Etiket arşivi: üniversite

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ELEMANI GÖREV SUÇU, YARGILAMA

Üniversite öğretim görevlileri ve öğretim elemanlarının görev suçlarında yargılama usulleri
T.C
YARGITAY
12.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2012/27656
KARAR NO:2012/25559
KARAR TARİHİ:28.11.2012

üniversite öğretim görevlileri ve öğretim elemanlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında soruşturma usülü, (KYOK)Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, buna itiraz,Yükseköğretim Kurulu’nun suçtan zarar gören olarak kamu davasına katılma ve dolayısıyla hükmü temyiz etme hakkı bulunup bulunmadığı

2547 Sk 53

2547 sayılı yasa hükümlerine göre özel soruşturma usulüne tabi olan üniversite öğretim görevlileri ve öğretim elemanları hakkında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünce verilen 27.12.2011 tarihli ve 6 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararını müteakiben ilgililer hakkında, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının 13.03.2012 tarih ve 2010/13160 soruşturma nolu kararı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz üzerine, sanıkların hukuki durumlarının Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğinden bahisle eksik araştırmayla kararverildiği gerekçesiyle Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını kaldıran Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.05.2012 tarih ve 2012/522 D. İş sayılı kararı ile ilgili olarak;
Müştekinin şikâyeti üzerine Marmara Üniversitesi Rektörlüğünce verilen 27/12/2011 tarihli ve 6 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararı nedeniyle ortada soruşturması gereken bir hazırlık soruşturması bulunmadığı cihetle, verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. maddesi kapsamında itiraza konu bir karar niteliğinde olmadığı gözetilmeksizin inceleme yapılmasına yer olmadığı kararı verilmesi yerine yapılan soruşturma evresi sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği yolundaki kabul ile itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu T.C. Adalet Bakanlığı’nın 13.08.2012 gün ve 47434 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29.08.2012 gün ve 2012/223540 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5271 sayılı CMK’nın 158/1-4. madde ve fıkraları uyarınca görev suçlarına ilişkin ihbar ya da yakınmanın öncelikle yetkili Cumhuriyet savcısınca değerlendirilerek, eylemin niteliği ve failin niteliği bakımından konunun özel soruşturma usulü öngören kanunlar kapsamında bulunması durumunda soruşturma izni istemesinin zorunlu bulunması karşısında, üniversite öğretim görevlileri ve öğretim elemanları olan ilgililer hakkında görev sebebiyle işlenen suç nedeniyle Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca 07.10.2010 tarihinde soruşturma izni talebinde bulunulduğu, 2547 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonrasında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünce verilen 27.12.2011 tarihli ve 6 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararının, anılan yükseköğretim kurumunun 28.02.2012 tarih ve 3406 sayılı cevabi yazı içeriğinden anlaşıldığı üzere itiraz edilmeksizin kesinleştiği, bu aşamada Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca, başvurulacak herhangi bir merciin bulunmaması itibariyle teknik anlamda kovuşturmaya yer olmadığı kararı olarak değerlendirilemeyecek ve verildiği anda kesin olan kovuşturmama kararının itiraz merciince kovuşturmaya yer olmadığı kararı niteliğinde kabul edilerek, kovuşturma koşulu bulunmadığından itirazın reddine karar vermesi yerine itirazın kabulüne karar vermesi yasaya aykırı görüldüğünden,
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.05.2012 tarihli ve 2012/522 Değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 28.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 24 Ara 2014, 02:00


üniversite yaz okulunda alınan dersler için ekstradan ücret alınamaz

Galip Aytekin öğrencisi olduğu özel üniversitenin ödemelerini düzenli olarak yaptı. Aytekin yıl içinde veremediği dersleri için yaz okuluna gitti. Ancak yaz okulunda, aldığı her ders başına ayrı bir ücret ödedi. Aytekin, yaz okulunda verdiği paranın iadesi için dava açtı. Mahkeme talebi yerinde gördü, alınan paranın faizi ile ödenmesine hükmetti. Yargıtay’ın onadığı karar 200 bini aşkın özel üniversite öğrencisini ilgilendiriyor.

Haliç Üniversitesi’ne 2005’te kaydını yaptıran Galip Aytekin bu okuldan 2010’da mezun oldu. Aytekin okula olan ödemesini düzenli bir şekilde yaptı. Ancak bazı derslerde başarılı olmayan Aytekin altta kalan derslerini yaz okulunda vermek istedi. Ancak yaz okulu için de her ders başına ayrı bir ücret alındı. Aytekin bu dersler için de ekstra ücret verdi derslerden geçti.

YAZ OKULU İÇİN FAZLADAN ÖDEME

Ancak, yaz okulu için verdiği paranın geri iadesi için arayışa girdi. Avukat Yasemin Bal aracılığı ile mahkemenin yolunu tuttu. Dosya İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi’ne gitti. Aytekin mahkemeye sunduğu evraklarla, okula toplamda 50.252 lira ödediğini belgeledi. Aytekin, kendisinden yaz okulu için alınan 13.530 liranın fazladan alındığını savundu.

BİLİRKİŞİ HAKLI BULDU

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Prof. Dr. Hanefi Ayboğa’nın hazırladığı bilirkişi raporu 28 Kasım 2011’de mahkemeye sunuldu.  Raporda, okula yaz okulu dersleri için fazladan verilen paranın 7.472 lira olduğu belirlendi. Okulun bu parayı geri ödemesi gerektiği kaydedildi.

Üniversitenin avukatları ise, mahkemenin dava hakkında görevsizlik kararı vermesi gerektiğini, dava konusunun idari yargı alanına girdiğini savundu.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE GİRER
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını geçtiğimiz yıl 4 Ekim’de verdi. Buna göre, üniversitenin yaz okulu dersleri için aldığı 7.472 liranın sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu, söz konusu paranın  yasal faizi ile ödenmesini hükmetti. Ayrıca, dosya masraflarını da üniversitenin üzerine bırakıldı.

YARGITAY KARARI ONADI
Davayı kaybeden üniversitenin avukatları kararı temyize götürdü. Davaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Karar düzeltme başvurusu da olmayınca karar kesinleşti. Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararı, sayıları 200 bini aşkın olarak hesaplanan özel üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor.

YÖK KARARI VAR

Davada mahkemeye delil olarak sunulan belgelerden biri de Yükseköğretim Kurulu’nun  (YÖK) genel kurul kararı. 15 Eylül 2008 tarihli karara göre, YÖK, özel üniversitelerde, yaz okullarında alınan dersler için ekstradan ücret alınamayacağına karar verdi