Etiket arşivi: KIYMET

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KIYMET TAKDİR RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİ, İHALENİN FESHİ…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11770
KARAR: 2013/17567

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlular vekili icra mahkemesine başvurusunda ihalenin feshini talep ettiği ancak bu başvurusunda, müvekkillerine kıymet taktir raporunun tebliğ edilmediği yönünde bir iddiada da bulunmadığı görülmektedir.

Somut olayda, borçlulara satış ilanı tebligatları yapılmıştır. Dolayısıyla kıymet takdir raporu hiç tebliğ edilmemiş olsa bile, borçlu şirketler en geç anılan rapora satış ilanı tebliği ile muttali olacağından raporun hiç tebliğ edilmemiş olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, borçlular, satış ilanın tebliği üzerine yasal 7 günlük süre içerisinde kıymet takdir raporunun kendilerine tebliğ edilmediğine ilişkin olarak şikayet yoluna da başvurmamıştır. Diğer yandan satış ilanı ve kıymet taktir raporunun borçluya tebliğ edilmemesi başlı başına ihalenin feshi nedeni olsa da, bu husus İcra Mahkemesince re’sen nazara alınamaz.

O halde mahkemece, başkaca ihalenin feshini gerektirecek bir neden de bulunmadığına göre ihalenin feshi isteminin reddi gerekirken, kıymet takdir raporunun borçlulara tebliğ edilmediğinden bahisle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, HMK.nun 297. maddesinin (1). fıkrasının e bendi gereği hükümde “ gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup kanunun bu emredici hükmüne ayrkırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 03 Oca 2015, 20:07