Etiket arşivi: K2006/343

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI E:2006/265 K:2006/343 *AVUKATIN İŞİNİ GEREĞİ GİBİ YAPMAMASI * AVUKATIN ALDIĞI ÜCRETİ İADE ETMEMESİ

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

 

ESAS NO:2006/265

KARAR NO:2006/343

KARAR TARİHİ:06.10.2006

 

Avukatlık Kanunu 34 maddesi,

TBB. Meslek Kurallarının 3, 38/2 ve 41 maddeleri

 

 

KARAR METNİ:

 

Şikayetli Avukat hakkında, “Şikayetçinin tutuklu olarak yargılandığı davada avukatlığını üstlendiği, 1.000 ABD Dolarının peşin, bakiyesinin sonraki tarihlerde ödenmek üzere 7.500 Dolara anlaştıkları, Şikayetlinin bir kez, yanında çalışan Av. S……’ın ise iki kez duruşmalara katıldığı, diğer duruşmalara katılmadıkları, bu sebeple Şikayetçinin savunmasız bırakıldığı, ödenen vekalet ücretinin talebe rağmen cüzi bir kısmının iade edildiği” iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

 

Şikayetli Avukat savunma vermemiştir.

 

Baro Disiplin Kurulu, Şikayetlinin eylemini Avukatlık Yasasının 34 ve 134, TBB. Meslek Kurallarının 34, 38/2 ve 41. maddelerine aykırıbularak, Avukatlık Yasasının 135/2 maddesi gereğince, Şikâyetli Avukatın kınama cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.

 

 

(TBB Disiplin Kurulu ve Yargıtay Kararları Doğrultusunda)

 

Tüm dosya içeriğinden, Y…….. Ağır Ceza Mahkemesinin 200…./…………sayılı davasında tutuklu sanık olarak yargılanmakta olan Şikayetçinin, Şikayetli Avukatla, yargılaması süren ceza davasında 1.000.Doları peşin, bakiyesi sonraki tarihlerde ödenmek üzere 7.500.Dolar Avukatlık ücreti karşılığında anlaştıkları, bu hususun aksini gösterir dosyada herhangi bir kanıt bulunmadığı, aksine Şikayetli Avukatın 16.04.2003 günlü duruşmaya Sanık müdafii olarak katılıp vekaletname sunmak üzere mahkemeden süre istediği, 11.06.2003 tarihli duruşmaya mazeret gönderdiği, Şikayetli yanında sigortalı olarak çalışan Av…………….’ın da 2 kez duruşmaya katıldığı ve yargılamanın devamında – duruşmalara katılmadıkları, Şikâyetlinin aldığı vekâlet ücretinden 400.000.000 TL’yi Şikayetçiye iade ettiği anlaşılmıştır.

 

Meslek Kurallarının 41. maddesinde yer alan “Avukat baktığı davada görevini savsayarak, ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine yarar sağlayamaz” hükümlerine yer vermiştir. Şikayetli Avukatın, avukatlık ücreti ve vekâletname almasına karşın,Şikayetçiye ait davayı mesleğin özen, doğruluk ilkelerine aykırı olarak takip etmediği, peşin aldığı ücreti de tam olarak iade etmemesinden ibaret eylemi Avukatlık yasasının 34, TBB. Meslek Kurallarının 3, 38/2.ve 41.maddelerine aykırı olmakla disiplin suçunu oluşturduğundan, BaroDisiplin Kurulunun değerlendirmesinde hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

 

Sonuç olarak, itirazın reddi ile, Ankara Barosu Disiplin Kurulunun Kınama cezası verilmesine ilişkin kararının ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi