Etiket arşivi: K.2010/16532

Y.12.H.D. 24.6.2010 E.2010/4059 – K.2010/16532


 Y.12.H.D. 24.6.2010 E.2010/4059 – K.2010/16532

- İflasın Ertelenmesi Davası 

– Tedbir Kararı (İflasın Ertelenmesi Davasında - Takiplerin Durması) 

– İcra Takibine Başlayamama Ve Takiplerin Durması (İflasın Ertelenmesi Davasında Tedbir Kararı) –

İİK.179/b

İİK.`un 179/b madde hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen tedbir kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun`a göre yapılan
takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur.

Mahkemece takibin iptali yerine durdurulması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden
Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2009/131 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 17.4.2009 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile şirket borçları ile
ilgili icra takiplerinin durdurulmasına, yeni takip yapılmamasına karar verildiği, alacaklının ise bu tarihten sonra 1.6.2009 tarihinde icra takibine başladığı anlaşılmıştır.

İİK.`un 179/b madde hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen bu tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanun`a göre yapılan
takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. O halde mahkemece takibin iptali yerine durdurulması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi. 

Y.12.H.D. 24.6.2010 E.2010/4059 – K.2010/16532 

PicLensButton Y.12.H.D. 24.6.2010 E.2010/4059 – K.2010/16532