TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2216
K: 2006/2706
T: 20.04.2006
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
ÖZET: DAVA KONUSU PARSEL KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TAPUDA KAYITLI BULUNDUĞUNA GÖRE DAVANIN HAZİNEYE YÖNELTİLMESİNE VEYA DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR. DAVANIN KAYIT MALİKİ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE KARŞI GÖRÜLMESİ YETERLİDİR. MAHKEMENİN ARA KARARI UYARINCA HAZİNE DAVAYA DAHİL EDİLMİŞ OLDUĞUNA GÖRE HAZİNE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAKTİR VE TAYİN EDİLMEMESİNDE KANUNA AYKIRI BİR YÖN GÖRÜLMEMİŞTİR.
Döndü ile C… Köyü Tüzel kişiliği ve dahili davalı Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine (Hazine yönünden) dair (Uşak Sulh Hukuk Hâkimliği)nden verilen 27.10.2005 gün ve 850/1657 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi dahili davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Hükmün avukatlık ücretine ilişkin bölümü davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, mülkiyetin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescil davasıdır. Dava konusu 175 ada 2 parsel davalı C… Köyü Tüzel Kişiliği adına tapuda kayıtlıdır. Davacı vekili, kayıt maliki Köy Tüzel Kişiliğine karşı davayı açmış, yargılamanın devamı sırasında mahkemenin ara kararı ve emri uyarınca Hazine davaya dahil edilmek suretiyle davada taraf durumunu almıştır. Dava konusu parsel Köy Tüzel Kişiliği adına tapuda kayıtlı bulunduğuna göre davanın Hazineye yöneltilmesine veya davaya dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Davanın kayıt maliki Köy Tüzel Kişiliğine karşı görülmesi yeterlidir. Mahkemenin ara kararı uyarınca Hazine davaya dahil edilmiş olduğuna göre Hazine lehine avukatlık ücreti taktir ve tayin edilmemesinde kanuna aykırı bir yön görülmemiştir.
2Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının açıklanan nedenlerle yerinde görülmediğinden reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve 2588 sayılı Kanunla eklenen 492 sayılı Harçlar Kanununun 13/j maddesi uyarınca Hazineden harç alınmasına mahal olmadığına 20.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir