Etiket arşivi: nedeni

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE AYRILIK NEDENİ İLE DİLEKÇE

………………………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)
VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı
Adres, Tel:

DAVALI: Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU: Geçimsizlik nedeni ile boşanma

AÇIKLAMALAR:

1- Taraflar …/…/… evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır. Müvekkilim, davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davası…….. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih, …/… Esas, …/… Karar Sayılı kararı ile reddedilmiş ve red kararı …/…/….. tarihinde kesinleşmiştir.

2- Medeni Kanunun 166. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere “boşanma sebeplerinden her biri ile açılmış bulunan, davacının davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği” düzenlenmiştir.

3- Tarafların boşanma davasının reddi kararının kesinleştiği …/…/……. tarihinden beri de bir araya gelmedikleri için yani müşterek hayat yeniden kurulamadığı için MK.’nın 166. maddesinin son fıkrasına göre boşanmalarına karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Mahkeme kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 166/son, İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 03 Şub 2015, 20:43


Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • TEHDİT,KAVGA ANINDA SÖYLENEN SÖZ ANCAK İNDİRİM NEDENİ OLACAĞ

T.C
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2013/15208
KARAR O. 2013/23179
KARAR TARİHİ. 23.9.2013

TEHDİT (Sanığın “Sizlerin Burada Oturmanıza İzin Vermeyeceğiz Bahçenizi Başınıza Yıkacağız” Biçimindeki Sözlerinin Suçu Oluşturduğu)

KUSUR YETENEĞİNDE MEYDANA GELEN AZALMA (Tehdit – Kavga ve Tartışma Sırasında Haksız Bir Fiilin Kendisinde Husule Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemin İndirim Nedeni Olarak Kabul Edilebileceği Ancak Suçun Oluşumunu Engellemeyeceği)

KAST (Tehdit – Kavga ve Tartışma Sırasında Haksız Bir Fiilin Kendisinde Husule Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemin İndirim Nedeni Olarak Kabul Edilebileceği Ancak Kastı Kaldırmayacağı)
5237/m. 21, 29, 106

ÖZET: Kavga ve tartışma sırasında haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak kanuni indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir. Sanığın “sizlerin burada oturmanıza izin vermeyeceğiz, bahçenizi başınıza yıkacağız” biçimindeki sözlerinin suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanığa yükletilen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, anlaşıldığından katılanlar S. D. ve K. D. vekili ile sanık İ. P. müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;

Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.

Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun kanuni tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de önemi yoktur.

Kavga ve tartışma sırasında haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak kanuni indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.
Bu açıklamaların ışığı altında sanığın “sizlerin burada oturmanıza izin vermeyeceğiz, bahçenizi başınıza yıkacağız” biçimindeki sözlerinin, TCK’nın 106/1. maddesinin, 1. cümlesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden, “…tartışma sırasında tehevvüren söylendiği, aşağılama kastına yönelik olduğu” gerekçesiyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, katılanlar S. D. ve K. D. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 20 Ara 2014, 23:46


Kızının sevgilisi olduğunu kocasından gizlemesi boşanma nedeni

Kızının sevgilisini babadan gizlemek boşanma nedeni

Yargıtay, boşanma davasında ilginç bir karar verdi. 2. Hukuk Dairesi, bekar kızının bir erkekle olan ilişkisini kocasından gizleyen kadını kusurlu buldu ve bu durumu oy birliğiyle boşanma nedeni saydı.

Mersin’de yaşayan karı-koca, kızlarının erkek arkadaşı yüzünden tartıştı. Koca, kızının bir başkası ile olan ilişkisini bildiği halde kendisinden gizleyen eşini, bu ilişkiye rıza göstermekle suçladı. Kadın ise kızının yetişkin olduğunu, erkek arkadaşının bulunmasının ise normal olduğunu belirterek, kocasına “geri kafalı” dedi.  Koca, kızının ilişkisini kendisinden gizleyerek “geri kafalı” diyen eşi hakkında boşanma davası açtı. Mersin 4. Aile Mahkemesi, kocanın boşanma talebini ilk duruşmada reddetti. Mahkeme, aile birliğinin yapılan tartışmayla sarsılmadığını ve bu nedenle de boşanmanın şartlarının oluşmadığını ifade etti.

Demek ki evde geçimsizlik var

Yapılan itirazı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi karara bağladı. Yargıtay, yerel mahkeme kararını oy çokluğuyla bozdu. Yargıtay bozma gerekçesinde, “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalının, ergin kızının bir erkekle arkadaşlığını bildiği halde, bunu kocasından gizlediği ve bunu öğrenen ve karşı çıkan kocasını ‘geri kafalı’ diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır” dedi. Yargıtay ayrıca “Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı boşanma davası açmakta haklıdır” dedi. Yargıtay, bu şartlar altında yerel mahkemenin boşanmaya karar vermesi gerekirken, boşanma talebini reddetmesini de yasaya aykırı buldu.

İŞTE GEREKÇELER

Yargıtay’ın boşanma gerekçelerinden bazıları özetle şöyle:

-Tarafların kumar oynaması,

-Kocanın yüzünü tırmalama,

-Cinsel uyum kurulamaması,

-Eşi ahlaksızlıkla itham etme,

-Cinsel ilişkiden kaçınma,

-Eşini sevmediğini söyleme,

-Ev işlerinden kaçınmak,

-Aşırı derecede kıskançlık.

Bunlara ‘Kızının erkekle olan ilişkisini kocadan gizlemek’ eklendi.