TAPU İPTALİ VE TESCİL / BİLİRKİŞİ EK RAPORU

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/188
K: 2006/2322
T: 19.4.2006
TAPU İPTALİ VE TESCİL
BİLİRKİŞİ EK RAPORU
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 716]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacı-k.davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, tapu iptali ve tescil, karşılık dava ise fazla iş bedellerinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece verilen kararın davacı arsa sahibi tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 7.4.2004 tarihli ilamı ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, davalı karşı davacı yüklenicinin karar düzeltme istemi de reddedilmiştir. Mahkeme tarafından Dairemizin bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda karar verilmeden önce bilirkişilerden 27.2.2005 tarihli ek rapor alınmış, bunun üzerine eski kararında direnilmesine ilişkin karar oluşturulmuş, bu karar da davacı ve karşılık davanın davalısı arsa sahibi tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu karşılık davaya ilişkin, karşılık davanın davalısı arsa sahibinin temyiz itirazlarını yerinde bulmuş, Dairemizin 7.4.2004 tarihli bozma ilamına uygun şekilde karşılık dava yönünden verilen direnme kararının bozulmasına, davacı arsa sahibi tarafından açılan asıl dava yönünden ise, bilirkişilerden ek rapor alınmasından sonra karar oluşturulmasını yeni hüküm kabul ederek bu bölüm yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki 26.7.1996 tarihli kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin hususi şartlar bölümünün 7. maddesinde mal sahibine verilecek dairelerin, güney batı cephesinden halk dilinde 1., 2. ve 3. katlardan birer daire olmak üzere verilmesi kararlaştırılmıştır. Dosyadaki bilirkişiler tarafından çizilen krokiden ve dosyaya konulan fotoğraflardan anlaşıldığı gibi, bina kotta yapıldığından güney batı cephesinden binaya bakıldığında, 3.bodrum kat zemin konumundadır. Davacı arsa sahibine verilecek dairelerin güney batı cephesinden ve 1., 2. ve 3.katlarda olacağı kararlaştırıldığına göre, bu daireler 2.bodrum kattaki 5 bağımsız bölüm numaralı, 1.bodrum kattaki 10 bağımsız bölüm numaralı ve zemin kattaki 14 bağımsız bölüm numaralı daireler olacağı sonucuna varılmaktadır. Dairemizin 7.4.2004 tarihli bozma ilamının 2 numaralı bendinde de bu konuya değinilmiştir. Mahkemece bilirkişilerin ek raporlarına dayanılarak önceki kararda olduğu şekilde, proje ve kat irtifakına göre zemin kattaki 14 bağımsız bölüm numaralı daire yerine, güney batı yönünden binaya bakıldığında zemin kat konumunda olan 3.bodrum kattaki 2 bağımsız bölüm numaralı dairenin davacı adına tesciline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın asıl davaya ilişkin bölümünün davacı arsa sahipleri yararına BOZULMASINA, kararın karşılık davaya ilişkin direnme bölümü Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenip bu konuda bozma kararı verildiğinden, Dairemizce herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-k.davalıya geri verilmesine, 19.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.