Etiket arşivi: örneği

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • İLANEN TEBLİGAT TALEP ÖRNEĞİ

……………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2015/……. E.

Dosyamız borçlusu ……………..ile ilgili olarak, borçlunun mernis adresi kaydı olmadığından;

-Bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş ,

-……….Vergi Dairesi ve ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tebligata yarar adresleri sorulmuş, bildirilen adreslere tebligat çıkarılmış,

-Borçlunun tebligata yarar adreslerinin Turkcell, Avea, Vodafone, Türk Telekom A.Ş’den sorulmuş ancak kayıtlı adresine rastlanılamamış,Borçlunun bilinen son adresinden zabıta araştırması yaptırılmış ancak tüm bu işlemlerden sonuç alınamamıştır.
İş bu kerre, ödeme emrinin, dosyamız borçlusuna ilanen tebliğine karar verilmesini talep ederim. ../../2015

Alacaklı
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Sal Mar 10, 2015 6:01 pm


Ceza Hukuku • KAÇAK KIYILMIŞ İÇİME HAZIR TÜTÜN YAKALATMA,YEREL MAHKEME KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
CEYHAN
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2012/
KARAR NO : 2012/
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2012/
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Seyhan/ ADANA.
MÜŞTEKİ : TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya/ ANKARA.
SANIK : İ. D, H. Ö
SUÇ TARİHİ : 04/01/2012
SUÇ YERİ : Ceyhan/ADANA
KARAR TARİHİ : 05/04/2012
Yukarıda açık kimliği ve atılı suçu yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İddia:
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/01/2012 tarih ve 2012/.. Soruşturma, 2012/.. Esas ve 2012/..İddia nolu iddianamesi ile; suç Tarihinde kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu olağan önleme araması kapsamında, ….. plaka sayılı Adıyaman Bursa seferini yapan Adıyaman …….Turizm firmasına ait araç durdurularak araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 6 adet çuval içerisinde yaklaşık 200-250 kg ağırlığında tütün maddesi ele geçirildiği, bahse konu tütünlerin Adıyaman Ünal Turizm yazıhanesine kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bırakıldığı, otobüs yetkililerinin de bahse konu tütün çuvallarını alıcılara götürmek üzere …. plakalı Adıyaman …… Turizme ait otobüsün bagajına koydukları, tütün çuvallarının üzerinde alıcı olarak İ. D, M. K, H. Ö. isimlerinin yazdığı, sanıklar tarafından tütünlere ilişkin faturaların dosyaya ibraz edildiği, bahse konu tütünlerin Adana Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği, sonucunun henüz ulaşmadığı, sanıkların gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulan kaçak eşyayı satmak amacıyla otobüsle taşıyarak üzerlerine atılı suçu işledikleri tüm soruşturma evrak içeriğinden anlaşılmakla;

Sanıkların müsnet suçtan yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmalarına, kaçak eşyaların TCK.54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA:
Sanık H. Ö. savunmasında: "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu tütünlerden sadece 50 kilosu benimdir. Bu tütünleri benim Adana ilinde yaşayan babam otobüse vererek bana gönderdi. Benim babamın tarlası olduğu için ve bu tütünleri tarladan toplayıp satamadığından bana arkadaşlarıma vermem için gönderdi. Diğer bagajda bulunan 200 kilo tütün başkasına aittir. Bu tütün çuvallarının üstünde benim ismim yazmıyordu. Ben bu tütünleri ticari amaçlı olarak kesinlikle getirtmedim ben özel güvenlik şirketinde çalışıyorum kendime kaçakçılıkdan damga yedittirmek istemem suçsuzum beraatimi isterim Adıyaman Ziraat odası Başkanlığı tarafından almış olduğum Çiftçi belgesini dosyaya sunuyorum" şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık İ. D. savunmasında: "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ancak iddianamede belirtilen 6 çuvalın üzerinde isimlerimizin bulunduğu doğru değildir, çuvallardan sadece biri bana aitti ve sadece bir çuvalın üzerinde beni adım vardı, ticari amaçla gönderilmedi, hediye olarak arkadaşlara dağıtacaktım, diğer çuvalların hiç biri bana aittir değildir, diğer çuvallar iddianamede adı geçen H. Ö. ve M. K.’e aittir, öncelikle beraatime aksi takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum, suçlamayı kabul etmediğimden, kurumunda zararı olmadığından, zararı giderme durumum yoktur" şeklinde savunmada bulunmuştur.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunmaları, 04/01/2012 tarihli arama ve el koyma tutanağı, keşif ve bilirkişi raporu, kaçak eşyaya mahsus tespit varakası, çiftçi belgeleri ve faturalar, sanıklara ait nüfus ve sabıka kayıtları, dosyada bulunan diğer tutanaklar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Suç tarihinde kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu olağan önleme araması kapsamında, ….. plaka sayılı Adıyaman Bursa seferini yapan Adıyaman …… Turizm firmasına ait araç durdurularak araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 6 adet çuval içerisinde yaklaşık 200-250 kg ağırlığında tütün maddesi ele geçirildiği, sanıkların talimat yoluyla alınan savunmalarında ayrı ayrı özetle; ele geçirilen tütünlerin bir kısmının kendilerine ait olduğunu, ticari bir amaçlarının olmadığını ve üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini beyan etmiştir.

Her ne kadar sanıkların müsnet eylemleri nedeniyle 4733 sayılı kanunun 8/4 maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edilmiş ise de; 4733 sayılı kanunun 8. maddesi 25/02/2011 tarihinde "o" bendi eklenerek

"o) (Ek: 13/2/2011-6111/175 md.) Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün;
50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL.
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL.
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL.
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL.
500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL.
İdari para cezası verilir." hükmü getirilmiştir.

Bu bağlamda sanıklar hakkında 4733 sayılı kanunun 8/4 maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edilmiş ise de; anlaşılacağı üzere yargılama aşamasında sanıkların müsnet eyleminin ayrıca kabahat olarak düzenlendiği ve yapılan değişikliğin sanıklar için daha lehe olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan son değişiklik üzerine kabahatlilerin 4733 sayılı kanunun 8/o maddesi gereğince yakalanan kıyılmış tütün miktarı ve yeniden değerleme oranları nazara alınarak her bir kabahatlinin ayrı ayrı 1.650,00’şer TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına, yakalanan kıyılmış tütünün 5326 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya geçirilmesine dair karar vermek gerekmiş ve buna ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Gerekçe ve Nedenlerle;
1-Kabahatliler İ. D. ve H. Ö.’in 4733 sayılı kanuna muhalefet kabahati nedeniyle 4733 Sayılı Kanunun 8/o maddesi uyarınca ele geçirilen tütün miktarı nazara alınarak ayrı ayrı 1.650,00’ŞER TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,
2-İdari yaptırım kararının tebliğinden itibaren ibraz süresi içerisinde merciine itiraz edileceği ve 5326 sayılı kanunun 17/6 maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmalarında rızai ödemeleri halinde cezalarının yalnızca 3/4 ünün tahsil edileceği, ancak bu halin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceğinin kabahatlilerine ihtarına, (ihtarat yapılamadı)
3-Kararın kesinleşmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsili için vergi dairesine gönderilmesine, para cezasının tamamının tahsil edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkemesine bilgi verilmesinin istenmesine,
4-İddianameye konu toplam 250 kg. Tütünün 5326 sayılı Kabahatler kanunun 18 maddesi gereğince MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE,
5-Bu dava nedeniyle yapılan 2 adet davetiye gideri 14,00 TL, posta gideri olan 1,45 TL ve 111,37 TL keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 126,82 TL yargılama masrafının kabahatlilerden eşit şekilde alınarak hazineye irat kaydına,
Dair verilen karar kabahatliler İ. D. ve H. Ö.’in yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açık yargılamada açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/04/2012

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Mar 08, 2015 8:29 am


Kira Hukuku • AİDAT BORCU İCRA TAKİBİ,İTİRAZIN İPTALİ MAHKEME KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
BAKIRKÖY
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/589 Esas
KARAR NO: 2014/924
HAKİM: İ. K 39960
KATİP: A. Ö 127225

DAVACI : ATAKÖY 7-8 KISIM ……….
VEKİLLERİ: Av. ONUR ÖMEROĞLU – Ahmet Kutsi Tecer Cad. No: 16 D.13 Merter Güngören/ İSTANBUL

Av. ZÜBEYİR ÖMEROĞLU – Şair Ahmet Kutsi Tecer Cad.No:16 Atay Apt. K:3 D:13 MerterGüngören/ İSTANBUL

DAVALI :
VEKİLİ:
Üsküdar/ İSTANBUL

DAVA: İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 16/07/2013
KARAR TARİHİ: 13/11/2014
K. YAZIM TARİHİ: 21/11/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı alacaklı vekili 16.7.2013 tarihli dilekçesinde; davalının yetkiye itirazının yerinde olmadığını, KMK’nın 33.maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu, yönetim planının da kat maliklerini bağlayan sözleşme olup HMK’nın 10.maddesine göre sözleşmenin ifa yerinin de yetkili olduğunu, para borcu olup ifa yerinin de yetkili olduğunu, borca itirazının da haksız olduğu, KMK’nın 20/c maddesine göre katmaliklerinin ortak yerlere ilişkin gider avansını ve gider payını ödemek zorunda olduğunun belirtildiğini, kat maliklerinin pay ölçer sistemine geçilmesine yönelik bir karar alması gerektiğini, alacağın likit olduğunu belirterek itirazın iptalini ve inkar tazminatı talep etmiştir.

Davalı borçlu vekili cevabında; 5627 sayılı yasanın geçici 6.maddesine göre 5 yıllık süre tanındığı, davacı tarafın bu yasayı görmezlikten geldiğini, bu yasaya göre genel kurul kararının olmadığını ileri sürmenin beyhude bir çaba olduğu, davacı tarafın Enerji Verimliliği Kanunu’nu uygulamama konusunda ısrarcı olduğu, dürüstlük kuralına aykırı olup reddini talep etmiştir.

Bakırköy 16.İcra Müdürlüğü’nün 2013/3721 esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde; 8.3.2013 tarihinde davalı hakkında 2012 yılı ekim, kasım, aralık ve 2013 yılı ocak, şubat aylarına ilişkin aidat borcundan dolayı 1.915,00 TL asıl, 164,00 TL işlemiş faiz toplamı 2.079,00 TL alacağın aylık %5 faiziyle tahsilini talep etmiştir. Ödeme emri 14.3.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı borçlu süresinde verdiği itiraz dilekçesinde, yetkiye itiraz ederek yetkili yerin Beykoz olduğu, konutun yaklaşık 2 yıldır boş olup[u] konutun merkezi sistemle ısıtıldığını, site yönetiminin 5627 sayılı yasaya göre ısı ölçerlere ilişkin işlem yapmadığını, buna ilişkin işlemleri yapması için site yönetiminin ihtar edildiğini ileri sürerek takibe itiraz etmiştir.[/u]

Celp edilen taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde; Bakırköy ilçesi Kartaltepe mah.1197 ada 1 parselde bulunan L-10 blok 68 nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı
olduğu anlaşılmıştır. 11.11.1992 tarihli yönetim planının da geldiği, 12.maddesinde genel giderlere katılma konusu düzenlenmiş, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan giderlerine eşit, anataşınmazın bakım, onarım giderlerine ise arsa payı oranında katılmakla yükümlü olduğu hususu düzenlenmiştir.

Kat maliklerinin 2012 ve 2013 yılı genel kurul toplantı tutanakları, işletmeprojeleri, hazirun cetvelleri celp edilmiş, bilirkişiden rapor alınmıştır. Bilirkişinin raporunda,
2012 yılı olağan genel kurulunun 22.1.2012 tarihinde yapıldığı, normal katlar için 298,02 TL aidat alınmasına karar verildiği, 2013 yılı içinde 20.1.2013 tarihinde genel kurulun yapıldığı,aylık 340,45 TL alınmasına karar verildiğini, işletme projelerinin maliklere gönderildiği, katmaliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından yarıdan fazla ile toplandığını, 5 ay için toplam 1915,42 TL borcunun olduğunu, KMK’nun 20/c göre aylık %5 gecikme zammı ile hesaplandığında işlemiş faizin 185,18 TL olduğunu yazmıştır.

Yapılan yargılama sonunda taraflar arasındaki uyuşmazlığını kat maliki olan davalı borçlunun 2012 yılı Ekim, Kasım, Aralık ile 2013 yılı Ocak, Şubat aylarına ilişkin aidat
bedellerinin ödenmemesi üzerine yaptığı takibe itirazın iptaline ilişkin olduğu anlaşılmıştır.İİK’nun 67.maddesine göre itirazın tebliğinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Aynı yasaya göre de alacağın varlığı halinde davacı lehine inkar tazminatına da hükmedileceği hususu düzenlenmiştir. Öte yandan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20.maddesinde kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılma borcunu düzenlemiştir. Anılan maddeye göre bağımsız bölüm sahipleri, bekçi, kapıcı vs.giderlerine eşit, ana taşınmazın bakım, onarım, işletme giderleri vb.arsa payına göre katılmakla yükümlü oldukları hususu düzenlenmiştir. Aynı yönde taraflar arasında sözleşme niteliğinde olan yönetim planında da hüküm bulunmaktadır.

Davalı borçlu, takip dosyasındaki itirazın önce yetkiye itiraz etmiştir. Davalının dosyada bulunan adresinin Beykoz olduğu açıktır. Ancak KMK’nun 33.maddesinde yetkili
yerin taşınmazın olduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu, ayrıca söz konusu borç para borcu olup alacaklının ödemezamanındaki yerleşim yerinde ödeneceği (6098 sayılı BK’nun 89/1 maddesi) açıktır. Bu nedenlerle yetkiye itirazın yerinde olmadığından buna ilişkin itirazın iptaline karar vermek gerekmiştir.

Yetkiye itirazı yerinde olmadığından borçlunun esasa ilişkin itirazlarını incelenmesine geçilmiştir.

Borçlu itirazında 5627 sayılı yasa uyarınca apartmanda ısı ölçer sistemine geçilmediğini belirtmiştir. Bu hususu hem icra dosyasındaki itirazında hem de davaya cevabında belirtmiştir. Apartman yönetimince anılan kanun hükümlerine aykırı hareket edilerek ısı ölçer sistemini faaliyete geçirmemiş olması kat maliklerinin apartmanın genel giderlerine katılma yükümlülüğünü kaldırmaz. Kat malikleri, buna ilişkin itiraz ve taleplerini gerek kat malikleri kurulunda gerekse Sulh Hukuk Mahkemesi hakimliğinden talepte bulunması gerekir. Bu nedenlerle buna yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.

Davalı taraf ödeme iddiasında da bulunmamıştır. Öte yandan işletme projesi ve kat malikleri genel kurulu davalıya usule uygun olarak iadeli taahhütlü şekilde tebliğ
edilmiştir. Taşınmazın iki yıldan fazla süre boş olması da malikin aidat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c maddesi uyarınca malik böyle bir husus ileri sürerek ödemekten kaçınamaz. Bu nedenlerle 2012 ve 2013 yılında belirlenen aidat toplamı olan 1.915,00 TL’y ödemekten kaçınamaz. Buna yönelik itirazının da iptaline karar vermek gerekmiştir.

Davalı tarafa söz konusu kararlar tebliğ edilmiştir. Bu nedenle KMK’nun 20.maddesi uyarınca süresinde ödememesi üzerine temerrüde düşmüştür. Alacaklının talep ettiği aylık %5 gecikme zammını talep hakkı bulunmaktadır. Bu nedenlerle işlemiş faize itirazının da iptaline karar vermek gerekmiştir. İşleyecek faizde yukarıda açıklandığı üzere KMK uyarınca aylık %5 olarak belirlenmiş olup alacaklının bunu talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Davalının itirazının kötüniyetli olduğu, alacak miktarının da likit olduğu gözönünde bulundurulduğunda asıl alacak üzerinden %20 oranında inkar tazminatına da karar vermek gerekmiştir. Davacı taraf İİK.’nun 264/3 maddesi uyarınca ihtiyati haciz talebini karar verilen duruşmada talepte bulunduğundan hükümlü birlikte davalının taşınmazına ihtiyati haciz konulmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:
1- Davanın Kabulüne,

a) Yetki itirazının iptaline,

b) Alacak yönünden yapılan yargılama sonunda 1915,00 TL asıl, 164,00 TL gecikme zammı toplamı 2079,00 TL üzerinden takibin devamına, takip tarihinden itibaren asıl
alacak olan 1915,00 TL üzerinden aylık %5 faiz alınmasına,Asıl alacak üzerinden %20 inkar tazminatı olarak 385,00 TL’nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

2- Alacak miktarı üzerinden %15 teminat karşılığında davalıya ait bağımsız bölüm üzerine ihtiyati haciz konulmasına,

3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 142,02 TL’den peşin alınan 35,55 TL’nin mahsubu ile kalan 106,47 TL’nin davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

4-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinen AAÜT göre 750,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafından yapılan toplam 428,40 TL mahkeme masrafından davanın kabul ve ret oranına göre hesap edilen 394,61 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,33,79 TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına,

6- 6100 sayılı HMK’nun 333.maddesine göre yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,Dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı( HUMK 437 md göre karara karşı temyiz süresi 8 gün olup bu süre ilamın taraflardan her birine tebliğinden itibaren başlar

13/11/2014
Katip 127225
e imzalıdır.
Hakim 39960
e imzalıdır

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 31 Oca 2015, 07:47


İdare ve Vergi Hukuku • OKUL MÜDÜRÜNE OKUL KAYIT BAĞIŞ CEZASI KARAR ÖRNEĞİ

Okul müdürüne bağış cezası yargıdan döndü

Okul müdürüne, bağış almaktan dolayı verilen ceza, Bölge İdare Mahkemesinden döndü

Ankara-Çankaya Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu Müdürü Ali YÜZER, Ankara-Yenimahalle Çayyolu Necdet Seçkinöz İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmakta iken; 2011/40 sayılı Genelge’ye aykırı davrandığı gerekçesiyle 1702 sayılı Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrası gereği ihtar cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yenimahalle Kaymakamlığı (Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) nın işleminin iptali için açılan dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 14/02/2013 tarihli ve E:2012/817, K:2013/221 sayılı kararını bozarak "davacının okul kayıt ve diploma işlemleri sırasında bağış aldığı ya da velileri bağış yapmaya zorladığı yönünde herhangi bir veli tarafından şikayette bulunulmadığı gibi davacının bu yönde bir faaliyeti bulunduğuna dair açık bir tespitin bulunmadığının anlaşıldığı; davacı hakkında tesis edilen disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık görülmediği" belirtilmiştir. Mahkeme Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararını da bozarak dava konusu işlemi iptal etmiştir.
KARAR
Resim
Resim

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 29 Oca 2015, 23:58


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BOŞANMA DAVASI İÇİN ÖZEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ÖZEL VEKALETNAME

Gerek eşim ………………. aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, gerekse eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve kesinleşmiş boşanma ilamını tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, icabında müşterek çocuklarımızın velayeti, maddi manevi tazminat, gerek şahsım, gerekse müşterek çocuğumuz/çocuklarımız için nafaka talebinde bulunmaya, bu konularla ilgili olarak T.C. Mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyapta olacak davalara girmeye, kendi imzasıyla dilekçe ve layihalar yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, delil ve şahitler göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, reddi hakim ve katibe, ihtar, ihbar ve protestolar çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, mürafaaya, müdafaaya, yemin teklif, kabul ve reddetmeye, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, ıslah ve tavzih isteğinde bulunmaya, icabında temyiz hakkından feragata ve bu yoldaki feragatı kabule, nüfus kayıt örneği almaya, hükümleri kesinleştirmeye ve nüfus kayıtlarına tescil ettirmeye, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak,……Barosu Avukatlarından …………T.CKimlik Nolu, ………………………. adresinde muhkim Av. ……………..’i vekil tayin ettim. ../../2015

Vekalet veren :
Adı ve Soyadı
İmza

NOT: Vekaletnamede fotoğraf bulunması zorunludur.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 17 Oca 2015, 11:13


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar;

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

İŞVERENİN

Adı soyadı (ünvanı):

Adresi:

İŞÇİNİN

Adı soyadı:

Baba adı:

Doğum yeri ve yılı:

Yerleşim Yeri Adresi:

Madde 2- İşçinin Çalışma Yeri;

İşverenin ……….. sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya velinin göstereceği yerler.

Madde 3- Yapılacak İş;

1-……………

2-……………

Madde 4- Sözleşmenin Süresi;

….Yıl …….. Ay süreli olan bu iş sözleşmesi, …../…../…… tarihinde başlamış olup, …../…./…… tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 5- İşe Başlama Tarihi: …./…../……..

Madde 6- Deneme Süreleri;

Deneme süresi …. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

Madde 7- Çalışma Süreleri;

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.

b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

Madde 8- Fazla Çalışma;

İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

Madde 9- Telafi Çalışması;

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

Madde 10- Ücret;

İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ………….-TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

Madde 11- Fazla Çalışma Ücreti;

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

Madde 13- Ücret Ödeme Zamanı;

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Her ayın ücreti, mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

Madde 14- Özel Şartlar;

a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahüt eder.

f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahüt eder.

g) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahüt eder.

h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

j) İşçi, 4857 sayılı İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahüt eder.

l) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile 4857 sayılı İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

n) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 14- İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, …../…./……….. tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

İŞVEREN VEYA VEKİLİ
Kaşe
İmza

İŞÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 07 Oca 2015, 09:01