Etiket arşivi: müdahil

Müdahil vekille temsil olsa bile, müdahil lehine vekalet ücretine hükmolunamaz

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, 2014/14831 esas ve 2014/22290 karar sayılı kararı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Dava, davacının korkutularak evlenmeye razı edildiği (TMK.md.151) iddiasıyla açılan evlenmenin iptaline ilişkindir. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “davacı yanında” müdahale talebinde bulunmuş, bu talep mahkemece kabul edilmiş, nihai hükümle müdahil bakanlık lehine de vekalet ücreti tayin edilmiştir. Bakanlığın, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun” 20. maddesine dayanan müdahale talebi, asli müdahale değil, fer’i müdahale niteliğindedir. Fer’i müdahil; yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia ve savunma vasıtalarını ileri sürebilir (HMK.md.68). Müdahilin yer aldığı asıl davada hüküm taraflar hakkında verilir. Başka bir ifade ile davada, müdahil yararına veya müdahil aleyhine hüküm verilemez. Bunun sonucu olarak, müdahil kendisini vekille temsil ettirmiş olsa bile, müdahil lehine vekalet ücretine hükmolunamaz. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 328. maddesinde yer alan düzenleme müdahale giderlerine ilişkin olup, kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretini kapsamaz. Bu husus nazara alınmadan, fer’i müdahil Bakanlık yararına vekalet ücretine hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.10.11.2014

 

Yargıtay,Duruşmalara katılmayan müdahil vekilinin ücreti, mahkumiyette, sanığa yükletilir

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/27138 K. 2011/35040 T. 29.9.2011

• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Mahkumiyete Karar Verildiği – Katılan Vekili Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletileceği )

• VEKİLİN DURUŞMALARA KATILMAMASI ( Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Katılan Lehine Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiği )

• MAHKUMİYET ( Vekili Bulunan Katılan Lehine Vekil Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletileceği )

• VEKİLİ BULUNAN KATILAN LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Mahkumiyete Karar Verildiği – Vekil Duruşmalara Katılmasa Dahi Sanığa Avukatlık Ücretinin Yükletilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )

• KAMU DAVASINA KATILMA ( Sanık Hakkında Mahkumiyete Karar Verilmesi – Katılan Lehine Vekili Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Asgari Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

1136/m. 164

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m. 13/1

ÖZET : Kamu davasına katılma üzerine sanık hakkında mahkumiyete karar verilmiş ise, vekili bulunan katılan lehine, vekil duruşmalara katılmamış olsa dahi, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında katılan ibaresi yerine müşteki yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca, kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine, vekil duruşmalara katılmamış olsa dahi, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletileceğinden mahkemenin uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş ve tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ( ONANMASINA ), 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Alaiddin Kölgesiz