Etiket arşivi: YAPILMAMASI

Yargıtay 23. Ceza Dairesi E:2015/8097 K:2016/4277 Paranın Alınması Rezervasyonun Yapılmaması – Dolandırıcılık

T.C.
Yargıtay 23. Ceza Dairesi
Esas No:2015/8097
Karar No:2016/4277
Esas No:2015/8097
Karar No:2016/4277
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Turizm acentesi işleten sanık O….ve bu acentede çalışan sanıklar M. ve İin, katılan ve ailesi için katılandan belirlenen hotelde bir haftalık tatil ücreti almalarına karşın, paranın ödenmemiş ve rezervasyonun yapılmamış olması nedeniyle katılan ve ailesinin hotele alınmayarak mağdur edildikleri, böylece sanıkların dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda;
Katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanıkların katılandan aldıkları parayı hotele göndermedikleri ve herhangi bir rezervasyon işlemi de yapmadıklarının hoteli işleten şirketin mahkemeye verdiği cevabi yazıdan anlaşılması karşısında, sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkûmiyetleri yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 12.HD E:2012/116 K.2012/16130 -TEBLİGATIN TÜZÜGE UYGUN YAPILMAMASI

YARGITAY 12.HD E:116 K.16130 T.09.05.2012

 

ÖZET:

Tebligatın, Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre yapıldığının belirtilmesine rağmen, Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinin uygulanmadığı durumlarda (örneğin; muhatabın adreste neden bulunmadığının komşu, kapıcı, yönetici, zabıta amir ve memurları vs. gibi kimselerden sorularak, tevziat saatinden sonra adrese ne zaman geleceğinin tesbit edilerek, bunun tebligat parçasına yazılıp belgelendirilmemesi halinde) yapılan tebligatın geçersiz sayılacağı-

 

 Borçluya gönderilen 10 örnek ödeme emrinin; “muhatap geçici olarak Bursa’ya gittiğinden mahalle muhtarının imzasına teslim edilerek 2 nolu formül doldurularak muhatabın kapısına yapıştırıldı ve en yakın komşusu A. A.’e haber verildi imza atmadı” şerhi ile 28.01.2011 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

 

Tebligatın; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre yapıldı-ğı belirtilmesine rağmen Tebligat Tüzüğü'nün 28. maddesinin uygulanmadığı görülmektedir. Tüzüğün anılan maddesine göre muhatabın adreste neden bulunmadığı, komşu, kapıcı, yönetici, zabıta amir ve memurları vs. gibi kimselerden sorularak, tevziat saatinden sonra adrese geleceğinin tespit edilmesi ve bunun tebligat parçasına yazılıp tevsik edilmesi halinde Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebligat yapılabilir.

 

Somut olayda muhatabın adreste bulunmama nedeni tespit edilmekle birlikte tevziat saatinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği hususu belirlenmediğinden yapılan tebligat usulsüzdür.O halde mahkemece borçlunun usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne, sair şikayet ve itiraz nedenlerinin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde usulsüz tebligat şikayetinin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇBorçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…