Etiket arşivi: UZUV

YARALAMA / UZUV ZAAFI / UZUV KAYBI

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E. 2006/732
K. 2006/5657
T. 21.6.2006
YARALAMA
UZUV ZAAFI
UZUV KAYBI
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 456]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 457]
A-Sanığın mağdurlar S. T. ve E. C.’e yönelik yaralama eylemi nedeniyle kurulan hükümde karar tarihi itibarıyla tayin olunan cezanın tür ve miktarına göre hükmün CMUK.nun 305. maddesi uyarınca temyizi mümkün olmadığından sanığın temyiz isteminin aynı Yasanın 317. maddesi gereğince REDDİNE,
B-Sanığın mağdur A. A. A.’a yönelik yaralama eylemi nedeniyle kurulan hükmün incelenmesinde;
1-Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın 23.03.2005 tarihli raporunda mağdur A. A. A. yaralanmasının uzuv zaafı yahut uzuv kaybı yönünden değerlendirilmek üzere tedavi bitiminden 6 ay sonra müracaatının gerekli olduğunun bildirilmiş olmasına göre, mağdurdaki yaralanmanın uzuv zaafı yahut uzuv kaybı ( duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması yahut yitirilmesi ) niteliğinde olup olmadığını belirtir kati rapor getirtilmeden gerektiğinde de Adli Tıp 2. İhtasas Kurulundan rapor aldırılmadan hüküm tesisi,
2-5237 Sayılı T. 21.06.2006 Ceza Kanununun 7. maddesinde “ zaman bakımından uygulama” 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesinde ise, “lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” kurallarının düzenlenmesi, ayrıca 5252 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılması, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kanunların hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması karşısında;
5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca, sanığın hukuki durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de nazara alınarak yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 326. maddesinde belirtilen kazanılmış haklı saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 21.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.