Sözleşmede Şekil – Genel İşlem Şartı

TC. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2007/12-57 E., 2007/36 K.

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

FAİZ HESAPLAMASI

SÖZLEŞME ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI

5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Madde 26 ] 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [ Geçici Madde 4 ] 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 429 ] “İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.İcra Mahkemesince “karar verilmesine yer olmadığına” dair verilen 11.05.2006 gün ve 2006/265-766 sayılı kararın incelenmesi Davacı/alacaklı banka vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 11.07.2006 gün ve 2006/12614-15199 sayılı ilamı ile;

(“…01.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun geçici 4.maddesinde: kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kendisine dönem sonu borcunu ödemesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış yada 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçlularının altmış gün içerisinde kredi veren kuruluşa yasada öngörüldüğü şekilde müracaat ederek borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksidi peşin ödemeleri şartıyla son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık %18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını icra takip dava masraf ve harçları vekalet ücreti ile birlikte onsekiz eşit taksitte ödeme hakkına sahip olacağı düzenlenmiştir.

Somut olayda, kredi kartı borçlusunun, yasada öngörüldüğü şekilde belirlenen sürede alacaklı bankaya başvurduğu ve bankaca anılan yasa doğrultusunda 28.04.2006 tarihli hesaplamanın yapılarak borçluya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan yasanın geçici 4.maddesinin 4.fıkrasına göre “iş bu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.” hükmü dikkate alındığında ödeme planı uyarınca son taksitin vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona ereceğinden, Mahkemece bu husus bekletici mesele yapılarak, son taksitin vade tarihine kadar beklenmeli ve son taksitin ödendiğinin belirlenmesi ile taki bin sona erdiği yönünde sonuca varılmalıdır. Aynı maddenin 5.fıkrası gereğince bu dönemde taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkacağından bu Kanunun 26.maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden alacaklının itirazın kaldırılması isteminin esası hakkında karar verilmelidir

0 halde, Mahkemece, alacaklının 5464 Sayılı Yasa uyarınca yaptığı ödeme planına yanlış anlam verilmek suretiyle yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olarak ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…”) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı/alacaklı banka vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S 0 N U Ç : Davacı/alacaklı banka vekifinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verılmesine 31.01.2007 gününde, oyçokluğu ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir