Etiket arşivi: KABULÜ

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA TAKİBİNE POSTAYLA GÖNDERİLEN İTİRAZ DİLEKÇESİNİN KABULÜ

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:1989/8135
KARAR NO:1990/1049
KARAR TARİHİ:12.02.1990

sayılı kararında “Borçlu tarafından doğrudan posta ile yapılan göndermelerde esas alınacak tarih gönderme tarihi değil, takibin icra dairesine ulaşma tarihidir”

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2005/12499
KARAR NO : 2005/16234
KARAR TARİHİ: 21.07.2005

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı E. U. vekili tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 49 numaralı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Seçilen bu takip şeklinde borca itirazı düzenleyen İİK.nun 62. maddesinde (itiraz etmek isteyen borçlu itirazını, ödeme. emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak İcra Dairesine bildirmeye mecburdur.) hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddede dilekçenin itiraz eden borçlu tarafından bizzat İcra Dairesine getirilip tesliminin zorunlu olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Önemli olan borçlunun dilekçe altında kendisine atfen atılan imzaya karşı çıkmamasıdır.

Somut olayda, yukarıda açıklanan kural yanında ayrıca, hasta olan borçlunun arabada beklediğinin de dilekçeye şerh verildiği görülmektedir. Gerek bu olgu, gerekse itiraz dilekçesindeki imzaya karşı çıkılmaması nedenleriyle itirazın geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır. Aksi halin kabulü hak kaybına neden olur. O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.07.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Şub 2015, 21:50


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • DAVANIN KABULÜ, KISMEN KABULÜ, HÜKÜMDE ÇELİŞKİ…

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/1825
KARAR: 2014/12046

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, kısa kararda davanın kabulüne karar verildiği halde gerekçeli hükümde kısmen kabulüne karar verilmiştir. Bu durumda kısa karar ile gerekçeli karar çelişkili bulunmaktadır.

10.4.1992 gün, 1991/7-1992/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni oluşturur. Bu durumda mahkemece yapılacak iş önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydı ile yeni bir karar vermekten ibarettir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlanının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleyen: Şükrü Güngör

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 20 Ara 2014, 02:17