Etiket arşivi: KÜÇÜĞÜN

KÜÇÜĞÜN VEYA KISITLININ VESAYET İŞLERİNDE YETKİ / VESAYET İŞLERİNDE YETKİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19686
K: 2006/4477
T: 30.03.2006
KÜÇÜĞÜN VEYA KISITLININ VESAYET İŞLERİNDE YETKİ
VESAYET İŞLERİNDE YETKİ
ÖZET: MEDENİ KANUNUNUN 411. MADDESİ;VESAYET İŞLERİNDE YETKİNİN KÜÇÜĞÜN VEYA KISITLININ YERLEŞİM YERİNDEKİ VESAYET DAİRELERİ OLDUĞUNU, 412. MADDESİ DE VESAYET MAKAMININ İZNİ OLMADIKÇA VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNİ, YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ HALİNDE YETKİNİN YENİ VESAYET DAİRESİNE GEÇECEĞİNİ HÜKME BAĞLAMIŞTIR. BU YETKİ KESİNDİR.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Medeni Kanununun 411. maddesi; vesayet işlerinde yetkinin küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet daireleri olduğunu, 412. maddesi de vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilemeyeceğini, yerleşim yerinin değişmesi halinde yetkinin yeni vesayet dairesine geçeceğini hükme bağlamıştır. Bu yetki kesindir. Mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Bora ve Metin Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesinin (vesayet makamının) 31.7.2002 gün ve 2002/346 sayılı kararı ile vesayet altına alınmıştır. Bu karar kaldırılmamıştır. Bir kişinin birden fazla vesayet dairesi bulunamaz. Mahkemece; daha önceki 2002/346-706 sayılı dosyanın incelenmesi, bu dosya ile birleştirilmesi, deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi. 30.03.2006 (Prş.)