SÖZLEŞMEYE VE İMARA AYKIRI İNŞAAT

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1309
K: 2006/3450
T: 9.6.2006
SÖZLEŞMEYE VE İMARA AYKIRI İNŞAAT

818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 360]
Hüküm davacılardan N.H., davacı-k.davalılar A.Ü. ve F,Ü. mirasçıları, müdahil KA., davalılar Ö.ç., H.D., T.Ö., M.P., M.K, K.Ç., Y.T., M.K, A.A. ve O.K vekillerince temyiz edilmiş, davalılar H.D., T.Ö., M.P. ve K.A. tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar A.Ü. vs. vekili Avukat N.Ö. ile davalı Ö.Ç. vekili Avukat t.a., davalılar K.Ç. vs. vekili Avukat C.T. geldi. Davacı N.H. vekili, davalılar Y.T. ve M.K. vekili ve davalı O.K. gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edildikten sonra gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi, kira tazminatının tahsili, manevi tazminat ve müdahalenin önlenmesi, N.H. tarafından açılan birleşen dava tapu iptali, tescil ve alacak, diğer birleşen davalar tapu iptali, tescil istemi ile açılmış, mahkemece verilen karar davalılar S.Ö., c.Ç., O.A., N.S. ile birleşen dosyanın davacıları, asıl davanın davalıları S.Ö. mirasçıları dışındaki taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davalı O.K.’nın adının karar başlığında gösterilmemesi maddi hata niteliğinde olup, mahkemesince her zaman düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, kararı temyiz eden KÇ.’nin davanın tarafı olmaması, hakkında karar verilmemesi nedeniyle kararı temyiz hakkı bulunmadığından, davacı arsa sahiplerinin ve birleşen davanın davacısı N.H.’nin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının, diğer temyiz edenlerin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Borçlar Kanunu’nun 36011. maddesine göre, yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nisfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu ve mukavele şartlarına muhalif olursa, iş sahibi o şeyi kabulden imtina edebilir. Somut olayda mahkemece, yapılan binanın projesine ve sözleşmeye uygun şekilde yapılmadığı, arsa sahipleri tarafından kabul edilemeyecek derecede ayıplı olduğu gerekçesi ile sözleşmenin feshine karar verilmiştir. Bu sonuca varılırken binanın güçlendirme maliyetinin toplam maliyetin % 60’ına varması da dikkate alınmıştır. Dosyadaki bilgilerin ve raporların değerlendirilmesinden, davalı yüklenici Ö.Ç. tarafından sözleşme şartlarına uygun kabul edilebilecek nitelikte yasal inşaat yapılmadığı, bu nedenle iskan ruhsatı da alınamadığı, davacı arsa sahiplerinin BK’ nun 360/1. maddesi uyarınca bu eseri kabule zorlanamayacakları sonucuna varılmaktadır. Bu durumda davacılar arsa sahipleri ve davalı yüklenici Ö.ç. arasındaki gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine karar verilmesi gerekir. Mahkemece yüklenici Ö.ç. tarafından yapılan binanın arsa sahipleri tarafından kabul edilemeyecek derecede ayıplı olduğu kabul edildiği halde, arsa sahipleri ile yüklenici arasındaki gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili yerine, geleceğe yönelik ( ileriye etkili ) olarak feshine karar verilmesi doğru olmamıştır.
3- Bu dosya ile birleştirilmesine karar verilen Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1995/332 Esas sayılı dava dosyasında davacı N.H. tapu iptali tescil, bu mümkün olmadığı takdirde ödediği para nedeniyle alacak isteminde bulunmuştur. Mahkemece tapu iptali tescil istemi yönünden davanın reddine karar verilmesi yerindedir. Ancak bu istek yanında, davacı N.H.’nin satın aldığı daire nedeniyle yükleniciye ödediği bedel hakkındaki isteminin de reddine karar verilmesi hatalı olmuştur. Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı arsa sahipleri ile birleşen davanın davacısı N.H.’nin sair, diğer temyiz eden tarafların tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca temyiz olunan kararın davacı arsa sahipleri yararına, 3. bent uyarınca birleşen davanın davacısı N.H. yararına BOZULMASINA, 450,00.- YTL duruşma vekalet ücretinin temyiz eden davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil edilen davacı arsa sahiplerine verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan N .H. yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı arsa sahiplerine, birleşen davanın davacısı N.H.’ye ve K.ç.’ye, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 09.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir