı kaydından ibaret olduğunun, sitenin alan adının tescili sırasında müşteri tarafından verilen bilgilerin doğru olup olmadığının teyit edilemediğinin, sitenin alan adı yöneticisinin sanık olduğunun belirtildiği, sanığın aşamalardaki beyanlarında, katılanı tanımadığını, gece kulübü olduğunu, internet siteleri kurduğunu, sitenin isim hakkının önce kendisinde olduğunu, daha sonra siteyi sattığını, katılanın resmini yayımlamadığını, hakkında hiçbir yazı veya reklam yapmadığını, suçla ilgisinin olmadığını savunduğu, alınan bilirkişi raporuna göre de, yayına ait ekran görüntüsünün dosyada bulunmadığı, sitenin halen faal olduğu, inceleme tarihi itibariyle katılana ait herhangi bir fotoğraf ve kişisel bilgi olmadığı, resim ya da kişisel ilgiler katılanın beyan ettiği şekilde daha önceden var ise, muhtemelen silindiği ya da yayımdan kaldırıldığı, siteye site yöneticisi dışında herkes tarafından üye olmak suretiyle ilan oluşturulup resim yüklenebildiği, buna göre, internet sitesine fotoğraf yüklemesi yapan kişi veya kişilere ait bilgiler ile IP adreslerinin tespit edilemediği gibi aradan geçen süre de gözetildiğinde tespitinin mümkün görülmediği, sanığın, katılanı tanımadığı da dikkate alınarak, internetteki arkadaşlık sitesi yöneticisi olmasının fotoğraf yüklemesinin de sanık tarafından yapıldığının kabulüne imkan vermeyeceği anlaşılmakla, sanığa atılı suç sabit olmadığından beraatine dair kabulde isabetsizlik görülmemiş; suça konu yayının benzerinin yabancı kaynaklı sitelerde yayımlandığına ilişkin sayfa görüntüleri dosyada bulunduğundan ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu hükme yeterli görüldüğünden; tebliğnamedeki bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin eksik inceleme ve araştırmaya, sübuta ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraata ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 08.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 29 Oca 2015, 13:12


İnternet Siteleri, Hukuki Yazılım ve Programlar • Ticari, Tıbbi ve Edebi Çeviri

Ticari, Tıbbi ve Edebi Çeviri

Teknolojinin çığır açtığı bilgisayar ve internet dünyası sayesinde iş olanaklarınızı olumlu yönde etkileyecek olan yabancı dil seçeneklerine daha kolay ulaşabilmeniz mümkün. Örneğin ticari metin çevirisi yapabilmek için http://www.protranslate.net/tr/ticari-ceviri/ ile çeviri yapmak ya da edebi çeviriler için http://www.protranslate.net/tr/edebi-ceviri/ tercümeleri yapmak kadar farklı seçeneklerde sitemizde mevcut ve sizleri beklemektedir. Online tıbbi çeviri seçenekleri de bu örneklerden biri.

Sadece kitap çeviri sayfası yeterli olmuyorsa diğer seçeneklere de platformumuzdan kolayca ulaşabilirsiniz. Doğru seçeneklerle çeviri yapmak istiyorsanız http://www.protranslate.net/tr/tibbi-medikal-ceviri/ seçeneklerine göz atabilirsiniz. Yabancı dil seviyenizi geliştirdikçe göreceksiniz ki okul hayatınızda da iş hayatınızda da rakiplerinizin bir adım önünde olacaksınız. Gelişen dünyada, küreselleşen dünyada yerinizi almak istiyorsanız siz de yabancı dilinizi geliştirmelisiniz. Bunun için de yapmanız gereken yabancı dil çalışırken güvenebileceğiniz bir siteyle çeviri yapmak. Gerçekten göreceksiniz ki kaliteli bir siteyle çalıştıkça yabancı diliniz gelişecek ve size çok şey katacak. Bunun için yapmanız gereken istediğiniz dil seçeneklerinin bulunduğu bağlantılarımızı kullanmak.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: Editör — 19 Oca 2015, 14:54


İnternet Siteleri, Hukuki Yazılım ve Programlar • Forum sitesinin özel,şahsi bilgilerini istemesi hakkında ?

Merhaba internet sitelerinde gezerken bazı olaylar gözüme çarpıyor. Mesela hakkında kısa bilgi , çep telefon , adın soyadın gibi hatta ev adreesin gibi kişisel bilgiler istiyorlar özellikle …sitesi bilgileri inçeleyip öyle onaylıyorlar yani bunlar bu bilgileri hosting veritabanında saklanıyor bu bilgiler tabi sonrada siliyorlarsa el ile o ayrı mesele şimdi bir hacker bu verilere ulabilir büyük olasılıkla peki şimdi bunu alıpda benim ordaki bilgilerimi başka yerde kullanırsa ne olacak ??? kafama böyle soru takıldı.

İkinçi sorum bu bilgileri bir forum sitesi veya facebook gibi gerçi facebookta zorunluluk yok neyse bu bilgileri almak zorunlulu alan siteler için söylim bunlar yani bu bilgileri zorunluıluk hale getirip bu bilgileri istemek almak hakları varmıdır. ?

Bu bilgileri istenildiğinde 3. şahıs kişiler ile paylaşmış oluyoruz yani bu bilgileri başka birine vermediğini nereden bilecez. ??? İnternet ortamına nekadar güvenebiliriz. Hani alış veriş sitesi olsada eve kağıt gelse gam yemicem. Ama bunu başkası kullanırsa sıkıntı yaratmazmı ?

NEyse böyle garip bir soru vardı aklımda umarım anlatabilmişimdir yalnış yere konuyu açtıysam affola ?

Bilgiler: Tarih-Gönderici: engind5 — 18 Oca 2015, 19:13


İnternet Siteleri, Hukuki Yazılım ve Programlar • ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA PROGRAMI – 2015

EPDK verileri kullanılarak hazırlanan elektrik faturası hesaplama programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA PROGRAMI – 2015

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 17 Oca 2015, 04:49


YARGITAY 2. Ceza Dairesi E: 2010/26376 K: 2012/43142 * İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN YAZIDAN SORUMLU OLAN KİŞİNİN TESPİTİ

T.C

YARGITAY

2. Ceza Dairesi

Esas No : 2010/26376

Karar No : 2012/43142

Karar Tarihi:09.10.2012

 

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 

1-Sanık C… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

 

Hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesiyle değişik 1412 Sayılı CMUK’nun 305/1 maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

 

2-Katılan vekilinin sanık V… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

 

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir . Ancak;

 

Suça konu edilen yazının yayınlandığı internet sitelerinin sanık V…’ın sahibi bulunduğu … şirketi bünyesinde faaliyet gösterdiği ve söz konusu internet sitelerinde sanık V…’ın yönetici olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın suça konu edilen yazıların yayınlanmasındaki rolü, görev ve sorumlulukları gerekirse sanık, şirket ve internet siteleri arasında yapılan hizmet sözleşmeleride getirtilip incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, suça konu edilen yazıların sanıkça yazılmadığı şeklindeki gerekçe ile eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.