Etiket arşivi: TÜRKİYE

Yönetmelikler • TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV YÖN.


16 Şubat 2015 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29269

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kurum merkez ve taşra teşkilâtında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,
b) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavını,
c) Giriş sınavı komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,
ç) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
d) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar
Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Kurum hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar, Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınabilecekleri gibi ÖSYM tarafından; Kamu Personel Seçme Sınavı puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle de yerleştirilebilirler.
(2) Giriş sınavı komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik veya test usulünde yapılabilir. Giriş sınavı komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Kurum ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle, Devlet Personel Başkanlığı ile Kurum internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurum internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Kurum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından yürütülür.
(2) Giriş sınavı komisyonunca sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Kurum internet sitesinden sınavdan en az beş gün önce duyurulur. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmaz.
Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından Genel Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından birer olmak üzere üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler giriş sınavı komisyonuna katılır.
(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Giriş sınavı komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
Sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.
i) İnsan Hakları Hukuku.
j) Ticaret Hukuku.
(2) Giriş sınavı komisyonu gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.
(3) Sınav sorularının hangi konu veya alt konulardan oluşacağı sınav ilanında duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde sınav soruları, giriş sınavı komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile giriş sınavı komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.
(2) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
(3) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Kurumun internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dahil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur.
(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 11 inci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 14 – (1) Giriş sınavı komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.
(2) İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Genel Müdür onayına sunulur ve Genel Müdürün onayladığı başarı listesi sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Kurum internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.
(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 15 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak giriş sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim
Atanmadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.
d) Mal bildirimi.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanma
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atama yapılabilir.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sekretarya hizmetleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve giriş sınavı komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Sal Şub 17, 2015 11:24 pm


Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HARÇTAN MUAFİYET, TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI, YARGI GİDERLERİ

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8241
KARAR: 2014/1659

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 01.04.2009 ila 07.03.2010, 08.03.2010 ila 07.03.2011 dönemleri için yemek hizmeti alım sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin hak edişlerinden 5510 sayılı Kanun gereğince Hazine’ce karşılanan prim oranında kesinti yapıldığını, 01.04.2009 ila 07.03.2010 dönemi için 2.783,22 TL; 08.03.2010 ila 07.03.2011 dönemi için ise 5.101,47 TL olarak yapılan kesintilerin haksız olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 7.884,64 TL’nin kesinti tarihlerinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 5510 sayılı Kanun gereğince Hazine’ce karşılanan prim miktarının hak edişten kesilmemesi halinde kamu zararı meydana geleceğini, kamu idareleri işyerleri hakkında anılan yasanın 81. maddesinin 1(ı) bendindeki hükmün uygulanmayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin 1(ı) bendindeki şartların gerçekleşmesi halinde davacı işverenin ödemesi gereken sosyal sigorta priminin % 5’lik kısmının Hazine tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacağının düzenlendiği, 5510 sayılı Yasa’nın anılan hükmüne aykırı olan genelgeler ve Sayıştay ilamına dayanarak davacının hak edişlerinden kesinti yapılmasının doğru olmadığı, davacının 01.04.2009 ila 07.03.2010 tarihleri arasındaki hak edişinden 1.780,92 TL, 08.03.2010 ila 07.03.2011 tarihleri arasındaki hak edişinden 10.951,18 TL kesinti yapıldığı, son dönemle ilgili davacı talebinin 5.101,47 TL olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, taleple bağlı kalınarak toplam 6.882,46 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Dava, hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak, davacının hak edişlerinden yapılan kesintilerin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalının harçtan muaf olduğu gerekçesiyle harç alınmasına yer olmadığına dair hüküm tesis edilmişse de; davalı, anonim şirket olup, harçtan muaf değildir. Bu itibarla, davacı tarafın yatırdığı peşin karar ve ilam harcının hüküm altına alınan alacak üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye harcın davalıdan tahsiline karar verilmesi, peşin harcın davacının yaptığı yargılama giderlerine dahil edilmesi gerekirken, hüküm fıkrasının 2. bendinde, davalıdan harç alınmasına yer olmadığına, 3. bendinde peşin harcın davacıya iadesine karar verilmesi, 5. bendinde peşin harcın yargılama giderlerine dahil edilmemesi doğru olmamış, davalı vekilinin müvekkilinin harçtan muaf olmadığına ilişkin aleyhe olan temyiz itirazının davalıyı bağladığının kabulü ile hükmün, bu temyizin kapsamında kalan anılan yönlerden bozulması gerekmiştir.

Öte yandan, davalının "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş." olan unvanının gerekçeli karar başlığında eksik olarak yazılmış olması da HMK’nın 297/1-b madde hükmüne aykırı olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 06.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 21:53


AİHM İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR – TÜRKİYE DAVASI -GÖZ ALTINDA UYGULANAN ŞİDDET- ETKİN SORUŞTURMA

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

 

İKİNCİ DAİRE

 

MEHMET ALİ OKUR – TÜRKİYE DAVASI

 

(Başvuru no: 31869/06)

 

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

 

STRAZBURG

 

17 Ocak 2012

İşbu karar Sözleşme’nin 44 / 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir.

 

AVRUPA KONSEYİ

 

CONSEIL DE L'EUROPE 2

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (31869/06) numaralı başvurunun nedeni T.C. vatandaşı Mehmet Ali Okur’un (başvuran) 28 Temmuz 2006 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi uyarınca yaptığı başvurudur.

 

Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İzmir Barosu avukatlarından N. Erkem tarafından temsil edilmektedir.

 

 

OLAYLAR

 

I. DAVANIN KOŞULLARI

 

Başvuran, 1971 doğumlu olup, Bursa’da ikamet etmektedir.

 

3 Şubat 2005 günü saat 23.30 sıralarında Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınan başvuran, bir kişiye şiddet uygulamak ve bir lokanta sahibini ateşli silahla yaralamakla suçlanmıştır.

 

Saat 23.50 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilen başvuranın vücudunda, kapanmış üç kurşun yarası izi dışında başka herhangi bir darp ve yara izine rastlanmamıştır.

 

4 Şubat 2005 günü saat 02.10 sıralarında, polis olay tespit tutanağı düzenlemiş ve bu tutanakta başvuranın Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’ne bağlı polislerin teslim ol çağrılarına güçlü bir şekilde direndiği belirtilmiştir. Tutanağa göre, başvuran, kimsenin kendisini organize suçlar şubesine götüremeyeceğini söylemiş, kendisini duvarlara çarpmış ve yere atmıştır. Kelepçelendikten sonra başvuran, kafasını duvara vurmaya çalışmıştır. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen başvuran, bayılma taklidi yapmış ve polisler kendisini suyla ayıltmıştır. Bütün bunlara rağmen, başvuran kendisini duvara çarpmaya devam etmiş ve “psikopat” tavırlarını sürdürmüştür.

 

Saat 02.30 sıralarında, başvuran yeniden sağlık kontrolünden geçirilmiştir. İlgili raporda, kürekkemiği üzeri ve çevresinde kızarıklıklar, sol kürekkemiğinin sol tarafında 2 cm büyüklüğünde bir morluk ve bileklerinin kelepçe takılan kısmında kızarıklıklar bulunduğu belirtilmiştir.

 

İlgili şahıs daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştür.

 

Aynı dava kapsamında gözaltına alınan şüpheli S.Ç. ile ilgili tıbbi raporda, elmacık kemiğinin birinde kızarıklık ve sırtında sıyrıklar tespit edildiği belirtilmiştir.

 

7 Şubat 2005 tarihinde, başvuran Adli Tıp Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü’nde sağlık muayenesinden geçirilmiştir. Doktor, sağ elinde kelepçeden kaynaklanan sıyrıklar, sol kürekkemiği bölgesinde 10 x 15 cm boyutunda ray şeklinde morumsu ekimozlar sağ omuzun interskapular (iç omuz) ve arka kısmında 2 x 3 cm boyutunda morumsu ekimoz alanları ve sol kaval kemiğinin dış yüzeyinde 15 cm büyüklüğünde aşırı pigmentli (renkli) eski bir yara izi tespit etmiştir. Bu muayene sırasında başvuran, Gemlik Komiserliğinde polislerin kendisinin gözlerini bantladığını, ellerini sırtının arkasından kelepçelediğini ve sırtına ve beline vurduğunu ileri sürmüştür.

 

Aynı tarihte, S.Ç. bir sağlık kontrolünden geçirilmiştir. İlgili raporda, gözkapaklarında kabuk bağlamış sıyrıklar, sol göz çevresinde sarı-yeşil renkli bir ekimoz, kürekkemiğinin iki 3 tarafında sarı-yeşil renkli çevresi düzensiz geniş ekimoz alanları, sol kol üzerinde sarı-yeşil renkli dört beş ekimoz alanı ve son olarak sağ ayağın aya tabanında kanlanma alanları tespit edildiği belirtilmiştir. Muayenesi sırasında, şüpheli, Gemlik Komiserliğinde polislerin gözlerini bantladığını, kendisine oryantal dansöz kıyafeti giydirdiklerini, filmini çektiklerini, falakaya yatırdıklarını, kafasına, sırtına ve yüzüne vurduklarını ve bacaklarına tekme attıklarını iddia etmiştir.

 

8 Şubat 2005 tarihinde, başvuran cezaevine girerken bir sağlık kontrolünden geçirilmiştir.

 

İlgili raporda, sağ kolunda ekimoz ve sıyrıklar, sol kürekkemiği üzerinde geniş ekimoz alanları tespit edildiği belirtilmiştir.

 

9 Şubat 2005 tarihinde, başvuranın eşi Gemlik Kaymakamlığı’na e-posta göndererek, kocasının kötü muamele gördüğü konusunda bilgi vermiştir.

 

2 Mart 2005 tarihinde, başvuranın durumunu incelemek üzere toplanan T.C. Bursa Valiliği İnsan Hakları Kurulu, ilgili şahsın kötü muameleye maruz kalmadığı sonucuna varmıştır. Özellikle 4 ve 7 Şubat 2005 tarihli tıbbi raporlarda dile getirilen yaralarla ilgili olarak Kurul, başvuranın organize suçlar şubesine götürüleceğini öğrenince kendisinin bu yaralara sebep olduğu ve daha sonra zorla kelepçelenerek etkisiz hale getirildiği kanaatine varmıştır. 28 Haziran 2005 tarihinde, bölge idare mahkemesi, İnsan Hakları Kurulu tarafından verilen bir kararı inceleme yetkisi olmadığı kanaatine varmış ve başvuranın avukatı tarafından yapılan itirazı esas üzerinden incelemeden reddetmiştir.

 

4 Mart 2005 tarihinde, Bursa Cumhuriyet Savcısı, başvuranın eşinin iddiaları hakkında bilgi edindikten sonra, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ilgili şahsın ifadesini almıştır. Başvuran, savcı önünde Gemlik Komiserliğindeki polislerin gözlerini bantladığını, kendisine kötü muamele uyguladığını ve Bursa Emniyet Müdürlüğü polislerine teslim edene kadar hakaret ettiklerini ifade etmiştir. Başvuran şikâyet ettiği muamelenin failleri olarak özellikle emniyet müdürü ile bazı polisleri tarif etmiştir. Başvuran, Gemlik Hastanesinde kendisini muayene eden doktorun, hakkında önyargılı davrandığını eklemiştir. Başvuran, Bursa Emniyet Müdürlüğü polisleri hakkında hiçbir şikâyeti olmadığını, ancak Gemlik polisleri hakkında kötü muamele gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiştir.

 

Aynı gün, Bursa Cumhuriyet Savcısı bölgesel olarak yetkisiz olduğunu ilan etmiş ve dosyayı Gemlik Savcılığı’na göndermiştir.

 

15 Mart 2005 tarihinde başvuran, cezaevi idaresine Gemlik Savcılığı’na iletilmek üzere bir suç duyurusunda bulunmuş ve bu suç duyurusunda Gemlik karakolunda kötü muamele gördüğünü ileri sürmüştür. Başvuran, gözlerini kapatan bandın açıldığını ve ancak o zaman kendisine vuran polisleri gördüğünü ifade etmiştir. Başvuran, emniyet müdürünün emri üzerine, polislerin, üzerindeki kıyafetleri çıkararak kendisine etek ve sutyen giydirdiklerini ve bu gülünç kıyafetle filme aldıklarını, fotoğrafını çektiklerini eklemiştir. Emniyet müdürü kötü muameleyi şikâyet ettiği takdirde başvuranı film ve fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmiş ve sesini çıkarmamasını istemiştir. Hissettiği utanç duygusu, bu olayları yetkililere söylemesine engel olmuştur. Başvuran ayrıca, yakalama ve olay tespit tutanağının güvenirliğine itiraz etmiştir. Başvuran, ellerinin kelepçeli olduğunu ve bu şekilde kendisini duvardan duvara vurmasının mümkün olmadığını, orada bulunan polislerin buna engel olacağını ifade etmiştir.

 

28 Mart 2005 tarihinde, başvuran cezaevinde avukatıyla bir araya gelmiş ve ona kötü muamele iddialarını yinelemiştir. Başvuran, bir ara bayıldığını ve polislerin ayıltmak için üzerine su döktüğünü eklemiştir. Başvuran ayrıca, maruz kaldığı bu muamelelerin yerini tarif etmiş, birçok polis memurunun adını ve makinesiyle fotoğrafını çeken polislerin eşkâllerini vermiştir. Başvuran, kendisini çok aşağılanmış hissettiğini ve bu olayın bütün gecelerini kâbusa çevirdiğini belirtmiştir. Bursa’ya naklinden önce düzenlenen tıbbi raporun güvenirliğine itiraz eden başvuran, doktorun muayene sırasında orada bulunan polislerin gözü önünde sadece sırtına bakmakla yetindiğini savunmuştur. Başvuran, Bursa’ya naklinin ikinci günü saat 02.00 sıralarında polislerin gözlerini bantladığını, kendisini soyduğunu ve amonyağa benzer bir sıvıyla ıslattıklarını eklemiştir. Bu sıvı, bacaklarında ve testislerinde yanma hissi uyandırmıştır. Daha sonra polisler, hakkımızda nasıl suç duyurusunda bulunursun diyerek kendisini yarım saat boyunca dövmüştür. Polisler sonra kendisini yeniden hücreye götürmüştür. Başvuran, son olarak üç tutuklunun feryatlarını duyduğunu belirtmiştir.

 

31 Mart 2005 tarihinde, avukat bir suç duyurusunda bulunmuş ve müvekkilinin bir üniversite hastanesinin psikiyatri bölümünde muayene edilmesini talep etmiştir.

 

8 Nisan 2005 tarihinde, Cumhuriyet savcısı gözaltı sırasında başvuranı muayene eden doktoru dinlemiştir. Doktor, ilgili şahsın üstündeki kıyafetleri çıkararak muayene ettiğini ve vücudunda tespit ettiği tüm izleri raporunda belirttiğini ifade etmiştir. Doktor, başvuranın Gemlik’te korkulan bir kişi olması ve mafya lideri olarak tanınması dolayısıyla muayene sırasında polislerin hazır bulunmasını istediğini bildirmiştir.

 

Aynı gün, savcı başvuranın eşini dinlemiştir. Başvuranın eşi, gece yarısına doğru, kocasının kendisine emniyet müdürlüğünden telefon ettiğini ve karakola avukatı ile birlikte gelmesini istediğini ifade etmiştir. Saat 01.30 sıralarında, başvuranın eşi emniyet müdürlüğünün önünde avukatla buluşmuş, ancak her ikisi de başvuranı görmek için izin alamamıştır. Saat 02.20 sıralarında, başvuranın eşi kocasını iki polisin arasında merdivenden inerken görmüştür. Başvuranın eşi, kocasının sırılsıklam olduğunu ve yürüyecek hali kalmadığını eklemiştir.

 

19 Nisan 2005 tarihinde, savcı başvuranın ifadesini almıştır. Başvuran, tüm şikâyetlerinin içeriğini yinelemiştir.

 

20 Nisan 2005 tarihinde savcı tarafından dinlenen avukat, bir kez daha müvekkilinin kötü muameleden dolayı uğradığı psikolojik travma iddialarının teyit edilmesi için bir üniversite hastanesinde muayene edilmesini talep etmiştir.

 

25 Nisan 2005 tarihinde, savcı bu talebi haklı bulmuş ve kötü muameleden dolayı uğradığı olası psikolojik travmanın araştırılması için başvuranın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vermiştir.

 

2 Mayıs 2005 tarihinde, avukat bir ek soruşturma sunmuş ve 3 ve 7 Şubat 2005 tarihleri arasında yayınlanan gazete makalelerinin toplanmasını ve S.Ç.’nin katılımıyla olayın yeniden canlandırılmasını talep etmiştir.

 

12 Mayıs tarihinde, savcı emniyet müdürlüğündün söz konusu olayla ilgili yayınlanan gazete makalelerinin kendisine gönderilmesini istemiş ve bu isteği 20 Mayıs tarihinde yerine getirilmiştir.

 

Bu arada, 3 Mayıs ve 12 Mayıs 2005 tarihlerinde, savcı olayların meydana geldiği dönemde Gemlik Emniyet Müdürlüğünde görevli olan on bir polis memuru ile komiserin ifadelerini almıştır. Olayı ayrıntılı bir şekilde anlatan polis memurları olay tespit tutanağı ile aynı yönde ifade vermişler, kendini ve polisleri yaralamaması için başvuranın ellerini arkadan kelepçelediklerini, ilgili şahsın taşkın hareketlerine devam ettiğini ve kanaatlerine göre, bayılma taklidi yaptığında yüzüne bir bardak su serptiklerini belirtmişlerdir. İlgili polisler, başvuranın organize suçlar ortamında tanınan bir isim olduğunu vurgulayarak, birçok ceza takibatına konu olan başvuranın bu iddialarının karalama amaçlı olduğunu ve polislerin gücünü zayıflatmayı hedeflediğini ileri sürmüşlerdir. Polislerden biri yine aynı lokantada başvuranın bulaştığı bir olaya diğer meslektaşlarıyla birlikte müdahale ettiğini, ilgili şahsın güvenlik güçlerine direndiğini ve yakalanarak gözaltına alındığını, bu olaydan sonra başvuranın kendilerini düşman bellediğini ifade etmiştir.

 

25 Mayıs 2005 tarihinde, başvuran Adli Tıp Kurumu Bursa Şube Müdürlüğünde bir psikolojik muayeneden geçirilmiştir. Doktor, öyküsünü dinlerken ilgili şahısta bir sıkıntı sezmiş ve ruhsal durumunda dengesizlik ve tedirginlik olduğunu gözlemlemiştir. Başvuran, özel bir klinikte ilaçlı psikiyatrik tedaviye başladığını ifade etmiştir. Muayene sonunda doktor, yeni bir muayene için randevu vermiş ve başvuranın travma sonrası stres bozukluğu yaşayıp yaşamadığını belirlemek ve davranışları ile bu ruhsal durum arasında bir nedensellik bağı kurmak amacıyla başvuranın daha önceki raporlarını incelemeye karar vermiştir.

 

26 Mayıs 2005 tarihinde, savcı, başvuranın bahsettiği psikiyatrik tedaviler hakkında ifadesini almıştır. İlgili şahıs, sadece bir kez doktora gittiğini ve bu doktorun da kendisine ilaç yazdığını söylemiştir.

 

Aynı gün savcı, Bursa Hastanesinin başvuranı muayene etmesini istemiştir.

 

27 Mayıs 2005 tarihinde, Bursa Hastanesinde görevli üç doktor, başvuranın gelişmiş psikometri testlerinden geçebileceği bir hastanede muayene olması gerektiği sonucuna varmıştır.

 

24 Haziran 2005 tarihinde, başvuran, savcının kendisini iki kez çağırmasından sonra adli tıp kurumuna gitmiştir.

 

13 Temmuz 2005 tarihinde, bir tıbbi rapor düzenleyen adli tıp kurumu doktorları, başvuranda gözlemlenen klinik semptomların travma sonrası stres teşhisi koymak için yeterli olmadığı kanaatine varmıştır.

 

12 Ekim 2005 tarihinde, Kandıra Cumhuriyet Savcısı istinabe yoluyla S.Ç.’nin ifadesini almıştır. S.Ç., başvuranı Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken gördüğünü belirtmiş ve ilgili şahısta görünürde darp ve yara izi bulunmadığını, ancak cezaevine geldiğinde başvuranın sırtında morluklar gördüğünü ifade etmiştir. S.Ç., başvuranın gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını bilmediğini eklemiştir. Kendisiyle ilgili olarak ise S.Ç., dövüldüğünü, falakaya yatırıldığını ve zorla etek giydirilerek bu kılıkta fotoğraflarının çekildiğini belirtmiştir. S.Ç., sonuç olarak suç duyurusunda bulunmadığını ifade etmiştir.

 

16 Kasım 2005 tarihinde, Cumhuriyet savcısı takipsizlik kararı vermiştir. Savcı, başvuran ve S.Ç.’nin bir lokanta sahibine karşı yapılan silahlı saldırıya katıldıkları gerekçesiyle Gemlik Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ve sağlık kontrolünden geçirildiklerini kaydetmiştir. İlgili şahıslara hakları okunduktan sonra, başvuran eşini çağırmış ve eşi aracılığı ile avukatına haber verilmiştir. Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınmayan S.Ç. ve başvuran, organize suçlar şube müdürlüğüne teslim edilmeden önce gözaltına alınmıştır. Gemlik polisleri tarafından 4 Şubat 2005 günü saat 02.22 sıralarında düzenlenen tutanağa göre, polisler başvurana organize suçlar şube müdürlüğüne sevk edileceğini söyleyince, başvuran itiraz etmiş ve kendini yere atarak zarar vermeye başlamıştır. 6

 

Polisler kelepçe taktığı halde ilgili şahıs taşkın hareketlerine devam etmiş ve kelepçe bileklerinde iz yapmıştır. Başvuran, bayılmış ya da bayılma taklidi yapmış ve polislerin yüzüne su serpmesi sonucu tekrar ayılmıştır. Bu olaydan sonra, saat 02.30 sıralarında, sağlık kontrolünden geçirilen başvuranın vücudunda, kendini yere attığı ve duvarlara vurduğu sırada meydana gelen kelepçe izleri ve küçük morluklar gözlemlenmiştir. İlgili şahıslar daha sonra organize suçlar şube müdürlüğü polislerine teslim edilmiştir.

 

Savcı, daha sonra başvuranın üç saat boyunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü binasında kaldığını ve bu süre içerisinde ifadesi alınmadığını, kanaatine göre, bunun da kötü muamele görme ihtimalini ortadan kaldırdığını not etmiştir.

 

Savcı ayrıca, avukatının talebi üzerine ilgili şahsın psikolojik travma teşhisi için adli tıp kurumunda muayene edildiğini kaydetmiştir. 13 Temmuz 2005 tarihinde düzenlenen rapora göre, gözlemlenen klinik semptomlar, travma sonrası stres sonucuna varmak için yeterli olmamıştır.

 

Savcı, başvuranın talebi üzerine 12 Ekim 2005 tarihinde tanık olarak dinlenen S.Ç.’nin ifadelerini de dikkate almıştır.

 

Savcı, başvuranın Gemlik’te kaldığı üç saat boyunca kötü muamele gördüğüne ve böylesi bir muamele nedeniyle psikolojik travma yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştır. Savcı, gözaltı öncesi ve sonrasında düzenlenen tıbbi raporlarda belirtilen tespitlerin olay tespit tutanağındaki bilgilerle örtüştüğü kanaatine varmış ve adli tıp raporuna dayanarak da ilgili şahsın psikolojik travma yaşamadığına karar vermiştir.

 

Şüpheli S.Ç. ile ilgili olarak ise savcı, ilgili şahsın kötü muamele gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmadığını ve gözaltı öncesi ve sonrasına ait raporların da böylesi bir muameleye maruz kaldığına dair bir bilgi içermediğini not etmiştir.

 

Son olarak, doktorla ilgili olarak savcı, olay sonrası söz konusu doktor tarafından düzenlenen tıbbi raporların güvenirliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi bir kanıt unsuru bulunmadığını kaydetmiştir.

 

Başvuranın avukatı 13 Aralık 2005 tarihinde bir itiraz dilekçesi vermiştir. Avukat, savcının, müvekkilinin vücudunda tespit edilen yara izlerinin kaynağı hakkında mantıklı bir açıklama yapmadan ve başka deliller aramadan sadece polislerin ifadesine dayanarak karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, avukat bu izlerin olay tespit tutanağında anlatılan olgularla uyuşmadığını ve müvekkilinin kendini yere attığı yönündeki iddiaların saçma olduğunu ifade etmiştir. Avukat, psikolojik muayenelerin olaylardan birkaç ay sonra gerçekleştirilmesinden üzüntü duyduğunu belirtmiş ve adli tıp kurumunun travma sonrası stres teşhisi konulamadığı yönündeki raporunun kötü muamele uygulanmadığı anlamına gelmeyeceğini kaydetmiştir. Son olarak avukat, savcının S.Ç.’nin vücudunda gözlemlenen yara izlerini gereği gibi dikkate almadığını ileri sürmüştür.

 

5 Ocak 2006 tarihinde, ağır ceza mahkemesi, dosyadaki unsurların polisler hakkında ceza davası açmak için yeterli olmadığı kanaatine varmış ve başvuranın itirazını reddetmiştir.

 

Bu karar başvuranın eşine 23 Ocak 2006 ve avukatına 30 Ocak 2006 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

7

 

 

HUKUK

 

I. AİHS’NİN 3. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

 

AİHS’nin 3 ve 13. maddelerine atıfta bulunan başvuran, gözaltı sırasında kötü muameleye maruz kaldığından ve bu konuda etkili bir soruşturma yapılmadığından şikâyetçi olmaktadır.

 

AİHM, bu şikâyetlerin AİHS’nin 13. maddesi açısından incelenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varmaktadır. A. Kabuledilebilirliğe ilişkin Hükümet, mevcut başvurunun, altı aylık süreye uyulmadığı gerekçesiyle AİHM tarafından reddedilmesini istemektedir. Hükümet, ağır ceza mahkemesinin 5 Ocak 2006 tarihli kararının başvuranın eşine 23 Ocak 2006 tarihinde tebliğ edildiğini, buna karşın başvurunun bu tarihten altı aydan fazla bir süre sonra sunulduğunu ileri sürmektedir. Hükümet, ayrıca başvuranların tazminat elde etmek için iç hukukta öngörülen hukuki ve idari itiraz yollarını kullanmadığını savunmaktadır.

 

Başvuran, bu argümanlara karşı çıkmaktadır. Başvuran, öncelikle söz konusu kararın avukatına 30 Ocak 2006 tarihinde tebliğ edildiğini hatırlatmaktadır. Başvuran, avukat tarafından takip edilen davalar için tebligatın avukata yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu konuda başvuran, avukatlık kanunu ile tebligat kanununun ilgili hükümlerine ve Yargıtay’ın içtihadına atıfta bulunmakta, bu yönde Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri’nin verdiği (6 Temmuz 2004 tarihli karar, E. 2004/6-133 – K. 2004/160, ve 6 Kasım 1989 tarihli karar, E. 1989/8-268 – K. 1989/338) ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri’nin verdiği (2 Temmuz 2003tarihli karar, E. 2003/12-442 – K. 2003/445, ve 10 Aralık 1997 tarihli karar, E. 1997/8-854 – K. 1997/1056) kararları emsal olarak göstermektedir.

 

Hükümetin ikinci ön itirazı ile ilgili olarak ise başvuran, cezai konularda yaptığı incelemelere dayanarak, olayları idari makamlar nezdinde de şikâyet ettiğini ve valiliğin kararına bölge idare mahkemesi önünde itiraz ettiğini eklemektedir.

 

Altı aylık süre ile ilgili olarak AİHM, iç hukuktaki nihai kararın ağır ceza mahkemesi tarafından 5 Ocak 2006 tarihinde verildiğini ve bu kararın başvuranın eşine 23 Ocak 2006, avukatına ise 30 Ocak 2006 tarihinde tebliğ edildiğini gözlemlemektedir. Hükümet, AİHS’nin 35. maddesinin 1. paragrafı tarafından belirlenen sürenin ilk tarihten itibaren başladığını ileri sürmekte, oysa başvuran bu sürenin ancak kararın avukata tebliğ edildiği tarihten itibaren başlaması gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla, altı aylık sürenin başlangıç tarihi için hangi tarihin kabul edileceği konusunda bir araştırma yapmak uygun olacaktır.

 

Bu bağlamda AİHM, başlangıç tarihinin hesaplanması söz konusu olduğunda, her zaman iç hukuk ve uygulamalarını dikkate aldığını hatırlatmaktadır (örnek olarak, iç hukukta bir kararın resen tebliğ edilmesi: Avusturya aleyhine Worm davası, 29 Ağustos 1997, prg. 33, Karar ve hükümlerin derlemesi 1997-V; iç hukukta tebligat yapılmaması: Yunanistan aleyhine Papachelas davası [GC], no 31423/96, prg. 30-31, CEDH 1999-II; para cezası tebligatı: Türkiye aleyhine Seher Karataş davası, no 33179/96, prg. 28, 9 Temmuz 2002).

 

8

 

AİHM, böylece Türk hukuku ve uygulamalarının incelenmesinden anlaşıldığı kadarıyla, avukat tarafından takip edilen davalarda tebligatın avukata yapılması gerektiğini ve karar müvekkile daha önce tebliğ edilmiş olsa dahi, işlem süresinin tebligat avukata yapıldıktan sonra başladığını not etmektedir. Buradan hareketle AİHM, AİHS’nin 35. maddesinin uygulama amaçlarına bakıldığında, avukata tebliğ tarihinin dikkate alınmasının uygun olacağı kanaatine varmaktadır. Bu bağlamda AİHM, iç hukuktaki nihai kararın avukata 30 Ocak 2006 tarihinde tebliğ edildiğini, buna karşın başvurunun 28 Temmuz 2006 tarihinde, yani altı aylık süre dolmadan sunulduğunu not etmektedir.

 

İç hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin olarak AİHM, başvuranın gözaltından sorumlu polisler hakkında Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmektedir. AİHM, bu suretle başvuranın suç duyurusunda bulunduğunu ve Türk ceza hukuku sisteminin kendisine tanıdığı imkânları tüketmeye çalıştığını hatırlatmakta ve başvuranın ayrıca hukuk mahkemeleri önünde tazminat davası ya da idari mahkemeler önünde tam yargı davası açarak gördüğü zararın telafisi için bir kez daha girişimde bulunması gerekmediği kanaatine varmaktadır (bakınız, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, Bulgaristan aleyhine Assenov ve diğerleri davası, 28 Ekim 1998, prg. 86, Derleme 1998-VIII, Türkiye aleyhine Fazıl Ahmet Tamer ve diğerleri davası, no 19028/02, prg. 75, 24 Temmuz 2007, ve Türkiye aleyhine Karaduman ve diğerleri davası, no 8810/03, prg. 60, 17 Haziran 2008).

 

Buradan yola çıkan AİHM, Hükümetin itirazlarını reddetmektedir.

 

AİHM, bu şikâyetin AİHS’nin 35. maddesinin 3. paragrafı anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve ayrıca başka bir kabuledilemezlik gerekçesi bulunmadığını tespit etmektedir. Dolayısıyla, söz konusu şikâyetin kabuledilebilir ilan edilmesi uygun olacaktır. B. Esasa ilişkin Başvuran, kötü muamele iddialarını yinelemektedir. Başvurana göre, vücudunda tespit edilen yara izleri, olayların kendi anlattığı şekilde geliştiğinin bir kanıtıdır ve özgürlüğünden mahrum kaldığı ve polislerin kontrolü altında bulunduğu sırada kendisinde meydana gelen yara izlerinin kaynağını makul bir biçimde açıklamak Hükümetin görevidir. Başvuran, en aşağılayıcı muamelenin oryantal dansöz kıyafeti giydirilerek kendisine ve ailesine hakaret edilmesi olduğunu eklemektedir. Başvuran, bu muameleden çok etkilendiğini, gözaltı sırasında intihar etmeyi bile düşündüğünü belirtmektedir.

 

Başvuran, ayrıca ceza soruşturmasının etkisiz niteliğinden şikâyetçi olmakta; özellikle polis kameralarını ve bu kılıkta fotoğraflarını çeken polislerin cep telefonlarını incelemediği için savcıyı suçlamakta ve eğer bunu yapsaydı onun da iddialarının gerçek olduğunu görebileceğini ileri sürmektedir. İlgili şahsa göre, savcı ayrıca olay yerine gitmediği gibi, olayların yeniden canlandırılması girişiminde de bulunmamıştır. Başvuran, bacaklarına bir sıvı döküldüğünden şikâyetçi olduğu ve adli tıp raporunda vücudunun bu kısmında izlerin bulunduğu belirtildiği halde, bu izlerin kaynağının hiçbir zaman araştırılmadığını eklemektedir. Başvuran, ayrıca psikolojik muayenenin olaylardan yaklaşık beş ay sonra gerçekleştirildiğini kaydetmektedir. Başvuran buna ilave olarak, dava koşullarına rağmen polisler hakkında bir ceza davası açılmadığından şikâyetçi olmaktadır. Son olarak başvuran, idari makamların da etkili bir soruşturma yürütmediğini savunmaktadır.

 

 

9

 

Hükümet, başvuranın tespit edilen yaralara kendisinin sebep olduğunu ve vücudunda görülen bazı yara izlerinin takılan kelepçeden kaynaklandığını belirtmektedir. Hükümet, söz konusu iddiaların bütün makul şüphelerin ötesinde kanıtlanmadığı ve bu nedenle de AİHS’nin 3. maddesinin ihlal edilmediği kanaatindedir.

 

Soruşturma ile ilgili olarak Hükümet, Cumhuriyet savcısının dosyadaki tüm unsurları dikkate aldığını ve buna göre takipsizlik kararı verdiğini ileri sürmektedir. 1. Kötü muamele iddiaları hakkında AİHM öncelikle, kötü muamelelerin AİHS’nin 3. maddesi kapsamına girebilmesi için asgari ciddiyet düzeyine ulaşması gerektiğini ve bu asgarinin değerlendirilmesinin özü itibarıyla göreceli olduğunu, muamelenin süresi ya da fiziksel ve psikolojik etkileri ve bazı hallerde, mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi davaya özgü koşulların bütününe bağlı olduğunu hatırlatmaktadır. AİHM daha sonra, özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda olan bir bireye karşı, davranışı gerektirmediği halde fiziksel güç kullanılmasının insan onuruna saldırı ve ilkesel olarak AİHS’nin 3. maddesi ile güvence altına alınan hakkın ihlalini teşkil edeceğini hatırlatmaktadır (İtalya aleyhine Labita davası [GC], no 26772/95, prg. 120, CEDH 2000-IV).

 

AİHM ayrıca, kötü muamele iddialarının uygun kanıt belgeleriyle desteklenmesi gerektiğini kaydetmektedir (bakınız, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, Almanya aleyhine Klaas davası, 22 Eylül 1993, prg. 30, seri A no 269). Olayların tespit edilmesi için AİHM, “her türlü makul şüphenin ötesinde” delil kıstasına başvurmaktadır. Böylesi bir delil, itirazı kabil olmayan yeterince ciddi, belirgin ve tutarlı birtakım emare ya da karinelerden doğabilir (Birleşik Krallık aleyhine İrlanda davası, 18 Ocak 1978, prg. 161, seri A no 25).

 

AİHM buna ek olarak, bir kimsenin tamamıyla polis memurlarının denetimi altında gözaltında tutulduğu sırada meydana gelen her türlü yaralanmanın ciddi kuşkulara yol açtığını hatırlatmaktadır (Türkiye aleyhine Salman davası [GC], no 21986/93, prg. 100, CEDH 2000-VII). Dolayısıyla, bu yaraların kaynağı hakkında makul bir açıklama yaparak başvuranın iddialarını, özellikle bu iddialar tıbbi raporlarla desteklenmiş ise, çürütecek delilleri sunma görevi Hükümete ait olmaktadır (bakınız, diğerleri arasından, Fransa aleyhine Selmouni davası [GC], no 25803/94, prg. 87, CEDH 1999-V).

 

Mevcut davada AİHM, başvuranın gözaltına alınmasından birkaç saat sonra düzenlenen tıbbi raporda kürekkemiği üzerinde ve çevresinde kızarıklıklar, sol kürekkemiğinin sol tarafında 2 cm büyüklüğünde bir morluk, bileklerin kelepçe takılan yerlerinde kızarıklıklar tespit edildiğini gözlemlemektedir. AİHM, bu yara izlerinin ilgili şahsın gözaltına alınmasından önceye ait olmadığına hiç kimsenin itiraz etmediğini kaydetmektedir.

 

Hükümet, olay tespit tutanağına dayanarak, bu yara izlerinin ilgili şahsın kendi davranışlarından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu belgeye göre, kelepçelenen ilgili şahıs kendini duvarlara vurmuş ve yere atmıştır.

 

AİHM öncelikle, Hükümetin dayandığı ve başvuranın imzalamadığı bu tutanağın, emniyet müdürlüğü binasında polislerin kontrolü altında bulunan ilgili şahsın hangi koşullarda kendi kendine bu yaralanmaları gerçekleştirdiği konusunda, kısa da olsa, bir açıklama getirmediğini not etmektedir. 10

 

AİHM, daha sonra 4 Şubat 2005 günü saat 02.30 sıralarında düzenlenen tıbbi raporun güvenirliği konusunda ciddi kuşkular duyduğunu belirtmek gereği duymaktadır. Gerçekten de, dosyadan anlaşıldığına göre, iki polis memuru başvuran muayene edilirken yanında bulunmaktadır. Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenen doktor, başvuranın Gemlik’te korkulan bir kişi olması ve yerel mafya lideri olarak bilinmesi dolayısıyla polislerin orada bulunmasını kendisinin istediğini ifade etmiştir.

 

AİHM, burada kurallara uygun olarak düzenlenen bir doktor raporunun, tutuklu kimselere özellikle suçu itiraf ettirmek amacıyla uygulanma riski bulunan kötü muamelenin tespiti ve engellenmesi bakımından temel teminatlardan birini oluşturduğunu hatırlatmaktadır (Türkiye aleyhine Alkes davası, no 3044/04, prg. 39, 16 Şubat 2010). Böylesi bir doktor muayenesi özel olarak, güvenlik güçlerinin ya da başka görevlilerin bulunmadığı bir ortamda sadece tıbbi uzmanların kontrolü altında yapılmalıdır (bakınız İstanbul Protokolü ve ilgili iç hukuk hükümleri).

 

Bir gözaltı sırasında yapılan sağlık kontrolü için bazı koşullarda güvenlik güçlerinin orada bulunması gerekli görülse bile – ki bu durumda dahi böyle bir ihtiyacın gerçekten var olduğu kanıtlanmalıdır – mevcut davada böyle bir ihtiyacın olmadığı anlaşılmaktadır. Dosya incelendiğinde, başvuranın yalnız kaldıkları takdirde doktor için bir risk teşkil ettiği söylenemez. Aksine, doktorun ifadesine bakıldığında, ilgili şahsın güçlük çıkarmadığı görülmektedir. AİHM, ayrıca Hükümetin güvenliğe bağlı herhangi bir neden ileri sürmediğini not etmektedir.

 

Bu bağlamda, doktorun, özellikle ilgili şahıs için muayene koşulları ile ilgili (örneğin, muayene sırasında güvenlik güçlerinin orada bulunması, tutukluya eşlik eden kişilerin tutumları ya da muayene eden doktora karşı tehdit içerikli ifadeler gibi; bu bağlamda, bakınız İstanbul Protokolü) ayrıntılı bir rapor kaleme alması gerektiğini hatırlatmak yerinde olacaktır. AİHM ayrıca, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 10 maddesi uyarınca, doktorun kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını istediği durumlarda, bu isteğin bir tutanakla belgelendirilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Oysa mevcut davada, tıbbi rapor, muayene sırasında kolluk görevlilerinin orada bulunduğuna ve bu bağlamda bir tutanak tutulduğuna dair hiçbir bilgi içermemektedir. Bu bilgi başvuran tarafından verilmiş ve soruşturma sırasında doğrulanmıştır.

 

Daha sonra, söz konusu raporda belirtilen yara izleri – kürekkemiği üzerinde ve çevresinde kızarıklıklar, sol kürekkemiğinin sol tarafında 2 cm büyüklüğünde bir morluk – ile ilgili olarak AİHM, bu yara izlerinin kendini duvarlara vurma ve yere atma gibi davranışlar ile uyuşup uyuşmadığı konusunda spekülasyon yapmanın gereksiz olduğu kanaatine varmaktadır. Bununla birlikte, bu yara izlerinin meydana gelmesi için makul bir açıklamanın var olduğu kabul edilse bile, AİHM, adli tıp kurumu tarafından 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde tespit edilen yaralar için makul bir açıklama olmadığını gözlemlemektedir.

 

Bahsi geçen raporda, sol kürekkemiği bölgesinde 10 x 15 cm boyutunda ray şeklinde birçok morumsu ekimoz tespit edilmiştir. AİHM, sırt kısmındaki bu lezyonların da başvuranın davranışları sonucu meydana geldiğini kabul etmekte zorluk çekmektedir. AİHM’nin kanaatine göre, bu yaralar daha çok ilgili şahsın söylediği gibi sırtına ve beline aldığı darbelerden kaynaklanmaktadır (7 Şubat tarihli tıbbi rapor). Bu yaraların daha önce 4 Şubat tarihinde düzenlenen tıbbi raporda belirtilmediği de ayrı bir gerçektir. Bu durumda, söz konusu izlerin başvuranın Gemlik’teki gözaltı koşullarında meydana gelmediğini söylemek çok zor olacaktır. Ayrıca, ilgili şahsın vücudunda tespit edilen diğer ekimozlar ile aynı niteliği 11

 

taşıyan ray şeklindeki ekimozların morumsu renkleri bu izlerin birkaç gün önceye ait olduğunu göstermektedir.

 

AİHM, buna ek olarak, dosyadaki diğer bazı unsurların da başvuranın anlatımını desteklediğini not etmektedir. Gerçekten de, başvuranla aynı anda gözaltına alınan şüpheli S.Ç. de Gemlik karakolunda kötü muameleye maruz kaldığını ifade etmekte ve gözaltı sonrasında düzenlenen tıbbi raporda ilgili şahsın iddialarını doğrulayan birçok yara izi tespit edildiği görülmektedir.

 

Başvuran ile eşinin tutumu da ayrıca dikkate alınması gereken unsurlardır. Bu noktada AİHM, hem kocasının gözaltı süresi biter bitmez eşinin ve hem de 7 Şubat tarihli sağlık kontrolü sırasında kötü muameleden bahseden başvuranın yetkililer önünde iddialarını süratle dile getirdiklerini gözlemlemektedir. Her ne kadar ilgili şahsın iddialarını olaydan hemen sonra gerçekleştirilen sağlık kontrolünde dile getirmediğini bilse de, AİHM, bu muayene sırasında iki polis memurunun yanında bulunmasının başvuran üzerinde caydırıcı bir etki yaratmış olabileceği kanaatini taşımaktadır. Bu koşullar altında, AİHM, başvuranın bu muayene sırasında kötü muamele iddialarını dile getirmemekle suçlanamayacağı sonucuna varmaktadır.

 

Son olarak, adli tıp kurumunun başvuran için travma sonrası stres teşhisi koyamaması konusunda AİHM, tek başına bu tespitin kötü muamele iddialarını çürütemeyeceği kanaatine varmaktadır.

 

Takdirine sunulan tüm unsurları ve Hükümetin makul bir açıklama getirmemesini dikkate alan AİHM, mevcut davada 7 Şubat tarihinde başvuranın vücudunda tespit edilen ray şeklindeki ekimozların Hükümetin sorumluluğunu taşıdığı bir muameleden kaynaklandığına karar vermektedir.

 

Bu itibarla AİHM, AİHS’nin 3. maddesinin esas yönüyle ihlal edildiği sonucuna varmaktadır. Başvuranın polislerin kendisine kadın kıyafeti giydirdiği yönündeki iddiaları ile ilgili olarak AİHM, bu konunun ayrıca incelenmesine gerek olmadığı kanaatine varmaktadır. 2. Yürütülen soruşturmaların etkin niteliği hakkında AİHM, bir kimse polis memurlarınca veya benzer hizmetlerdeki diğer devlet görevlilerince AİHS’nin 3. maddesine aykırı olan ciddi yasadışı muamelelere maruz kaldığını savunulabilir bir şekilde iddia ettiğinde, yetkili makamların, sorumluların kimliklerini belirleyebilecek ve sorumluları cezalandıracak nitelikte “resmi ve etkili bir soruşturma” yürütmesi gerektiğini hatırlatmaktadır (Assenov ve diğerleri, ilgili bölüm, prg. 102). İşkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ve cezaların yasaklanması çok önemli olmakla birlikte, bu tür bir soruşturma gerçekleşmediği takdirde, bu yasaklar uygulamada etkili olmayacak ve bazı durumlarda kamu görevlilerinin neredeyse müeyyidesiz bir şekilde kontrollerine tabi kişilerin haklarını çiğnemeleri mümkün olacaktır (Fransa aleyhine Caloc davası, no 33951/96, prg. 89, CEDH 2000-IX, ve Batı ve diğerleri, ilgili bölüm, prg. 134).

 

AİHM, burada sonuç değil, yöntem zorunluluğunun söz konusu olduğunu hatırlatmaktadır. Yetkili makamlar söz konusu olaylarla ilgili delilleri elde etmek amacıyla elindeki bütün makul tedbirleri almalıdır. Zira yaraların nedenini veya sorumlularını ortaya koyacak nitelikte bir soruşturma yapılmadığı takdirde, bu normlar yerine getirilmemiş olacaktır (Batı ve diğerleri, ilgili bölüm, prg. 134). 12

 

Mevcut davada AİHM, Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın başvuranı dinledikten sonra kendisini yer bakımından yetkisiz ilan ettiğini ve dosyayı Gemlik Cumhuriyet Savcısı’na gönderdiğini not etmektedir. Gemlik Cumhuriyet Savcısı bir soruşturma başlatmış ve başvuranın iddialarını teyit etmek amacıyla birtakım hukuki işlemler gerçekleştirmiştir. Savcı soruşturma sonunda, kötü muamele iddialarının doğrulanmadığını kaydetmiş ve başvuranın 4 Şubat tarihinde vücudunda tespit edilen yaraları kendi kendine yaptığı sonucuna varmıştır.

 

Takipsizlik kararını okuduktan sonra AİHM, soruşturma ile görevlendirilen savcının, başvuranın vücudunda tespit edilen yaraların olay tespit tutanağı ve polislerin ifadesinde anlatılanlar ile uyuşup uyuşmadığını gerçek anlamda sorgulamadığı kanaatine varmaktadır. Gerçekten de, savcı ray şeklinde morumsu ekimozların tespit edildiği 7 Şubat tarihli tıbbi raporu hiçbir surette dikkate almamıştır. Her ne kadar bu muayene başvuranın Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne sevkinden birkaç gün sonra gerçekleştirilmiş olsa da, başvuranın 4 Şubat tarihli tıbbi raporun güvenirliğine itirazını ve şüpheli S.Ç.’nin de Gemlik’te kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialarını göz önünde bulundurarak, savcının, raporda belirtilen yaraları niteliği bakımından dikkate almasını gerekirdi. Bu son noktada AİHM, savcılığın nasıl takipsizlik kararı aldığının hızlı bir şekilde altını çizmek istemektedir: gerçekten de savcı, gözaltı süresi bittikten sonra düzenlenen tıbbi raporda S.Ç.’nin vücudunda yara izleri tespit edildiği halde, özellikle S.Ç.’nin kötü muamele için suç duyurusunda bulunmadığını ve gözaltı öncesi ve sonrası raporların bu yönde hiçbir işaret taşımadığını öne çıkarmak için büyük çaba sarf etmiştir.

 

AİHM’nin kanaatine göre, kötü muamele uygulandığını düşündürecek birçok işaret bulunduğu halde, Cumhuriyet savcısı, dosyadaki bütün unsurları gereği gibi dikkate almamıştır.

 

Sonuç olarak AİHM, başvuranın iddiaları çerçevesinde Gemlik Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmanın yeteri kadar ileri götürülmediği kanaatine varmaktadır. Dolayısıyla, AİHS’nin 3. maddesi usul yönüyle ihlal edilmiştir. II. AİHS’NİN 6. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA AİHS’nin 6. maddesine atıfta bulunan başvuran, ağır ceza mahkemesi başkanının kararında gerekçe eksikliği bulunduğundan şikâyetçi olmaktadır.

 

AİHM, bu şikâyeti incelemiştir. Elindeki tüm unsurları dikkate alan AİHM, dile getirilen iddialar üzerinde sahip olduğu yetki ölçüsünde, AİHS’nin güvence altına aldığı hak ve özgürlükler kapsamında herhangi bir ihlal göremediğini kaydetmektedir. Bunun sonucunda, başvurunun bu bölümü AİHS’nin 35. maddesinin 4. paragrafı uyarınca reddedilmelidir. III. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA A. Manevi tazminat Başvuran, manevi tazminat başlığı altında 20.000 Euro talep etmektedir.

 

Hükümet, bu tutara itiraz etmektedir.

 

13

 

AİHM, manevi tazminat olarak başvurana 15.600 Euro ödenmesinin uygun olacağı kanaatine varmaktadır. B. Yargılama masraf ve giderleri Başvuran, ayrıca ulusal mahkemeler önünde görülen yargılama masraf ve giderleri için 4.000 TL ve mevcut başvuru çerçevesinde ödediği tercüme masrafları için 175 Euro talep etmektedir. Kanıt belgesi olarak başvuran, bir avukat ücret sözleşmesi ile tercüme masraflarına ilişkin bir makbuz sunmaktadır.

 

Hükümet, bu taleplere itiraz etmektedir.

 

AİHM’nin yerleşik içtihadına göre, bir başvuran gerçekliğini ve gerekliğini kanıtladığı makul miktarlardaki yargı giderlerini elde edebilir.

 

AİHM, mevcut davada, elindeki belgeleri ve içtihadını dikkate alarak, tüm yargılama masraf ve giderleri için başvurana 1.500 Euro ödenmesinin makul olacağı kanaatine varmaktadır.

 

C. Gecikme faizi

 

AİHM, gecikme faizinin Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi faiz oranına üç puanlık bir artış eklenerek belirlenmesini uygun görmektedir.

 

 

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM,

 

1. Oyçokluğuyla, AİHS’nin 3. maddesi hakkındaki şikayetin kabuledilebilir olduğuna;

 

2. Oybirliğiyle, başvurunun kalan kısmının kabuledilemez olduğuna;

 

3. Oybirliğiyle, AİHS’nin 3. maddesinin esas ve usul bakımından ihlal edildiğine;

 

4. Oybirliğiyle,

 

a) AİHS’nin 44/2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden TL’ye çevrilmek üzere, Savunmacı Devlet tarafından başvurana 15.600 (on beş bin altı yüz) Euro manevi tazminat ve yargılama giderleri için 1.500 (bin beş yüz) Euro ödenmesine;

 

b) yukarıda belirtilen sürenin sona erdiği tarihten ödemenin yapılmasına kadar geçen süre için, sözkonusu meblağlara, Avrupa Merkez Bankası’nın anılan dönem için geçerli olan marjinal kredi faiz oranına üç puanlık bir artış eklemek suretiyle belirlenecek basit faiz uygulanmasına;

 

5. Oybirliğiyle, adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddine;

 

 

KARAR VERMİŞTİR.

 

 

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM’nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak 17 Ocak 2012 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.

 

 

Mevcut karar ekinde AİHS’nin 45/2 ve İçtüzüğün 74/2 maddesine uygun olarak Yargıç Raimondi’nin ayrı oy görüşü yer almaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ / HUSUMET / TÜRKİYE İŞ KURUMU

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/2231
K: 2006/9289
T: 20.06.2006
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
HUSUMET
TÜRKİYE İŞ KURUMU
4904 s. TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU [Madde 7]
Davacı, işsizlik ödeneğinin 18.04.2003 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davacı, işten çıkış tarihinden itibaren işsizlik ödeneğine hak kazandığının tespitini talep etmiş, mahkemece; davanın kabulü ile, davacıya işsizlik ödeneğinin işten çıkış tarihinden itibaren faizi ile ödenmesine karar verilmiştir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 7. Maddesine göre, “ Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Genel Müdür, …….idari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline devredebilir.”. Davada husumet, yargılama sırasında temsilcide hata olarak kabulü ile, yöntemine uygun olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesine rağmen, hüküm fıkrasında tüzel kişiliği olmayan Bursa İl Müdürlüğünün gösterilmesi isabetsizdir.
Öte yandan, 4447 sayılı Kanunun 50/3. fıkrası uyarınca;“… İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonunda yapılır…” şeklindeki açık düzenleme karşısında, davalı Kurum yönünden temerrüdün 31.05.2003 tarihinde oluştuğunun gözetilmemesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki; bu hususların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ:
1-Karar başlığındaki, davalı kısmının silinerek, yerine; “Türkiye İş Kurumu” sözcüklerinin yazılmasına,
2-Hüküm fıkrasının (1) numaralı bendindeki;“18.04.2003” tarihinin silinerek, yerine; “31.05.2003” tarihinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi