Etiket arşivi: YAŞI

KASTEN YARALAMA / YAŞI KÜÇÜK SANIK / UZLAŞMA

T.C.
YARGITAY
İkinci Ceza Dairesi
E:2005/9454
K: 2006/7997
T: 20.04.2006
KASTEN YARALAMA
YAŞI KÜÇÜK SANIK
UZLAŞMA
ÖZET:Suç tarihinde 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını bitir­meyen sanığın işlediği kasten yaralama suçunun, 765 sayı­lı Yasada öngörülen yaptırımının alt sının 2 yılı aşmayan hapis ya da para cezası olması nedeniyle 5395 sayılı Yasa­nın 24. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı gözetilmelidir.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 456]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 253]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 254]
5395 s. ÇOCUK KORUMA KANUNU [Madde 24]
Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Erdal’ın yapılan yargılaması sonu­cunda; Mahkumiyetine dair (Konya/Ereğli Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 16.06.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık mü­dafii tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 22.09.2005 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşü­nüldü.
Sanık hakkında bıçakla müessir fiil suçundan açılan kamu davasının ya­pılan yargılaması sonucunda; eylemin TCY.nun 456/4, 457/1, 55/3. madde­lerine uygun gerçekleştiğinin kabulüyle suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY.nın hükümlerinin de uygulanarak karşılaştırılması sonucun­da, 765 sayılı TCY.nın hükümlerinin sanık yararına olduğu kabul edilerek ku­rulan hükmün sanık müdafii tarafından temyizi üzerine yapılan incelemesin­de;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:
Suç tarihinde 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını bitirmeyen sanığın kasten işlediği yaralama suçunun, 765 sayılı TCY.nın 456/4. maddesinde öngörülen yaptırımının alt sınırı 2 yılı aşmayan hapis ya da para cezası olması nedeniy­le, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve 15.07.2005 tarihinde hükümden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı ve 5271 sayılı CYY.nın 253 ve 254. maddelerine göre uzlaştırma işlemi yapılması, uzlaştırma işleminin başarısız­lıkla sonuçlanması durumunda sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması karşısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23. maddesinin uygulama olanağının tartışılması zorunluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerin­de görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZUL­MASINA), 20.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.