Etiket arşivi: TÜTÜN

Ceza Hukuku • KAÇAK KIYILMIŞ İÇİME HAZIR TÜTÜN YAKALATMA,YEREL MAHKEME KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
CEYHAN
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2012/
KARAR NO : 2012/
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2012/
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Seyhan/ ADANA.
MÜŞTEKİ : TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi No:31 Çankaya/ ANKARA.
SANIK : İ. D, H. Ö
SUÇ TARİHİ : 04/01/2012
SUÇ YERİ : Ceyhan/ADANA
KARAR TARİHİ : 05/04/2012
Yukarıda açık kimliği ve atılı suçu yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İddia:
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/01/2012 tarih ve 2012/.. Soruşturma, 2012/.. Esas ve 2012/..İddia nolu iddianamesi ile; suç Tarihinde kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu olağan önleme araması kapsamında, ….. plaka sayılı Adıyaman Bursa seferini yapan Adıyaman …….Turizm firmasına ait araç durdurularak araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 6 adet çuval içerisinde yaklaşık 200-250 kg ağırlığında tütün maddesi ele geçirildiği, bahse konu tütünlerin Adıyaman Ünal Turizm yazıhanesine kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bırakıldığı, otobüs yetkililerinin de bahse konu tütün çuvallarını alıcılara götürmek üzere …. plakalı Adıyaman …… Turizme ait otobüsün bagajına koydukları, tütün çuvallarının üzerinde alıcı olarak İ. D, M. K, H. Ö. isimlerinin yazdığı, sanıklar tarafından tütünlere ilişkin faturaların dosyaya ibraz edildiği, bahse konu tütünlerin Adana Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği, sonucunun henüz ulaşmadığı, sanıkların gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulan kaçak eşyayı satmak amacıyla otobüsle taşıyarak üzerlerine atılı suçu işledikleri tüm soruşturma evrak içeriğinden anlaşılmakla;

Sanıkların müsnet suçtan yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmalarına, kaçak eşyaların TCK.54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA:
Sanık H. Ö. savunmasında: "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu tütünlerden sadece 50 kilosu benimdir. Bu tütünleri benim Adana ilinde yaşayan babam otobüse vererek bana gönderdi. Benim babamın tarlası olduğu için ve bu tütünleri tarladan toplayıp satamadığından bana arkadaşlarıma vermem için gönderdi. Diğer bagajda bulunan 200 kilo tütün başkasına aittir. Bu tütün çuvallarının üstünde benim ismim yazmıyordu. Ben bu tütünleri ticari amaçlı olarak kesinlikle getirtmedim ben özel güvenlik şirketinde çalışıyorum kendime kaçakçılıkdan damga yedittirmek istemem suçsuzum beraatimi isterim Adıyaman Ziraat odası Başkanlığı tarafından almış olduğum Çiftçi belgesini dosyaya sunuyorum" şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık İ. D. savunmasında: "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ancak iddianamede belirtilen 6 çuvalın üzerinde isimlerimizin bulunduğu doğru değildir, çuvallardan sadece biri bana aitti ve sadece bir çuvalın üzerinde beni adım vardı, ticari amaçla gönderilmedi, hediye olarak arkadaşlara dağıtacaktım, diğer çuvalların hiç biri bana aittir değildir, diğer çuvallar iddianamede adı geçen H. Ö. ve M. K.’e aittir, öncelikle beraatime aksi takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum, suçlamayı kabul etmediğimden, kurumunda zararı olmadığından, zararı giderme durumum yoktur" şeklinde savunmada bulunmuştur.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunmaları, 04/01/2012 tarihli arama ve el koyma tutanağı, keşif ve bilirkişi raporu, kaçak eşyaya mahsus tespit varakası, çiftçi belgeleri ve faturalar, sanıklara ait nüfus ve sabıka kayıtları, dosyada bulunan diğer tutanaklar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Suç tarihinde kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu olağan önleme araması kapsamında, ….. plaka sayılı Adıyaman Bursa seferini yapan Adıyaman …… Turizm firmasına ait araç durdurularak araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 6 adet çuval içerisinde yaklaşık 200-250 kg ağırlığında tütün maddesi ele geçirildiği, sanıkların talimat yoluyla alınan savunmalarında ayrı ayrı özetle; ele geçirilen tütünlerin bir kısmının kendilerine ait olduğunu, ticari bir amaçlarının olmadığını ve üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini beyan etmiştir.

Her ne kadar sanıkların müsnet eylemleri nedeniyle 4733 sayılı kanunun 8/4 maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edilmiş ise de; 4733 sayılı kanunun 8. maddesi 25/02/2011 tarihinde "o" bendi eklenerek

"o) (Ek: 13/2/2011-6111/175 md.) Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün;
50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL.
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL.
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL.
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL.
500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL.
İdari para cezası verilir." hükmü getirilmiştir.

Bu bağlamda sanıklar hakkında 4733 sayılı kanunun 8/4 maddesi gereğince cezalandırılmaları talep edilmiş ise de; anlaşılacağı üzere yargılama aşamasında sanıkların müsnet eyleminin ayrıca kabahat olarak düzenlendiği ve yapılan değişikliğin sanıklar için daha lehe olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan son değişiklik üzerine kabahatlilerin 4733 sayılı kanunun 8/o maddesi gereğince yakalanan kıyılmış tütün miktarı ve yeniden değerleme oranları nazara alınarak her bir kabahatlinin ayrı ayrı 1.650,00’şer TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına, yakalanan kıyılmış tütünün 5326 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince mülkiyetinin kamuya geçirilmesine dair karar vermek gerekmiş ve buna ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Gerekçe ve Nedenlerle;
1-Kabahatliler İ. D. ve H. Ö.’in 4733 sayılı kanuna muhalefet kabahati nedeniyle 4733 Sayılı Kanunun 8/o maddesi uyarınca ele geçirilen tütün miktarı nazara alınarak ayrı ayrı 1.650,00’ŞER TL İDARİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,
2-İdari yaptırım kararının tebliğinden itibaren ibraz süresi içerisinde merciine itiraz edileceği ve 5326 sayılı kanunun 17/6 maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmalarında rızai ödemeleri halinde cezalarının yalnızca 3/4 ünün tahsil edileceği, ancak bu halin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceğinin kabahatlilerine ihtarına, (ihtarat yapılamadı)
3-Kararın kesinleşmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsili için vergi dairesine gönderilmesine, para cezasının tamamının tahsil edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkemesine bilgi verilmesinin istenmesine,
4-İddianameye konu toplam 250 kg. Tütünün 5326 sayılı Kabahatler kanunun 18 maddesi gereğince MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE,
5-Bu dava nedeniyle yapılan 2 adet davetiye gideri 14,00 TL, posta gideri olan 1,45 TL ve 111,37 TL keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 126,82 TL yargılama masrafının kabahatlilerden eşit şekilde alınarak hazineye irat kaydına,
Dair verilen karar kabahatliler İ. D. ve H. Ö.’in yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açık yargılamada açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/04/2012

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzr Mar 08, 2015 8:29 am