Etiket arşivi: KÜTÜĞÜNDEKİ

Tapu kütüğündeki yazım hatası için yargı yolundan önce düzeltme için Tapu müdürlüğüne başvurulmalı

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.04.2014 tarih ve 2014/5773-7333 sayılı kararı ,

malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarına ilişkin başvuruların yargı yoluna başvurmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat ile çözülmesi gerektiğine karar verdi.

Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin 21 Ekim 2014 tarih ve 2014/89 sayılı duyurusu şöyle:

Malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarına ilişkin başvuruların yargı yoluna başvurmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat ile çözülmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay 1.Hukuk Dairesi kararı.

17.08.2013 tarih 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 75. maddesinin değerlendirildiği Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.04.2014 tarih ve 2014/5773-7333 sayılı kararı ve bu karara ilişkin Malatya l. Sulh Hukuk Mahkemesinin yazısı ekte sunulmuştur.

YARGITAY3110

TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/6272
K: 2006/7643
T: 28.06.2006
TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI
Özet: Bir şerhin tapu kütüğüne işlenmesi hakkında yasa hak sahibine doğrudan işlem yapma yetkisi tanımamışsa; şerhin yapılabilmesi için taraflar arasında ayrıca bir şerh anlaşması olmadan, özellikle Türk Medeni Kanunu ‘nun 683. maddesinde malike tanınan yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülemez.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 638]
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.09.2005 gününde verilen dilekçe ile şerhin kaldırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 14.02.2006 günlü hükmün Yargıtay’ca ince­lenmesi davalı belediye vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anla­şılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu kütüğüne yasaya aykırı olarak işlenen tedbir şerhinin kaldırılması istemi ile açılmıştır.
Mahkemece, istek hüküm altına alınmış, kararı davalı Yenimahalle Belediye Başkanlığı vekili temyize getirmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun 1009, 1010 ve 1011. maddelerinde tapu kütüğüne şerh verilecek haklara ilişkin düzenlemeler yapılmış, ancak bazı özel kanunlarda da aynı konuda hükümler getirilmiştir. Şerhler genellikle kütüğe kişisel hakların kuvvetlendirilmesi, malikin temlik hakkının kısıtlanması, temlik hakkının yasaklanması veya geçici şerhin tapu kütüğüne yazılması şeklinde işlem görür. Somut olayda; davalı Belediye Başkanlığınca Tapu Sicil Müdür­lüğünden istenmesi üzerine konulan şerhin amacı kayıt maliki olan davacının temlik hakkını yasaklamaktır. Eğer bir şerhin tapu kütüğüne işlenmesi hak­kında yasa hak sahibine doğrudan işlem yapma yetkisi tanımamışsa, şerhin yapılabilmesi için taraflar arasında ayrıca bir şerh anlaşmasının varlığı gerekir. Yoksa taraflardan birinin talebi üzerine, özellikle Türk Medeni Kanunu’nun 683. maddesinde malike tanınan yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülemez.
Dava konusu olayda tedbir şerhi davalı idarenin tek yanlı istemi ile yasaya aykırı biçimde kütüğe işlendiğinden, şerhin mahkemece kaldırılmasında yasaya aykırı bir yön yoktur.
Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalı Belediye’ nin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün (ONANMASINA), 28.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.