Etiket arşivi: YETENEĞİ

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2002/10810 K. 2003/8546• ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGELER • ALDATICILIK YETENEĞİ

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 

 

E. 2002/10810 K. 2003/8546 Tarih: 1.12.2003

DAVA : 

 Dolandırıcılık suçundan sanık Murat'ın yapılan yargılaması sonunda; suç vasfındaki vaki değişiklik nedeniyle TCK.nun 345/1 ve 80. maddeleri gereğince 1 yıl 9 ay hapis cezasıyla mahkumiyetine dair ( Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi )nden verilen 19.9.2000 gün ve 1999/81 Esas, 2000/55 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi o yer C. Savcısı, katılan vekili ve sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama isteyen 31.1.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü: 

 

KARAR : 

 

Yüklenen suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen şikayetçi Sosyal Sigortalar Kurumu'nun davaya katılmasına karar verilmesi, hukuken geçersiz olup hükmü temyize hak vermeyeceği cihetle vaki temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca ( REDDİNE ), Sanık vekili ve o yer C. Savcısının temyizlerine gelince: Ayrıntılar Ceza Genel Kurulunun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere istihkak almak için T… Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'ne sunulan suça konu dekont fotokopileri onaysız olup, bu yönüyle suret belge özelliği taşımadığı, hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmadıkları ve aldatıcılık yeteneğinin bulunmadığı, fotokopi belgelerin sunulduğu görevlilerin belgelerin onaylı suretlerini istememeleri biçimindeki özensiz davranışları nedeniyle ortaya çıkan fiili iğfalin de aldatıcılık yeteneğinin varlığını göstermediği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, 

 

SONUÇ : 

 

Yasaya aykırı, o yer C. Savcısı ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 1.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.