Etiket arşivi: MECBURİ

MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI / ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2005/9363

K: 2006/4579

T: 27.04.2006

MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ
ÖZET: Asıl borçlu ile ipotek veren 3. kişi davalı arasında mecburi takip ve dava arkadaşlığı bulunduğu gözetilerek icra takibinde asıl borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesi­nin bekletici mesele yapılarak sonucuna göre bir işlem ya­pılması gerekir.

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 44]

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ince­lendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin eski yetkili satıcısı Oğuz Emin’in borçlarını 01.03.1995 tarihli borç tasfiye protokolü ile C Otomotiv Mamulleri Tic. A.Ş.nin yükümlendiğini, bu suretle Gebze Bölgesi yetkili satıcısı olduğunu, borcun ödenmediğini, alacağın tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluy­la girişilen icra takibine taşınmazın maliki davalı tarafından itiraz edildiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına, % 40 tazminata karar verilme­sini talep dava etmiştir.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, ipotek sözleşmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili oldu­ğu kabul edildiğinden davalının icra takibindeki yetki itirazının reddine, da­vanın kabulüne, davalının itirazının iptaline takibin devamına, alacak likit ol­duğundan hükmolunan tutarın % 4O’ı oranında icra inkar tazminatının dava­lıdan tahsiline karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu takipte asıl borçlu Oğuz Emin’e çıkarılan ödeme emri teb­liğ edilmemiştir. Takipte 3. kişi durumunda olan ipotek borçlusu davalı ise, süresi içerisinde takibe itiraz etmiştir.

Bu durumda mahkemece asıl borçlu ile ipotek veren 3. kişi-davalı arasın­da mecburi takip ve dava arkadaşlığı bulunduğu gözetilerek icra takibinde asıl borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesinin bekletici mesele yapılarak sonucuna göre bir işlem yapılması gerektiğinin düşünülmemesi usul ve ya­saya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (BOZULMASINA),

bozma biçimine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şim­dilik yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 27.04.2006 günün­de oybirliğiyle karar verildi.