TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI / GÖREV

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/2763
K: 2006/4008
T: 05.04.2006
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
GÖREV
ÖZET: Mahkemenin görevi sözleşmede yazılı değere göre değil, gayrimenkulun aynına ilişkin tapu iptali ve tescil da­vası olduğu düşünülerek dava konusunun davanın açıldığı gündeki değeri keşfen belirlenerek buna göre belirlenmeli­dir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 684]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 718]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 722]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 723]
Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 30.12.2002 gününde verilen dilekçe ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda;davanın görev yönünden red­dine dair verilen 29.03.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı­lar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçe­sinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi ile 30.12.2002 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesince açılmıştır. Mah­kemece sözleşmedeki değere bakılarak görevsizlik kararı verilmiş, hükmü davacılar temyiz etmiştir.
Davada 15.11.1960 günlü biçimine uygun düzenlenmiş gayrimenkul sa­tış vaadi sözleşmesine dayanılmıştır. Gerçekten, bu sözleşmede satımı vaat edilen dava konusu taşınmazların 6.000 TL değerinde olduğu yazılıdır. Az yukarıda söylendiği üzere dava 30.12.2002 tarihinde açılmış, mahkemeden hukuki himaye bu tarihte talep edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 16. maddesince “müdahalenin men’i, tescil, tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun aynına taalluk eden davalarda, gayrimenkulun değeri nazara alınarak” harç alınır. Mahkemelerin görev konusunu düzenleyen HUMK.nun 1.maddesi gereğince de görev dava olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise görevli mahkemenin tespitinde davanın açıldığı gündeki değerin esas tutulması ge­rekir. Diğer yandan taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayalı davalar münhasıran Sulh Mahkemelerinin görevini tayin eden 8. madde kapsamın­da da değildir. Bütün bunlar dışında gerek harç sorununun, gerekse görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu tartışmasızdır. Böyle olunca mah­kemenin görevi belirlenirken sözleşmede yazılı değere bakmamak eldeki da­vanın gayrimenkulun aynına ilişkin tapu iptali ve tescil davası olduğu düşü­nülerek dava konusunun davanın açıldığı gündeki değeri keşfen belirlenerek görevli mahkemeyi tayin etmek, şayet Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ise davayı esastan karara bağlamak gerekir. Yüksek Hukuk Genel Kurulu’nun 29.03.2006 gün ve 2006/14-91-115 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Daire­mizin yerleşik içtihatlarına aykırı biçimde görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde ya­tırana iadesine, 05.04.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir