Etiket arşivi: SİCİLİNDE

TAPU SİCİLİNDE YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ / TAVZİH

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E. 2006/6058
K. 2006/7309
T. 22.6.2006
TAVZİH
TAPU SİCİLİNDE YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 1027]
Davacı tarafından, davalı aleyhine 20.12.2005 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine dair verilen 6.3.2006 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava; tapu sicilinde yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Malike ait kimlik bilgisi, mülkiyeti doğuran olay hangi nedene dayalı olursa olsun yanlış yazılmış ise, bunun düzeltilmesinde hukuki yararı olan malik yada ilgilisi düzeltme isteyebilir. Kadastro yargılaması sırasında adına mülkiyet tesis edilecek kişinin kimliğine ait bilginin mahkeme hükmüne eksik yazılması halinde bu eksikliğin tavzihen düzeltilmesi istemi hükmün infazına kadar mümkündür. Kadastro Mahkemesi ilamı tapu kütüğü oluşturulmakla artık infaz edilmiş durumdadır. Yanlışlığın varlığı da ortada bulunduğuna göre toplanan delillerin takdiri ile işin esası hakkında bir karar verilecek yerde yazılı olduğu gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 22.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.