TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/5110
K: 2006/6374
T: 5.6.2006

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 1]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 2]
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 14.10.2005 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali tescil veya alacak istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 14.2.2006 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Davada arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye bırakılan bağımsız bölümün yükleniciden satın alınması nedeniyle tapu iptali ve tescili istemiyle açılmıştır.
İddia şekline göre dava konusu bağımsız bölümlerin konut olarak kullanılmak ve oturmak amacı ile satın alındığı anlaşılmıştır.
Davacının emlakçılık ve benzeri bir iş kolunda kaydı olmadığı sürece bu tür satın almalar ticari amaçlı satın alma sayılmaz. Dosyada bu yolda bir delil bulunmadığına ve bu konuda bir iddiada gelişmediğine göre satın almanın konut amaçlı olduğunu kabulde zaruret vardır. Mahkemece çekişmenin esasının incelenmesi yerine aksi düşünce ile satın almanın ticari amaçlı olduğunun kabulü ve sonuçta görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 05.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir