Etiket arşivi: K.2009/20160

Y2HD 19.11.2009 E.2008/14398 – K.2009/20160


 Y2HD 19.11.2009 E.2008/14398 – K.2009/20160

– AİLE KONUTUNUN DEVRİ (Devri Şartları – Hakimin Müdahalesi – Tapu İptali – Alıcının İyiniyetli Olması Şartı)

– TAPU İPTALİ (Aile Konutu)

– EŞİN RIZASI ŞARTI (Aile Konutunun Devri)

– HAKİMİN MÜDAHALESİ (Aile Konutunun Devri)

– TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE DAYANMA (Aile Konutunu Devir Alanın) –

TMK.2,194/1-2,1023

Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. Rızayı sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutunu devralan davalı`nın, kazanımının korunması için, iyiniyetli olması gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Türk Medeni Kanununun 194`ncü maddesi gereğince eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. Rızayı sağlamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. (TMK.md.194/2)

Dava konusu meskenin aile konutu olduğu, hak sahibi olan kocanın, eşinden habersiz olarak bu taşınmazı 23.6.2006 tarihinde diğer davalı Fatih`e satış suretiyle devrettiği anlaşılmaktadır. Yapılan bu işleme davacının açık rızası bulunmadığından, devir geçersizdir. (TMK.md.194/1) Konutu devralan davalı Fatih`in kazanımının korunması için iyiniyetli olması gerekir. (TMK.md.1023) Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı Fatih`in tarafların aile dostu olduğu, yapılan işlemin aile konutuyla ilgili ve işlemin tarafı olan davalı Ömer`in evli olduğunu bildiği gerçekleşmiştir. Bu durumda davalı Fatih Türk Medeni Kanununun 1023. maddesinden yararlanamaz. Kanun diğer eşin açık rızasını aradığına göre davacının devir işlemini öğrendikten sonra dava hakkını kullanması da dürüstlük kuralına (TMK.md.2) aykırı davranış olarak görülemez. O halde isteğin kabulü gerekirken reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 19.11.2009 E.2008/14398 – K.2009/20160

PicLensButton Y2HD 19.11.2009 E.2008/14398 – K.2009/20160