TAPU İPTALİ VE TESCİL / MUVAZAA

T.C.

YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1504
K: 2006/2787
T: 21.3.2006
TAPU İPTALİ VE TESCİL
MUVAZAA
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 18]
Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, dava konusu 7 parsel sayılı taşınmazın miras bırakanları adına tapuda kayıtlı iken vekil kılınan davalı torunu Eyüp vasıtasıyla mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak diğer davalı şirkete devredildiğini ileri sürüp payları oranında tapu iptali-tescil istemişlerdir.
Davalı Eyüp, miras bırakan babaannesinin iradesine uygun biçimde hareket ederek taşınmazı sattığını ve paranın büyük bölümünü hayır işlerinde kullandığını, bir kısmıyla da evin ihtiyaçlarını karşıladığını ve kendi borçlarını ödediğini, diğer davalı şirket de tapuya güvenerek taşınmazı iyiniyetle satın aldığını bildirip davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, temlikin muvazaalı yapıldığı, satın alan davalının da iyiniyetli sayılamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacıların payları oranında iptal-tescile karar verilmiştir.
Karar, davalı şirket tarafından duruşma istekli olarak temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 21/3/2006 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili avukat Ö.Nihat Özgün geldi. Davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen vs. vekili avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, bu sırada temyiz edilen vs. vekili avukat Mahmut Acerce’nin geldiği görüldü, mazereti kabul edilip dinlendi, iş karara bırakıldı, bilahare Tetkik Hakimi Murat Ataker tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dosya içeriğine, toplanan delillere hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle çekişmeli taşınmazın miras bırakan tarafından vekil eliyle davalıya temlikinin bedelsiz, muvazaalı ve mirastan mal kaçırma amaçlı olduğu anlaşıldığına göre; davalı şirketin temyiz itirazı yerinde değildir.
SONUÇ : Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 4.12.2005 tarihinde yürürlüğe giren avukatlık ücret tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için ( 450,00 ) YTL duruşma avukatlık parasının ve aşağıda yazılı 9.874,90 YTL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 21.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir