Etiket arşivi: MİKTARLARI…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları • TAZMİNAT DAVALARINDA TEMYİZ BAŞVURU VE TEMYİZ KARAR HARÇ MİKTARLARI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
ESAS: 2013/629
KARAR: 2014/18

Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Beypazarı Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17/06/2010 gün ve 2008/117 E., 2010/148 K. sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 08/02/2012 gün ve 2010/12959 E., 2012/1677 K. Sayılı ilamı bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, tazminat istemine ilişkindir. İstemin kabulüne dair verilen kararın temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlık kısmında işaret edilen özel daire kararı ile mahkeme hükmü bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Mahkemece istemin kabulüne dair kararı temyiz eden bir kısım davalılar vekilinin süresi içerisinde temyiz dilekçesini ibraz ettiği ve aynı tarih içerisinde hakim tarafından havalesi yapılarak temyiz defterine kayıt edildiği ve 24,30 TL maktu harç ile 119,00 TL temyiz başvuru harcı yatırıldığı anlaşılmaktadır.

Maktu harca tabi davaların reddine ve kabulüne dair kararlar ile nispi harca tabi davaların reddine dair kararların temyiz edilmesi halinde temyiz tarihindeki 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca kararı temyiz eden taraftan maktu temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gereklidir.

Nispi harca tabi davaların kabulüne ilişkin kararların temyizi halinde ise, mahkemece hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının dörtte biri temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gereklidir.

Temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olduğuna göre; temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan nispi karar ve ilam harcının ¼ oranında nispi temyiz karar harcının tahsili gerekir.

25.01.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğundan harca tabi olmasına rağmen harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 1086 sayılı HUMK.nun 434. maddesi uyarınca işlem yapılmak dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlıkların tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15/01/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Çrş Şub 25, 2015 11:29 am


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN YAYA, TAZMİNAT MİKTARLARI…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/5166
KARAR: 2014/4723

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı K… vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, yaya olan müvekkiline çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu, müvekkilinin malul kaldığını, tedavi giderleri yapmak zorunda kaldığını belirterek ıslahla birlikte 57.366,73 TL işgöremezlik tazminatı, 10.819,34 TL tedavi gideri ve 330,00 TL yol masrafının tüm davalılardan, 20.000,00 TL manevi tazminatın davalı sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı vekilinin tedavi giderlerine yönelik talepleri ile ilgili olarak 6111 Sayılı Kanununun 59. Maddesi gereğince herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına, maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile %30 kusur oranı esas alınarak 20.456,00 TL’nin 16/10/2007 kaza tarihinden itibaren davalılardan (sigorta şirketinin poliçedeki limitle sınırlı olmak ve bu davacı yönünden dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile takdiren 7.000,00 TL’nin 16/10/2007 kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar K… ve H…’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı K… vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranlarının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde 818 sayılı B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalı K…’ın tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacının, tedavi giderlerine yönelik talebi yönünden, 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi gereğince herhangi bir karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar verilmiş ise de yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı" belirtilmiş olup davacı tarafça tedavi gideri talebine esas olarak dosyaya sunulan belgeler eczane fişleri ve medikal faturasıdır. Bu tür harcalamalar 6111 sayılı yasa kapsamında olmayıp davalıların bu kalem zarardan da sorumlu olduğu gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değilse de, mahkemece, %30 kusur oranı esas alınarak davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilirken, maddi hata sonucu davacının bilirkişi raporuyla belirlenen işgöremezlik zararı ile tedavi giderleri toplamı üzerinden hesaplama yapıldığı, bu itibarla davacının zararının sonuç olarak doğru şekilde hüküm altına alındığı, bu husus bozma nedeni ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı K…’ın tüm, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının 1. bendinin hükümden çıkarılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.467,52 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı K…’dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 31.3.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 16 Ara 2014, 18:03