TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

E: 2006/685

K: 2006/1921

T: 10.05.2006

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME
ÖZET: Sanığın, iş ortağı olan maktule kronik kalp hastalı­ğı olduğunu bilmesine rağmen, olay günü basit derecede etkili eylemde bulunduğu, inzimam eden olayın stresi ve eforu sonucunda gelişen kalp yetmezliği sonucu ölümün meydana geldiği, bu şekilde sanığın ölüm sonucunu isteme­mekle birlikte öngördüğü anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle sanığın, 5237 sayılı Yasanın 22/3, 23, 85 maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekir.

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 22]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 23]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 85]

Gültekin’ i öldürmek kastı olmaksızın müessir fiil sonucu ölümüne sebe­biyet vermekten sanık Erol’un bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; 5237 sayılı TCY.nın 73, 86/2 maddesi uyarınca kamu davasının düşürülme­sine ilişkin (Isparta Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07.06.2005 gün ve 81-145 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından iste­nilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemi­ze gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Özel hukuk kapsamında olan bir anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma­da, sanığın maktule yönelik basit derecede etkili eylemde bulunmasından sonra kronik kalp yetmezliği sonucu meydana gelen ölüm olayında, sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün bozulması kararına uyularak yapılan yar­gılama sonucunda kamu davasının 5237 sayılı TCY’ nın 73, 86/2. maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, sanığın iş ortağı olan maktule, kronik kalp hasta­lığı olduğunu bilmesine karşın olay günü basit derecede etkili eylemde bu­lunduğu, inzimam eden olayın stresi ve eforu sonucunda gelişen kalp yet­mezliği sonucu ölümün meydana geldiği, ölüm sonucunu istememekle birlikte öngördüğü anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK.nun 22/3, 23, 85. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği düşünülmeden yazılı hüküm kurulması;

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan ye­rinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASI­NA), 10.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir