SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Ceza Dairesi

E: 2006/1531

K: 2006/4181

T: 08.05.2006

SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ
ÖZET: Mahkemece suça konu ağaçların kesildiği yerde uzman bilirkişi orman mühendisi aracılığı ile kesif yapılıp, saha üzerinde kesilen ve dikili halde bulunan bütün ağaç­ların miktarları ve vasıfları belirlenip, her hissedara isabet eden miktar nazara alındığında, sanık tarafından kesilen miktar ile diğer hissedarların hisselerine tecavüz olup al­madığı tespit edilerek, tecavüzün olması halinde eylemin TCK.nun 494/2. maddesinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı, aksi halde eylemin orman olmayan yerlerden ormanlarda yetişen ağaç cinsinden emval kesmek suçunu oluşturabileceği dikkate alınarak, sanığın hukuki durumu­nun tayini gerekir.

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 494]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 109]
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 116]

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

Sanığın müşterek hissedar olduğu tapulu araziden diğer müştereklerin iznini almadan suça konu 13 adet ağacı kestiğinin anlaşılmasına göre konu­sunda uzman orman mühendisi eşliğinde keşif yapılıp, saha üzerinde kesi­len ve dikili halde bulunan bütün ağaçların miktarları ve vasıfları belirlenip, her hissedara isabet eden miktar nazara alındığında sanık tarafından kesilen miktar ile diğer hissedarların hisselerine tecavüz olup olmadığı tespit edile­rek; ancak tecavüzün mevcut olması halinde eylemin TCK.un 494/2. mad­desinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı, aksi halde eylemin orman ol­mayan yerlerden ormanlarda yetişen ağaç cinsinden emval kesmek suçunu oluşturup 6831 sayılı Yasanın 116/B maddesi delaleti ile 109. maddesiyle cezalandırılması gerekeceği gözetilmeden bu yönden eksik araştırma ile ya­zılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın ve müdahil idarenin temyiz itirazları bu iti­barla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZUL­MASINA), 08.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir