Etiket arşivi: SINIRLANDIRILAN

TAPU İPTALİ VE TESCİL / OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI / KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DAVADA HASIM GÖSTERİLMESİ ZARURETİ / GENEL HARMAN YERİ OLARAK SINIRLANDIRILAN TAŞINMAZ

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Hukuk Dairesi
E:2006/2174
K:2006/2698
T:20.4.2006
TAPU İPTALİ VE TESCİL
OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DAVADA HASIM GÖSTERİLMESİ ZARURETİ
GENEL HARMAN YERİ OLARAK SINIRLANDIRILAN TAŞINMAZ
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 713]
N. ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair ( S. Asliye Hukuk Hakimliği )nden verilen 01.l2.2005 gün ve 47/130 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı, satın alma, miras yoluyla intikal ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedenleriyle 101 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine temsilcisi, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı
Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu, 101 ada 11 parsel 25.6.1999 tarihinde yapılan kadastro çalışmaları sırasında Harman yeri niteliğiyle orta malı olarak sınırlandırılmış, tutanak 10.11.2000 tarihinde itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir. Dava Hazine hasım gösterilerek açılmış, taşınmazın bulunduğu Z. köyü tüzel kişiliği davada yer almamıştır. Genel harman yeri olarak sınırlandırılan taşınmazın tescili talebini içeren davada ilgili yerel tüzel kişinin TMK.nun 713/3.maddesi gereğince davaya dahil edilmesi gerekir. Bu itibarla davada lehine sınırlandırma yapılan ve köy halkının kullanımına terk edilen dava konusu taşınmaz yönünden bulunduğu yer itibariyle Z. köyü tüzel kişiliği hasım gösterilmeden açılan davanın mahkemece sonuçlandırılması doğru olmamıştır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde bulunduğundan kabulüyle eksik incelemeye dayalı usul ve kanuna aykırı hükmün HUMK.nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 20.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.