Etiket arşivi: Mevzuat

Yeni ve Güncel Mevzuat • NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ – 2015

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2015 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti
Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.
Bu ücret, bir noterlik işleminde 2,97 TL’den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti
Madde 2- Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 134,33 TL düzenleme ücreti alırlar.
Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti
Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,07 TL yazı ücreti alırlar.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.
Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti
Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 33,69 TL çevirme ücreti alınır.
Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti
Madde 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,07 TL ücret alınır.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti
Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,27 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti
Madde 7- Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 9,41 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.
Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3,41 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,41 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,41 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti
Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,27 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 47 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 47 KR ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 47 KR ücret alınır.
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti
Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,27 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği
Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 16,13 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 147,77 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti
Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 91 KR aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret
Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Yürürlük tarihi :
Madde 14- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren uygulanır.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Sal Şub 24, 2015 8:58 am


Yeni ve Güncel Mevzuat • DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASI KONUSUNDA KARAR…

22 Ocak 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29244

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7201

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/12/2014 tarihli ve 39930 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE Ö. ÇELİK N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Eki için tıklayınız

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 22 Oca 2015, 01:57


Yeni ve Güncel Mevzuat • HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YÖNET.

12 Aralık 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29203 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine” ibaresi “Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başkan, başkan yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi, mevcut (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve birinci fıkrada yer alan bentler bunlara göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Genel Sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter yardımcılarını,”

“m) Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan yardımcılarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilinin;” ibaresi “Başkanın;” şeklinde; üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başkan, her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Kurulun olağan toplantı gün ve saatlerini tespit eder.”

“(5) Başkan, resen veya Kurul üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen Genel Kurul olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Dairelerde ise daire başkanı veya üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

(2) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle,” ibaresi ile aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasına “Genel Kurul Bürosu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ihtiyaç olması halinde İşlemler Bürosu” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurul toplantı gündeminde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesine “Genel Kurul toplantıları bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ilgisine göre Başkan veya”, üçüncü cümlesinin başına ise “İlgisine göre Başkan veya” ibareleri eklenmiş; beşinci fıkrasına “İlgisine göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yargıtay üyeleri, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 29 uncu maddesinde; Danıştay üyeleri, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartları haiz tüm hâkim ve savcılar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Seçilme şartlarını haiz hâkim ve savcıların sicili, adı soyadı, görev yeri ve unvanının yazılı olduğu oy pusulaları Başkanlık mührü ile mühürlenir ve pusulaların kaç adet basıldığı tutanak altına alınır.

(3) Belirlenen gün, saat ve yerde seçim yapılmak üzere toplanılır.

(4) Yapılan seçimde en yüksek oy alandan başlamak üzere en az oniki oy alan hâkim ve savcılar üyeliğe seçilmiş sayılır. Ancak;

a) Yapılan oylama neticesinde boş kadro sayısından daha fazla oniki oy alan adayların çıkması hâlinde boş kadro sayısını dolduruncaya kadar en çok oyu alanlar üye seçilmiş sayılır. Son sıradaki oyların eşit olması hâlinde, eşitler arasında yeniden seçim yapılır, bu durumda boş kalan kadro sayısınca en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

b) Yapılan oylama neticesinde seçilmek için zorunlu olan en az oniki oyun alınamaması nedeniyle boş kalan üyelikler için aynı usulle kadrolar dolana kadar seçimlere devam edilir.

(5) Oy kullanma işlemi bittikten sonra oy pusulaları Sayım Kurulu tarafından toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “UYAP ortamında Başkana” ibaresi “Başkana arz edilmek üzere Başkanlık Bürosuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Başkanvekili ya da daire başkanı ile yetkili kılınan Kurul üyesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilince” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki devri

MADDE 18/A – (1) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilir. Başkanvekili, Başkana ait yetkileri, devredildiği ölçüde kullanabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 20:06