TALEPLE BAĞLILIK

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2006/3372

K: 2006/5311

T: 8.5.2006

TALEPLE BAĞLILIK
ÖZET: SOMUT OLAYDA İSTEK DIŞINA ÇIKILARAK, DAVACILARIN YANINDA DAVA DIŞI ANNEYE DE PAY VERMEK SURETİYLE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

5663 s. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA DEĞ… [Madde 1]

Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, miras bırakanları tarafından 6 parsel sayılı taşınmazın 3 nolu bölümünün mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak torunu olan davalıya temlik edilmiş olduğunu ileri sürüp, tapu iptali ile pay oranında tescil isteğinde bulunmuşlardır.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; tetkik hâkiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; miras bırakanın davalıya yapmış olduğu temlikin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu belirlenmek ve bu olgu mahkemece benimsenmek suretiyle davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

Ancak, istek dışına çıkılarak davacıların yanında dava dışı anne M….’ye de pay vermek suretiyle yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir