Etiket arşivi: TAHKİM

Borçlar Hukuku • Kooperatifin ödenmeyen borçları nedeniyle tahkim, üyelerin durumu…

Koop ve mütahit tahkim mahkemesine gitti. koop bazı ödemeleri yapmadığı için yapmadığı ödemeleri ve faizini ödeme kararı çıktı yargıtayda itiraz etti sonucu bekliyoruz .
sorum şu

biz üyeler olarak tüm ödemeleri yaptık eğer kararı yargıtay onarsa koop üyelerinin durumu ne olur .

saygılarımla

Bilgiler: Tarih-Gönderici: baycan — Pzt Şub 23, 2015 11:09 am


TAHKİM SÖZLEŞMESİ

T.C.

YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
E:2006/521
K: 2006/5446
T:12.04.2006
TAHKİM SÖZLEŞMESİ
ÖZET: HUMK.nun 517/II. maddesi gereğince, yazılı şekil, tahkim sözleşmesi için geçerlilik şartıdır. Yazılı olmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 517]
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dilekçesinin görev yönünden reddine yönelik ola­rak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üze­rine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacılar, C.L.Tur. tarafından düzenlenen 23-30 Kasım 2003 tarihle­ri arası Kızıldeniz Piramitler II Iskenderiye-Kahire ve Shara el Sherkh Şehir­lerini kapsayan tura, bedelini ödeyerek katıldıklarını, ancak hizmetin ayıplı ifa edildiğini, turun son üç günü kendi imkanları ile başka yerde konakladıkları­nı, aynı zamanda olaydan büyük üzüntü duyduklarını ileri sürerek toplam 350.000.000 TL manevi ve tur bedeli 5215 Amerikan Dolarının tahsilini iste­miştir.
Davalı, taraflar arasındaki seyahat sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca doğacak uyuşmazlıklarda Tursab Tahkim Kurulu ve usullerinin yetkili oldu­ğunu, takibin haksız ve fahiş olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 19. maddesi uya­rınca, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Tursab Tahkim Kurulunun yet­kisi kabul edildiğinden, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine ilişkin ka­rar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dava Paket-tur sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, öncelikle halledilmesi gereken uyuşmazlık taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, kural bir uyuşmazlığın çözülmesi görevinin yetkili mahkemelere ait olmasıdır. Bunun dışında taraflar bir tahkim sözleşmesi yapmak veya yaptıkları bir sözleşmeye tahkim şartı koymak istediklerini, başka bir anlatımla sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini istediklerini tahkim sözleşmesinde veya tahkim şartında açık ve kesin olarak belirtmeleri gerekir. HUMK.nun 517.11 maddesi hükmü gere­ğince, yazılı şekil, tahkim sözleşmesi için geçerlilik şartıdır. Yazılı olmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir. Davalının dayandığı paket-tur sözleşmesin­de davacıların veya yetkili temsilcisinin imzası bulunmadığına göre geçerli bir tahkim sözleşmesinden söz etmek olanaksızdır. Böyle olunca mahkeme­ce, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi ge­rekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı ge­rektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı­lar yararına (BOZULMASINA), 12.04.2006 gününde oybirliğiyle karar veril­di.