Etiket arşivi: Takas

YARGITAY 12.Hukuk Dairesi E: 2010/9167 K: 2010/22190 * Takas – Mahsup Edilmesi Talebi *Şartları

  • T.C. YARGITAY
  • 12.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2010/9167
  • Karar: 2010/22190
  • Karar Tarihi: 05.10.2010

 

(2004 S. K. m. 68)

(1086 S. K. m. 275)

(YHGK. 12.10.1994 T. 1994/12-251 E. 1994/593 K.)

 

 

Dava ve Karar:

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/1305 Esas sayılı dosyasında alacaklı bulunan Bilgi Dış Ticaret A.Ş tarafından borçlu Kar-Mer Granit Mermer Ve Madencilik Ltd. Şti. hakkında 10.02.2006 tarihinde genel haciz yoluyla ilamsız takip yapıldığı ve takibin kesinleştiği, İstanbul 8 İcra Müdürlüğü’nün 2002/1043 Esas sayılı dosyasında ise bu kez alacaklı Kar-Mer Granit Mermer Ve Madencilik Ltd. Şti. tarafından borçlu Bilgi Dış Ticaret A.Ş hakkında 22.1.2002 tarihinde genel haciz yoluyla ilamsız takip yapıldığı ve bu takibin de kesinleşmiş olduğu görülmektedir.

 

Borçlu vekili icra mahkemesi’ne başvuru dilekçesinde, alacaklı şirket hakkında Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/1305 Esas sayılı dosyasında takip başlatıldığını, alacaklı şirketin de İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2002/1043 Esas sayılı dosyasında müvekkili hakkında takip başlattığını, her iki icra dosyasında da takibin kesinleşmiş olduğunu, müvekkilinin alacaklı olduğu dosyadan 05.01.2007 tarihinde yazılan müzekkereye istinaden İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2002/1043 sayılı dosyasındaki alacağa haciz konulduğunu, kendi alacaklı oldukları dosyasındaki alacak miktarının diğer dosyadaki borçtan daha fazla olduğundan alacaklarının karşı taraf alacaklarına mahsup edilmesine ve Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/1305 Esas sayılı dosya alacağından mahsup edilen miktar kadar ödenmiş sayılmasına kendi alacaklarının daha fazla olması nedeniyle İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2002/1043 Esas sayılı dosyasının infaz edilmiş sayılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan inceleme neticesinde, İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2002/1043 Esas sayılı dosyasındaki alacağın tereddütsüz mahkeme kararı ile belirlenmiş olması, davalı vekilinin Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/1305 Esas sayılı dosyasındaki alacağa ve ilamsız tebligata yönelik itirazları karşısında takas ve mahsubun koşulları bulunmadığı gerekçesiyle şikayet reddedilmiştir.

 

HGK’nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında da benimsendiği üzere, icra mahkemesinde takas ve mahsup iddiası kural olarak;

 

1- Takasa konu alacağın İİK’nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması,

2- Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması,

3- Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir. Bu istem, takibin her safhasında ileri sürülebilir.

 

Somut olayda borçlu şirketin takasa konu alacakla ilgili olarak Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/1305 Esas sayılı dosyasında genel haciz yoluyla yapmış olduğu ilamsız icra takibi, talep tarihi itibariyle kesinleşmiştir. O halde, mahkemece, gerektiğinde bilirkişiden de yararlanılmak suretiyle borçlunun takas-mahsup talebinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.