Etiket arşivi: K.2012/16130

YARGITAY 12.HD E:2012/116 K.2012/16130 -TEBLİGATIN TÜZÜGE UYGUN YAPILMAMASI

YARGITAY 12.HD E:116 K.16130 T.09.05.2012

 

ÖZET:

Tebligatın, Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre yapıldığının belirtilmesine rağmen, Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinin uygulanmadığı durumlarda (örneğin; muhatabın adreste neden bulunmadığının komşu, kapıcı, yönetici, zabıta amir ve memurları vs. gibi kimselerden sorularak, tevziat saatinden sonra adrese ne zaman geleceğinin tesbit edilerek, bunun tebligat parçasına yazılıp belgelendirilmemesi halinde) yapılan tebligatın geçersiz sayılacağı-

 

 Borçluya gönderilen 10 örnek ödeme emrinin; “muhatap geçici olarak Bursa’ya gittiğinden mahalle muhtarının imzasına teslim edilerek 2 nolu formül doldurularak muhatabın kapısına yapıştırıldı ve en yakın komşusu A. A.’e haber verildi imza atmadı” şerhi ile 28.01.2011 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

 

Tebligatın; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre yapıldı-ğı belirtilmesine rağmen Tebligat Tüzüğü'nün 28. maddesinin uygulanmadığı görülmektedir. Tüzüğün anılan maddesine göre muhatabın adreste neden bulunmadığı, komşu, kapıcı, yönetici, zabıta amir ve memurları vs. gibi kimselerden sorularak, tevziat saatinden sonra adrese geleceğinin tespit edilmesi ve bunun tebligat parçasına yazılıp tevsik edilmesi halinde Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebligat yapılabilir.

 

Somut olayda muhatabın adreste bulunmama nedeni tespit edilmekle birlikte tevziat saatinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği hususu belirlenmediğinden yapılan tebligat usulsüzdür.O halde mahkemece borçlunun usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne, sair şikayet ve itiraz nedenlerinin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde usulsüz tebligat şikayetinin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇBorçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…