Etiket arşivi: Site

Sosyal Paylaşım Site Kayıtlarının İspat Gücü

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 19577
Karar: 2014 / 1926
Karar Tarihi: 05.02.2014

ÖZET: Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.(4721 S. K. m. 166) (6100 S. K. m. 189)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Mahkemece; davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektronik ortamda (sosyal paylaşım sitesi kullanılarak) yapılan görüşmelere ilişkin çıktılar esas alınarak, kocanın güven sarsıcı davranışları sabit kabul edilmiş, buna bağlı olarak boşanma kararı verilmiştir.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen görüntülerdeki şahısların kocanın yakınları olduğu anlaşılmaktadır. “Facebook” isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak kocanın, dayısıyla görüşmelerine ilişkin iletişim kayıtlarının da; davacının, sosyal paylaşım sitesinde kendisini “kocanın dayısı” yerine koymak suretiyle “dayısı ile koca” yazışıyormuş görüntüsü verilerek davacı tarafından oluşturulduğu, davacının da bunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz (HMK md. 189/2).

Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 05.02.2014

Yargıtay kararı: Sosyal Paylaşım Site Kayıtlarının İspat Gücü .

Site Duyuruları ve Güncellemeleri • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kadına Karşı Şiddete Hayır! Mesajımız…

::9

Kadına karşı şiddetin sona ermesine yönelik bir başlangıç olmasını arzuladığımız bu özel günün, tüm kadınlarımız nezdinde daha güzel günlere ve umuda vesile olmasını diliyoruz.

Resim

Resim

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Pzr Mar 08, 2015 2:46 pm


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • K.M.K SİTE ÇATI TAMİRİ, YÖNETİME HUSUMET YÖNELTİLECEĞİ

K.M.K-MADDE 35
Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

T.C
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/1562
KARAR NO: 2014/2824
KARAR TARİHİ : 20.02.2014

"Dava dilekçesinde, çatı tamirat gideri olarak 4.750,00 TL’nin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın husumetten reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde ortak yerlerden olan çatının akması sebebiyle yönetimden sorunun giderilmesini istediğini, daha sonra çatıyı müvekkilinin tamir ettirdiğini, yapılan tamirat masraflarının davalı yönetimden alınarak kendilerine verilmesini istemiştir.

Mahkemece dava, kat mülkiyetine tabi anataşınmazda yapılan çatı tamiratı masrafının tahsili davası olarak nitelendirilerek çatı tamiratı gibi ortak alanların tamirinde öncelikle kat malikleri kurulunda karar alınması gerektiği, acil hallerde karar alınmaksızın da tamirat yapılabileceği, ancak yapılan harcamaların diğer kat maliklerinden istenebileceği, site yönetiminin sadece 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesi anlamında kat malikleri kurulu kararının iptali davalarında pasif dava ehliyetinin bulunduğu, tazminat ve ortak gider alacağının tahsili davalarında site yönetimine husumet yöneltilemeyeceğinden pasif husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 32. maddesi hükmüne göre anagayrimenkulün kullanılmasından doğan veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya yönetici veya denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunda çözülür ve karara bağlanır. Ancak somut olayda olduğu gibi özellikle ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde, bu yasa maddesinin uygulanmasına gerek duyulmadan doğrudan hakim müdahalesi istenebilir. Ayrıca 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 35. maddesi hükmünde, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında olup, bu yönden de yöneticiye husumetin yöneltilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

Bu nedenle, mahkemece işin esasına girilip tarafların göstereceği deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

KARAR : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 20.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 13 Oca 2015, 17:54


Site Duyuruları ve Güncellemeleri • YARGILAMA GİDERLERİ HESAPLAMA PROGRAMI 2015 GÜNCELLEMESİ…

Merhaba,

Sitemizde mevcut bulunan Yargılama Gideri Hesaplama Programı, 2015 Yılı Harç ve Gider Avansı Miktarları ile Tanık ve Bilirkişi Ücret Tarifeleri verilerine göre güncellenmiştir. Programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle…

YARGILAMA GİDERLERİ HESAPLAMA PROGRAMI (2015)

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 05 Oca 2015, 11:55


Site Duyuruları ve Güncellemeleri • VEKALET (AVUKATLIK) ÜCRETİ PROGRAMI 2015 GÜNCELLEMESİ…

Merhaba, sitemizde mevcut bulunan Vekalet (Avukatlık) Ücreti Hesaplama Programı 2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi verilerine göre güncellenmiştir. Programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle…

2015 Yılı Kanuni Vekalet (Avukatlık) Ücreti Hesaplama Programı

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 03 Oca 2015, 03:55