Etiket arşivi: Y18HD

Y18HD 28.2.2011 E.2011/209 – K.2011/2742

– Soyadı Değişikliği (Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi – Görev)
– Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi (Soyadı Değişikliği)
– Nüfus Kaydının Değiştirilmesi (Kocası Ölen Kadının Baba Kütüğüne Dönmesi – Görev)

5490 Sa.Ka.23/2,36/1-a,67

Davacının vefat eden kocasının soyadı olan Köşken soyadının, kızlık soyadı olan Kasap olarak düzeltilmesi talebi ile açtığı davanın, konusu idari bir işlem olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA ve KARAR:

Davacı Sevilay Köşken ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay`ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 18.6.2008 günlü ve 2007/414 – 2008/100 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2010 gün ve Hukuk – 2010/322137 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı tarafından açılan soyadı değişikliği davasında, mahkemece davacının vefat eden kocasının soyadı olan Köşken soyadının davacının kızlık soyadı olan Kasap olarak düzeltilmesine karar verildiği ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu`nun 23/2. maddesinde,

“Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir.” hükmündedir.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 67. maddesinde ise

“Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde bekarlık hanesine dönerek bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Bu durumda nüfus kaydının taşınmasına ilişkin form kullanılır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, davacının isteminin idari bir işlem olduğu dikkate alınarak dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Kabule göre de;

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu`nun 36/1-a maddesinde “Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır” hükmü yer almaktadır.

Davacının avukatına verdiği vekaletnamede ikametgah adresi Gaziantep olarak belirtilmiş olmasına ve dava dilekçesinde başkaca adres belirtilmemiş olmasına rağmen, anılan Kanunla getirilen ve re`sen dikkate alınması gereken yetki hükmü gözetilmeden karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 28.2.2011 E.2011/209 – K.2011/2742

Y18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115


 Y18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

– Kat Mülkiyeti (Yönetim Planının İptali – Taraf Teşkili)
– Taraf Teşkili (Yönetim Planının İptali)
– Yönetim Planının İptali Ve Eski Hale İade Davası (Taraf Teşkili – Karar Düzeltme Talebi)
– Karar Düzeltme Talebi (Gerekçeli Kararın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi) –

634 Sa.Ka.12,19,28

1. Karar düzeltme isteminde bulunan davalıya mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından, davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme isteği kabul edilerek dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu:

2. Dava, yönetim planının iptali ve eski hale iade talebine ilişkindir. Yönetim Planının değiştirilmesine ilişkin davada tüm kat maliklerinin davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmalıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacı Celile vd. ile davalı Sinan vd. aralarındaki yönetim planının iptali ve eski hale iade davasına dair İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 12.12.2007 günlü ve 2007/514-1449 sayılı hükme yönelik temyiz isteminin reddi hakkında Dairece verilen 12.6.2008 günlü ve 2008/3069-7092 sayılı ilama karşı dahili davalı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Karar düzeltme isteminde bulunan davalı Vasil Mativdakis`e mahkemenin gerekçeli kararının yöntemine uygun biçimde tebliğ edilmemiş olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin bu konuya ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulüne,

Dairemizin 12.6.2008 gün ve 2008/3069-7092 sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilip dosya içindeki tüm kağıtların yeniden incelenmesi sonucu;
Davada ana taşınmazın yönetim planının (1) no’lu bağımsız bölüm maliki lehine ortak yerlerde tesis ve değişiklikler yapılması konusunda muvafakat içeren 15. ve 16. maddelerinin iptali ile bu maddelere dayanarak projeye aykırı biçimde yapıldığı ileri sürülen tesis ve değişikliklerin eski hale getirilmesi istenilmiştir.

Dava salt (1) no’lu bağımsız bölüm maliki ile kiracısı aleyhine açılmış bulunmaktadır.
Yukarıda özetlenen davanın niteliği özellikle yönetim planının sözü edilen ve bir kat malikine ayni hak tanınmasına ilişkin olan maddelerinin iptali istenildiği gözönünde tutularak öncelikle ana taşınmazdaki tüm kat maliklerinin yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

PicLensButton Y18HD 19.1.2009 E.2008/10673 – K.2009/115

Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661


 Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

– DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ (Hayatın Olağan Akışına Çelişik)

– YAŞ TASHİHİ

– NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ (Hayatın Olağan Akışına Çelişik) –

TMK.39

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır. Mahkemece, davacı Laika Akbaş’ın 1.4.1964 olan doğum tarihi 1.4.1972 olarak düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 15.1.1971 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamaz.

DAVA ve KARAR:

Davacı Laika Akbaş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Gevaş Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 6.3.2007 günlü ve 2006/82-2007/50 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.12.2007 gün ve Hukuk – 256334 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Mahkemece, davacı Laika Akbaş’ın 1.4.1964 olan doğum tarihi 1.4.1972 olarak düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 15.1.1971 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki yaratacaktır.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

PicLensButton Y18HD 31.1.2008 E.2007/11960 – K.2008/661

Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108


 Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108

– NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI (Türk Vatandaşlığından Çıkma)

– VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA (Nüfus Kaydının Kapatılması) –

403 Sa.Ka.20 – 5490 Sa.Ka.35/1,14

Soyadının düzeltilmesi davasında, davacılardan Yakup Zenkin’in Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olması nedeni ile nüfus kaydının kapatıldığından nüfus kaydı üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacağı gözetilmeksizin bu dava yönünden soyadı düzeltilmesine ilişkin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Davacılar Mustafa Zenkin, Yakup Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin ile Davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki dava hakkında Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 19.7.2007 gün ve 2007/175 Esas – 2007/291 Karar sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 25.3.2008 gün ve Hukuk-2008/55866 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacılardan Yakup Zenkin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Yasasının 20. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca Türk Vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesi üzerine 30.10.2006 günü Türk Vatandaşlığını kaybettiği ve bu nedenle nüfus kaydının kapatıldığı anlaşılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesine göre, nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeni ile bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Mahkemece davacılardan Yakup Zenkin’in Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olması nedeni ile nüfus kaydının kapatıldığından nüfus kaydı üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacağı gözetilmeksizin bu dava yönünden soyadı düzeltilmesine ilişkin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Davacılardan Mustafa Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin’in de soyadlarının “Zengin” olarak düzeltilmesi istenmiş olup, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 35. maddesinin 1. bendinin ilk cümlesinde “…kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiç bir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…” hükmüne göre adı geçenlerin nüfus kütüğünde Zenkin olan soyadlarının mahkemece Zengin olarak düzeltilmesine karar verilmiş olmasında usul ve yasaya, hukuka aykırı bir durum yoktur.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının davacı Yakup Zenkin yönünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davacılardan Mustafa Zenkin, Emine Zenkin, Güller Zenkin, Mahmut Zenkin, Bayram Zenkin yönünden REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108

PicLensButton Y18HD 13.4.2009 E.2009/3309 – K.2009/4108

Y18HD 15.2.2010 E.2009/10866 – K.2010/2139

– DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ

– YAŞ TASHİHİ

– NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ (Yaş Tashihi)

– KİŞİSEL DURUM SİCİLİNDE DÜZELTME (Doğum Kütüğünde) –

TMK.39 – 5490 Sa.Ka.

Doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur.

DAVA ve KARAR:

Davacı Ahmet Turan ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Emet Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay`ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 1.2.2008 günlü ve 2008/58-9 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.9.2009 gün ve Hukuk – 2009/205603 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının nüfus kütüğünde 25.10.1972 olan doğum tarihindeki doğum yılının 1974 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur.

Yargıtay`ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi isteminin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, davacının yaşının tespiti için özel bir tıp merkezi tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilip, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.18.H.D. 15.2.2010 E.2009/10866 – K.2010/2139

PicLensButton  Y18HD 15.2.2010 E.2009/10866 – K.2010/2139