Etiket arşivi: ÜNVANIN

MARKAYA TECAVÜZÜN DURDURULMASI / ÜNVANIN TERKİNİ TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E. 2006/4208
K. 2006/4099
T. 17.4.2006
MARKAYA TECAVÜZÜN DURDURULMASI
ÜNVANIN TERKİNİ TALEBİ
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 51]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 9]
Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.11.2004 tarih ve 2002/34-2004/672 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin bilgisayar, iletişim ve yazılım donanımları alanında faaliyet gösterdiğini, şirket unvanını TPE.’ne 04.06.1998 tarihinde marka olarak tescil ettirdiğini, davalı şirketin müvekkilinin haklı ününden yararlanmak dolayısıyla haksız kazanç elde etmek için müvekkilinin tescilli unvanında yer alan ve özgün tanımlamayı ve markasını teşkil eden “ITD” ibaresini unvanında kullandığını, ayrıca yine müvekkili unvanında yer alan “İLETİŞİM”, “TEKNOLOJİ”ibarelerini kullanarak 13.02.2001 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğini ileri sürerek, müvekkili şirketin markasına vaki tecavüzün durdurulmasını, davalı ünvanının terkinini, şimdilik 500.000.000-TL maddi, 5.000.000.000-TL. manevi tazminatın tahsilini, yoksun kalınan kazancın tespitini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin ticari unvanının “İTD” ile değil “ITD” ile başladığını, anılan ibareyi ticari unvanı ile birlikte kullandığını, tarafların iş alanlarının birbirinden tamamen farklı olup iddiaların gerçek dışı olduğunu, ticaret unvanı ile markanın kullanma yer ve şekillerinin farklı bulunduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, ticaret sicili kayıtlarına göre davacının “İTD” ibaresini 1.11.1991 yılından beri, davalının ise 2001 yılından beri kullandıkları, ayrıca davacının içinde “İTD” ibaresinin de yer aldığı unvanını 04.06.1998 tarihinden itibaren marka olarak tescil ettirdiği, davalının eyleminin davacı markasına ve ticaret unvanına tecavüz teşkil ettiği gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile davalı eyleminin davacı markasına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine ve tecavüzün önlenmesine, davalı unvanından “ITD” ibaresinin terkinine, hükmün ilanına ve diğer istemlerin ise reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 17.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.