Etiket arşivi: SÜRESİNİ

İşçi gece süresini saptayan (tis) bağlayıcı olduğu

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/20019

Karar No. 2014/4796

Karar Tarihi: 27.02.2014

 

GECE SÜRESİNİ SAPTAYAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (TİS) HÜKMÜNÜN BAĞLAYICI OLDUĞU

ÖZETİ: Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının belirlenen 17:00-02:00 saatleri arasındaki çalışma süresinin tümü için gece zammı hesaplaması yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin 59. Maddesi (b) fıkrasında, saat 20:00-06:00 saatleri arasında yapılan normal çalışmaların gece çalışması olduğu ve bu saatlerde çalışan işçilere ücretlerinin %25 zamlı ödeneceği belirtilmiştir. Davacının 17:00-02:00 saatleri arasında çalıştığı belirlenmiş ise de, TİS 59. Maddesi zamlı ücret uygulanacak çalışma saatlerini açıkça belirtmiştir. Hal böyle olunca, davacının çalışma saatleri ve TİS 59. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde 20:00-02:00 saatleri arasındaki çalışması için zamlı ücret hesaplaması yapılması gerekirken, TİS kapsamını aşacak şekilde hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında

kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, TİS kapsamında gece çalışma alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının belirlenen 17:00-02:00 saatleri arasındaki çalışma süresinin tümü için gece zammı hesaplaması yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin 59. Maddesi (b) fıkrasında, saat 20:00-06:00 saatleri arasında yapılan normal çalışmaların gece çalışması olduğu ve bu saatlerde çalışan işçilere ücretlerinin %25 zamlı ödeneceği belirtilmiştir. Davacının 17:00- 02:00 saatleri arasında çalıştığı belirlenmiş ise de, TİS 59. Maddesi zamlı ücret uygulanacak çalışma saatlerini açıkça belirtmiştir. Hal böyle olunca, davacının çalışma saatleri ve TİS 59. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde 20:00-02:00 saatleri arasındaki çalışması için zamlı ücret hesaplaması yapılması gerekirken, TİS kapsamını aşacak şekilde hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA,temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 27/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ALT İŞVERENDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİ TESPİT

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/3765
KARAR: 2014/3221

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının, müvekkil şirket tarafından ihale ile alınan kamu kuruluşlarına ait dairelerde çalıştığını, davacının 15.03.2010 tarihinde emeklilik için kuruma başvurduğunu ve emekliye ayrıldığını, tüm hak ve alacaklarını aldığına dair el yazısı ile yazılmış dilekçe verdiğini, müvekkil şirket bünyesinde çalışan işçilerin hiçbirinin yasal süre dışında çalıştırılmadığını, davacının çalıştığı işyerinin kamu kuruluşu olması nedeniyle hafta tatilinde, dini ve bayram tatillerinde çalışmadağını, davacıya sosyal haklarının ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Taraflar arasında uyuşmazlık konusu davacının çalışma düzeni ile buna bağlı olarak talep ettiği alacakların bulunup bulunmadığı noktasındadır.

Davacının hüküm altına alınan alacaklarının davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacakları ile ilgili olarak kamu kurumlarındaki çalışmaların kayıt ve belgelere dayanması esastır. Davalı şirketin kamu kurumundan ihale ile alınan iş kapsamında davacıyı çalıştırdığı ve kamu kurumlarında yapılan çalışmaların, harcamaların ve gelir ve giderlerin kayıt ve belgeye bağlanmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında dava konusu isteklerin salt davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak kabulü isabetli olmamıştır.

Somut olayda, öncelikle davacının dava konusu alacaklarının ait olduğu dönemde asıl işveren ile alt işveren arasındaki hizmet alım sözleşmeleri ve şartnameler incelenerek çalışma saatleri konusundaki düzenlemeler tespit edildikten sonra yapılan işin fazla çalışmayı gerektiren yoğunlukta olup olmadığı belirlenmelidir. Davacının çalıştığı işyeri ve yaptığı işle ilgili kayıt ve belgeler, puantaj kayıtları, nöbet çizelgeleri, görev belgeleri, çalışma düzenini belirleyen belgeler getirtilerek iddia edilen gün ve saatlede çalışıp çalışmadığı saptanmalıdır. Tüm deliller toplandıktan sonra yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle davacının dava konusu fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespit edilerek sonuca gidilmelidir.

Mahkemece yukarıda belirtilen hususlar gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 27 Ara 2014, 02:18