Etiket arşivi: KAÇIRILIP

MAĞDURENİN RIZASIYLA KAÇIRILIP ALIKONULMASI

T.C.

YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E: 2006/3632
K: 2006/3411
T:24.04.2006
MAĞDURENİN RIZASIYLA KAÇIRILIP ALIKONULMASI
ÖZET:5237 sayılı TCKnun 26/2. maddesinde belirtildiği üzere, 17 yaşı içerisindeki mağdureyi rızasıyla kaçırıp alı­koyan sanığın, aynı yasanın 109. maddesi anlamında huku­ka aykırı bir davranışından söz edilemeyeceğinden, sanığın beraatına karar verilmesi gerekir.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 7]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 26]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 109]
Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoyma ve cinsi münasebet­te bulunma suçlarından sanık Kemal’in yapılan yargılanması sonunda; açı­lan kamu davasının TCK.nun 434/1. maddesi gereğince teciline dair (Bod­rum Birinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.06.2005 gün ve 2004/1657 Esas, 2005/273 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca in­celenmesi üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;
Üst C.Savcısının dilekçesinin içeriğine ve ileri sürdüğü temyiz nedenleri­ne göre temyiz talebinin reşit olmayan mağdure ile rızasıyla cinsi münase­bette bulunma suçunu kapsamadığı anlaşıldığından, incelemenin kaçırıp alı­koyma suçuyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği dü­şünüldü;
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 434. maddesinin aynı yasanın 430/2. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 25.03.2004 gün ve 2001/478 Esas, 2004/38 Karar sayılı ka­rarının suçun işlenmesinden önce 11.11.2004 tarihinde yayımlanarak yürür­lüğe girmiş olması karşısında, mağdure ile evlenmesi nedeniyle sanık hak­kındaki kamu davasının 434. maddeye göre teciline karar verilme olanağının ortadan kalktığı, ancak 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 26/2. maddesinin “kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edilebi­leceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıklandığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez” hükmü karşısında 17 yaşı içerisindeki mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoyan sanığın aynı yasanın 109. maddesi an­lamında hukuka aykırı bir davranışından söz edilemeyeceği, rızanın fiili hu­kuka uygun hale getirdiği ve 7/1. madde de dikkate alınarak sanığın kaçırıp alıkoyma suçundan beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan ye­rinde görülmüş olduğundan hükmün belirtilen nedenle 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASI­NA), 24.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.