Etiket arşivi: SÖZLEŞME

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • İLANEN TEBLİGAT TALEP ÖRNEĞİ

……………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2015/……. E.

Dosyamız borçlusu ……………..ile ilgili olarak, borçlunun mernis adresi kaydı olmadığından;

-Bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş ,

-……….Vergi Dairesi ve ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tebligata yarar adresleri sorulmuş, bildirilen adreslere tebligat çıkarılmış,

-Borçlunun tebligata yarar adreslerinin Turkcell, Avea, Vodafone, Türk Telekom A.Ş’den sorulmuş ancak kayıtlı adresine rastlanılamamış,Borçlunun bilinen son adresinden zabıta araştırması yaptırılmış ancak tüm bu işlemlerden sonuç alınamamıştır.
İş bu kerre, ödeme emrinin, dosyamız borçlusuna ilanen tebliğine karar verilmesini talep ederim. ../../2015

Alacaklı
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Sal Mar 10, 2015 6:01 pm


Borçlar Hukuku • SÖZLEŞME DIŞI ALACAKLARIN ISLAHI

merhabalar, asliye hukukta sözleşmeden kaynaklanan alacak davası açtık. aynı kişiden sözleşme dışında da alacaklarımız var fakat dava dilekçesinde bahsetmedik ıslahta bunları da isteyebilir miyiz buna dair karar var mıdır?
şimdiden teşekkürler

Bilgiler: Tarih-Gönderici: evgeny — Sal Mar 03, 2015 2:28 pm


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 20../…… E.

CEVAP VEREN
3. ŞAHIS :……………………………………..

BORÇLU :……………………………………….

ALACAKLI :…………………………………….

KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………….. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi şirketimize ………….. tarihinde tebliğ olunmuştur.

Dosyanız borçlusu …………., ……………4 tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, maaş haczi kesintisi talebiniz yerine getirilememiştir. Dosya borçlusunun şirketimizden ……………. TL Asgari Geçim İndirimi (Agi) alacağı bulunmaktadır.

Söz konusu tutar, maaş haczi müzekkeresinde bildirilen İBAN numarasına dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.

Gereğini talep ederim. …………

………………………………………….. ………………

CEVAP VEREN
3. ŞAHIS

Şirket Ünvanı, temsilci
Adı ve Soyadı
İmza,Kaşe

Bilgiler: Tarih-Gönderici: kılıç bey — Cum Şub 20, 2015 7:20 am


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • MAHKEMEDEN CEVAP SÜRESİ UZATILMASI TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

H. M. K– MADDE 317

Dilekçelerin verilmesi

(1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur.

(2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

(3) Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.

(4) Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması suretiyle de verilebilir.

…………………………………….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO: …….2015/……..

SÜRE UZATIM
TALEP EDEN DAVALI :Adı ve Soyadı…………………T.C.No…………………
ADRES :……………………………………………………………..

DAVACI :Adı ve Soyadı………………..T.C.No…………………

KONU :Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 hafta uzatımı talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi tarafımdan tebellüğ edilmiştir.

2-) Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresinin, yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını, cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarım saklı kalması kaydı ile saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVALI
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Şub 20, 2015 5:34 am


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • İCRA ÖDEME TAAHHÜT BELGESİ ÖRNEĞİDİR

T.C.
………………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:…../……..

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLI :Adı ve Soyadı…………….Adresi………………

VEKİLİ :………………….

BORÇLU :Adı ve Soyadı……………….Adresi……………..

Alacaklı vekili ve borçlu müdürlüğümüze geldi.Borçlu, bu dosyadaki borcunun tamamını, bugüne kadar işlemiş faizini, vekalet ücretini, icra harç ve giderleri ile birlikte her ayın başında ayda bir olmak üzere 4 eşit .taksitte ödeyeceğini ve ilk taksitin 01.01.2015 den başlamak üzere dört eşit taksitte ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti. Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar …………… dir.Borcun açılımı ise şu şekildedir:Borcun aslı:………TL ,işlemiş faiz:…………. TL Takip çıkışı:………….TL,başvuru harcı ……TL,Vekalet harcı:……TL ,posta gideri:…..TL.Dosya gideri:…..TL,Baro Pulu:……TL,Peşin harç:…….TL,Tahsil harcı:…………TL, Vekalet ücreti: …………TL Takip tarihinden bugüne kadar işlemiş faiz:………TLdir. Son ödeme tarihlerine göre işleyecek faizden feragat edilmiştir. Toplamda …………….. TL’dir.Buna göre borçlu 01.01.2015 de,………….TL,01.02.2015 de …………..TL,01.03.2015 de ………………..TL ve son taksidini de 01.04.2015 de ……………..TL olarak ödeyecektir..Bu şekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir.Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği bu hususta 3 aya kadar disiplin hapis cezasının hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı…/../2015

Taahhüdü Eden borçlu
Adı ve Soyadı
İmza

(OKUDUM ANLADIM-BORÇLU ELYAZISI ILE)

Adresi:…………………………………………..

Taahhüdü kabul eden
Alacaklı Vek.
Adı ve Soyadı
İmza

T.C
……………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 20…/……. E.

BORÇ ÖDEME TAAHHÜDÜ
ALACAKLI: …………………………….
VEKİLİ: ……………………………..
BORÇLULAR: …………………………….

Alacaklı …………………….. ile borçlular müdürlüğümüze geldi. Borçlular, dosya borcunun tamamını, bugüne kadar işlemiş ve ödeme tarihine kadar işleyecek faizini, vekalet ücretini,

Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar ………………………. TL dir. Burcun acılımı ise şu şekildedir. Borcun aslı …………………. TL . işlemiş faizi: ………………TL. %……….. komisyon : ………….. TL, …………….TL protesto masrafı olmak üzere takip çıkış : ……………………..TL, ye ilaveten başvuru harcı ………………….TL, vekalet harcı: ………………TL,posta gideri: ……………….. TL, Baro pulu: ……………… TL, peşin harcı: …………….TL, Tahsil harcı: ………………. TL, Vekalet ücreti: ……………………… TL Takip tarihinden bugüne kadar işlemiş faiz ………………… TL, taahhütte belirtilen ödeme tarihlerine göre işleyecek faizlerin toplamı …………………… TL olmak üzere Toplam ………………….. TL ‘dir. Buna göre borçlu ;

Bu şekilde ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde İ.İ.K 340. Maddesinde belirtilen “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA: (Değişik madde : 06/06/1985 – 3222/41 md;değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K/11.mad) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç ay kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin takibine başlandıktan sonra borçlu borcunun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorun da olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçmez.” Hükmün gereği ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olabileceği ve bunun hüküm neticesi taahhüdü ihlal halinde aleyhine tazyik hapsine hüküm olunacağı anlatılarak taahhüt taraflara imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı. ../../2015

Taahhüdü Eden borçlu
Adı ve Soyadı
İmza

(OKUDUM ANLADIM-BORÇLU ELYAZISI ILE)

Adresi:…………………………………………..

Taahhüdü kabul eden
Alacaklı Vek.
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzt Şub 16, 2015 6:29 pm


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • NİŞAN BOZULMASI İLE HEDİYELERİN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

…………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:Adı ve Soyadı…………. T.C. No:………
ADRES:…………………………………………

DAVALI:Adı ve Soyadı…………..T.C.No:………
ADRES:

DAVA KONUSU : Nişanın bozulması nedeni ile hediyelerin iadesi talebidir.

DAVA DEĞERİ:………………. TL

AÇIKLAMALAR:

1-davalı ile../../2015.tarihinde yapılan törenle nişanlandık. Nişanlanmanın kendime yüklediği yükümlülüklerin bilinci içerisinde evlilik hazırlıkları yaptım ve evleneceğim günü beklemeye başladım.

2-Aileler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile davalı taraf nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Nişanlanmam nedeni ile tarafımızca verilen hediyeler davalıdan talep edilmiş ancak davalılar hediyeleri iade etmeye yanaşmamışlardır.

3-Nişan fotoğraflarıyla ve tanık bayanlarıyla da sabit olacağı üzere, söz konusu nişan hediyelerinin değeri;
a-… örf ve adetlerine göre takılan ……. adet bilezik (……..TL),
b-1 adet takı seti (……. TL),
c-1 adet tek taş nişan yüzüğü (…….. TL), olmak üzere toplam ……… TL’dir.

DELİLLER:Nişan fotoğrafları, tanık beyanları sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 122 veilgili mevzuat.

TALEP SONUCU:Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile yukarıda belirtmiş olduğumuz hediyelerin iadesine,

2-Aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde hediyelerin bedeli olan ……. TL’nin dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine,

3-Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 15 Şub 2015, 17:48


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE AYRILIK NEDENİ İLE DİLEKÇE

………………………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)
VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı
Adres, Tel:

DAVALI: Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU: Geçimsizlik nedeni ile boşanma

AÇIKLAMALAR:

1- Taraflar …/…/… evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır. Müvekkilim, davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davası…….. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih, …/… Esas, …/… Karar Sayılı kararı ile reddedilmiş ve red kararı …/…/….. tarihinde kesinleşmiştir.

2- Medeni Kanunun 166. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere “boşanma sebeplerinden her biri ile açılmış bulunan, davacının davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği” düzenlenmiştir.

3- Tarafların boşanma davasının reddi kararının kesinleştiği …/…/……. tarihinden beri de bir araya gelmedikleri için yani müşterek hayat yeniden kurulamadığı için MK.’nın 166. maddesinin son fıkrasına göre boşanmalarına karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Mahkeme kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 166/son, İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 03 Şub 2015, 20:43


Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • C.SAVCILIĞINA BANKA KREDİ KARTI KOPYALANMASI ŞİKAYET DİLEKÇE

………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ: Ad soyad
ADRES:

ŞÜPHELİ: Faili meçhul

KONUSU: Bankamatik kartımın kopyalanıp hesabımdan para çekilmesi suretiyle zarara uğramama sebep olan ilgililer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılması talebimdir.

SUÇ TARİHİ:../../2015

AÇIKLAMALAR:

1- ………… Bankası ……………Şubesinden verilme, ………………….. nolu ekte fotokopisi bulunan banka kartım kullanılmak suretiyle, ……………….. Bankasına ait ATM’den bilgim dışında ………….. tarihinde ………… TL nakit para çekimi yapıldığını, bankadan gelen telefon üzerine öğrendim.

2-Her ne kadar gelen telefonun şaka olduğunu düşünsem de, banka hesabımı kontrol ettiğimde, söz konusu tutarın bilgim ve onayım dışında hesabımdan çekilmiş olduğunu gördüm ve kartımın kullanıma kapatılması hususunda derhal muhatap bankada talepte bulundum.

3- Banka görevlisinden öğrenmiş olduğum bilgiye göre, kartım, ATM cihazlarına koyulan bir cihaz vasıtası ile kopyalanmış, ardından başka bir bankanın ATM’sinden günlük para çekim limiti tutarı olan …………. TL hesabımdan çekilmiştir.

4-Banka görevlisi ayrıca, ……….. Bankası ATM’si yerine …………… Bankası’nın ortak ATM’sinden çekim yapıldığı ve sırf bu nedenle 30 TL işlem ücreti alındığını, bankanın da kendi ATM’sinden para çekip masraf ödememek varken başka banka ATM’sinin kullanılarak masraf ödenmesi suretiyle para çekilmesinin hayatın olağan akışına uymadığı, dolayısı ile şüphe uyandırdığını ve bu nedenle para çekim işleminin bilgim dahilinde olup olmadığını sorduklarını beyan etmiştir.

5- İhtiyaç duyulması halinde, para çekilme işleminin gerçekleştiği gün ve saatte, ofiste çalıştığıma ve banka kartımın da yanımda olduğuna dair tüm ofis çalışanlarım tanık olarak gösterilebilir.

DELİLLER: Banka kartı fotokopisi, Muhatap banka ile yapılan görüşme kayıtları, Tanık, sair yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan veya resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle, Bankamatik kartımın kopyalanıp hesabımdan para çekilmesi suretiyle zarara uğramama sebep olan ilgililer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim. … /…./2015

ŞİKAYETÇİ
Adı ve Soyadı
İmza

Eki:
1-Kimlik fotokopisi
2-Banka kartı fotokopisi

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 03 Şub 2015, 20:15