Etiket arşivi: NAFAKATEDBİR

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • NAFAKA,TEDBİR NAFAKASI ÇOCUKLARIN TESLİM TARİHİ İLE HÜKME…

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS N. 2013/1217
KARAR N. 2013/26000
KARAR T. 12.11.2013

> TEDBİR NAFAKASI– MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN YARGILAMA SIRASINDA DAVALI BABA YANINDA KALMASI–TEDBİR NAFAKASININ ÇOCUKLARIN ANNEYE TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN KARAR VERİLMESİ

4721/m.169,174/1

ÖZET : Tarafların müşterek çocukları yargılama sırasında davalı baba yanında kaldığı halde, çocukların anneye teslim tarihinden geçerli olacak şekilde tedbir nafakasına karar verilmesi gerekirken, karar tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakası takdiri doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından tazminat ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin hüküm yönünden; davalı koca tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 12.11.2013 günü duruşmalı temyiz eden davalı E. İ. vekili geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı N. İ. ile vekilleri gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı kadının, dava dilekçesinde harcı verilmek suretiyle mal rejiminin tasfiyesine yönelik olarak açılmış bir davasının bulunmadığının anlaşılmasına göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı kadın tarafından, dava dilekçesi ile 50.000 maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduğu halde, davacı kadının Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında kalan tazminat talebi hakkında olumlu yada olumsuz bir karar verilmemiş olması doğru görülmemiştir.

3- Tarafların müşterek çocukları O. Y. ve Z. İ. yargılama sırasında davalı baba yanında kaldığı halde, çocukların anneye teslim tarihinden geçerli olacak şekilde tedbir nafakasına ( TMK md.169 ) karar verilmesi gerekirken, karar tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakası takdiri doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 20 Oca 2015, 20:31