Etiket arşivi: NUMARASI

Borçlar Hukuku • Otomobilde şase numarası değişikliği

değerli meslektaşlar merhabalar.Müvekkilim bir şahıstan 160000 tl değerinde bir otomobil satın almış ve bu almış olduğu otomobil ile tarafik kazası geçirmiştir.Bu kaza sonucunda Kalıcı nitelikte yüzünde iz ve ayaklarında kırıklar meydana gelmiştir.Bunun sebebi ise almış olduğu arabanın hava yastıklarının açılmaması olduğu sabittir.Gerekli araştırmalar yapıldığında ise aracı satın aldığı şahıs bu otomobili sigorta şirketinden ihale yöntemiyle almış ve normalde pert kayıtlı aracı sigorta şirketi şase numarasında oynama yaparak pert kaydını silmiştir.Bu somut olayda sigorta şirketine karşı manevi tazminat talebi açabilir miyiz yargıtay kararıyla yardımcı olabilirseniz sevinirim.TEŞEKKÜRLER

Bilgiler: Tarih-Gönderici: av.fatiharıcıgil — Sal Mar 24, 2015 8:26 am


FARKLI SİGORTA SİCİL NUMARASI / ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ / İŞVEREN YANINDA BULUNAN PRİM BORDROLARI / İMZA VE FOTOĞRAF

T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/12263
K: 2006/3391
T: 3.4.2006
FARKLI SİGORTA SİCİL NUMARASI
ÇALIŞMANIN TESPİTİ TALEBİ
İŞVEREN YANINDA BULUNAN PRİM BORDROLARI
İMZA VE FOTOĞRAF
506 s. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (4)(5) [Madde 2]
Davacı, 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.Altan Çeliker tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
Davacı farklı sicil numaraları ile geçen çalışmaların kendisine ait olduğunun ve 01.04.2003 tarihinden itibaren yaşlılık aylığını hak kazandığının tespitini istemiş, mahkeme istemin kabulüne karar vermiştir.
Bu tür davalarda gösterilmesi gereken özen gereğince sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumunda ve işveren yanında bulunan prim bordroları ile davacının imza ve fotoğraflarını içeren işe giriş bildirgeleri, ücret tediye bordroları getirtilerek imza ve fotoğrafın davacıya ait olup olmadığı konusunda benzerlik incelemesi yaptırılmalı. davacıya yakından tanıması gereken işveren, müdür, şef, ustabaşı çalışma arkadaşları gibi işyerleri kayıtlarında yer alan tanıklar dinlenmeli, nüfus kaydı celbedilip giriş bildirgelerindeki nüfus bilgileri ile karşılaştırılmalı. farklılıkların sebepleri araştırılmalı. deliller hep birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmelidir.
Dosyadaki bulgulara göre davacının dört ayrı sigorta sicil numarasının bulunduğu. 11.04.1966 tarihli giriş bildirgesi ile FB ve Ortakları işyerinde. 15.11. 1973 tarihli giriş bildirgesi ile M.B. ve ortakları işyerinde. 01.10.1982 tarihli işe giriş bildirgesi ile G Ekmek Fabrikası işyerinde. 01. 10. 1988 tarihli işe giriş bildirgesi ile U. Ekmek Fabrikası işyerinde 20.11.1990 tarihli işe giriş bildirgesi ile de U. Un Mamulleri işyerinde çalışmalarının mevcut olduğu, giriş bildirgelerinde 15.02.1944, 01.07.1944, 16.08.1957 ve 22.06.1942 olmak üzere farklı doğum tarihlerinin bulunduğu, 11.04.1966 tarihli giriş bildirgesindeki doğum yerinin de Erzurum olarak gösterildiği, Mahkemenin tüm bu farklılıkları dikkate alarak yukarıda açıklandığı şekilde ayrıntılı araştırma yaparak davacının çalışmaları ile ilgili her türlü şüphe giderildikten sonra yaşlılık aylığı yönünden de sonuca gidilmesi gerekirken haklarında herhangi bir belge bulunmayan ve davacının yalnızca B. Ekmek Fabrikasındaki çalışmaları ile ilgili olarak dinlenen iki tanık ve yetersiz bilirkişi raporu ile karar verildiği ortadadır.
Mahkemece açıklanan bu yönler üzerinde durulmaksızın eksik araştırma ve inceleme ile kurulan hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA. 03.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.