Etiket arşivi: KAYYIMLIĞIN

KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3447
K: 2006/4409
T: 29.03.2006
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI
ÖZET: Kayyımlığın kaldırılması istenen tapu kayıt maliki­nin mirasçılarından birinin öldüğü, diğerinin ise sağ oldu­ğu görülmektedir. Sağ gözüken kişinin ölüm kaydının işlen­mesi veya gaip ise gaiplik kararı ile mirasçılarının belir­lenmesi ve mirasçılık belgesinin getirilmesi için davacıya yetki ve önel verilmelidir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 472]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.
Yargılama sırasında idarece alınan mahluliyet kararının idari yargıda iptal edildiği anlaşılmıştır. Kayyımlığın kaldırılması istenen tapu kayıt malikinin mi­rasçılarından 1338 doğumlu Ali’nin 18.08.1993 tarihinde öldüğü dosyada bulunan nüfus kayıtlarından anlaşılmıştır. Tapu kayıt malikinin mirasçıların­dan Halil ise dosyada bulunan nüfus kaydına göre sağ olduğu görülmekte­dir. Nüfus sicilinde sağ gözüken Halil’in ölüm kaydının işlenmesi veya gaip ise gaiplik kararı ile mirasçılarının belirlenmesi ve mirasçılık belgesinin getir­tilmesi için davacıya yetki ve önel verilmesi toplanan delillerin birlikte değer­lendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekil­de karar verilmesi doğru olmamıştır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BO­ZULMASINA), bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer ol­madığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 29.03.2006 gü­nünde oybirliğiyle karar verildi.