TAKDİRİ İNDİRİM / YETERSİZ GEREKÇE

T.C.

YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E: 2006/750
K: 2006/2744
T: 03.04.2006
TAKDİRİ İNDİRİM
YETERSİZ GEREKÇE
ÖZET: Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar irdelenmeden, sanık­lar hakkında koşullar oluşmadığından ve sanıklar yararına hafifletici nedenler bulunmadığından denilerek yeterli olmayan gerekçelerle 5237 sayılı Yasanın 62. maddesinin uygulanmaması doğru değildir.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 62]
Parada sahtecilik suçundan sanıklar Yakup, Caner 5237 sayılı TCK.nun lehe hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmakla yapılan inceleme sonunda;hükümlülüklerine ve zoralıma dair (Nevşehir Ağır Ceza Mahke­mesi)nden verilen 15.11.2005 gün ve 337 esas, 325 karar sayılı hükmün sü­resi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ve sanıklar müdafii tarafından is­tenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 10.02.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
5271 sayılı CMK.nun 73. maddesinin “…sahtecilik suçlarında, el konu­lan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir” hükmü karşısında tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.
Yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine; ancak,
Sanıklar hakkında “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yar­gılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etki­leri gibi”hususlar irdelenmeksizin, “sanıklar hakkında koşullar oluşmadığın­dan ve sanıklar yararına hafifletici nedenler bulunmadığından” denilmek su­retiyle yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile 5237 sayılı TCK.nun 62. madde­sinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanıklar ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı so­nuçta (BOZULMASINA), 03.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir