Etiket arşivi: SAİR

TEHDİT / SAİR TAHDİDAT

T.C.

YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E. 2004/14913
K. 2006/10083
T. 26.4.2006
TEHDİT
SAİR TAHDİDAT
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 188]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 191]
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın tanık Murat Hakan İpekçi’ye mağdurlara iletilmek üzere “Fikri Topal’ı ve çocuklarını öldüreceğim”sözlerinin ağır ve haksız bir zarara uğratmak niteliğinde olduğu gözetilmeyerek, eylemlerin sair tahdidat olarak kabulüyle davanın düşmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.