Etiket arşivi: SIRA

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BORÇLUNUN ARACINDA BİRDEN FAZLA HACİZ OLMASI, SIRA CETVELİ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/12476
KARAR: 2013/20213

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı … Bankası A.Ş.tarafından borçlu … Yapı.. Ltd. Şti. hakkında menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Haczedilen aracın ihalesi Kartal 1.İcra Müdürlüğünün 2011/854 talimat sayılı dosyası ile gerçekleştirilmiştir. Kanuni rehin hakkı sahibi olduğu ileri sürülen üçüncü kişinin talebi üzerine, asıl icra müdürlünce hazırlanan 13.5.2011 tarihli yazıda "satışın kesinleşmesi halinde 7.214,12 TL (kanuni rehin tutarının) üçüncü kişiye ödenmesi istenmiş ve talimat icra müdürlüğünce bu doğrultuda işlem yapılması üzerine icra müdürlüğünün anılan işlemi şikayete konu edilmiş, Mahkemece talebin miktara yönelik itiraz niteliğinde bulunduğundan davaya bakmak görevinin Asliye Hukuk Mahkemesinde olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.

Mahkeme kararı Dairemizin 06.03.2012 tarih ve 2011/21590 E. 2012/6453 K.sayılı kararı ile ve ”İİK.nun 100.maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir.
Yine aynı kanunun 140.maddesi uyarınca, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Haciz sahibi alacaklılar sıra cetvelinde tarih sırasıyla yer alırlar.

Mahkemece şikayetin yukarıda yazılı İİK.nun 100 ve 140.maddeleri koşullarında incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken icra müdürlüğünce henüz sıra cetveli yapılmadığı gözetildiğinde "mahkemenin görevsizliğine" şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.” gerekçesiyle bozulmuştur.

Gebze İcra Hukuk Mahkemesince bozma kararına uyulmasına rağmen bozma ilamına aykırı olarak 13.05.2011 tarihli müzekkerenin sıra cetveli kabul edilerek satış bedelinden öncelikle menkul rehin alacaklısına ödeme yapılmasına 27.04.2011 tarihli kararın kaldırılmasına şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Bozma ilamına uyan mahkemece yapılması gereken iş; Bu aşamada icra müdürlüğü tarafından yukarıda açıklanan İİK.hükümlerine göre düzenlenmiş bir sıra cetveli bulunmadığına göre, icra müdürlüğünce sıra cetveli düzenlenmesi yönünde talimat ve karar verilmesinden ibaret olup buna aykırı tesisi edilen mahkeme kararının bu nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ :Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 11 Şub 2015, 00:51


SIRA CETVELİNE İTİRAZ

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi

E: 2006/2167

K: 2006/4521

T: 27.04.2006

SIRA CETVELİNE İTİRAZ
ÖZET: Alacaklının iflasta kendi sırasına itiraz etmesi ha­linde İcra Mahkemesi görevli iken, bir başka alacaklının sırasına itiraz etmesi halinde genel mahkemeler görevlidir.

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 235]

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması so­nunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar SSK, Hazine ve TMSF vekillerince tem­yiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, dava dışı müflis P… Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. AŞ. iflas idaresince düzenlenen sıra cetvelinde davalıların üçüncü sıraya alınmasının doğru olmadığı iddiasıyla açılan sıra cetveline itiraz davasıdır.

İcra Mahkemesi’nce davanın kabulüne, davalıların dördüncü sıraya alın­masına ve sıra cetvelinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiş; hüküm da­valı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, SSK Başkanlığı ve Hazine vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı davalıların müflis P… Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. AŞ. ile ilgili düzenlenen sıra cetvelindeki sıralarına itiraz etmiştir. Alacaklının iflasta kendi sırasına itiraz etmesi halinde İcra Mahkemesi görevli iken (IİK m. 235/son), bir başka alacaklının sırasına itiraz etmesi halinde genel mahke­meler görevlidir (IİK m. 235/11). İcra Mahkemesi’nce görev yönü düşünülme­den işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülme­miştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle (BOZUL­MASINA), 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi