TAPU KÜTÜĞÜ / TAPU KÜTÜĞÜNE HATALI YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİ

T.C.
YARGITAY
Ondördüncü Hukuk Dairesi
E. 2006/2745
K. 2006/4007
T. 5.4.2006
TAPU KÜTÜĞÜ
TAPU KÜTÜĞÜNE HATALI YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİ
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 1027]
Tapu Sicil Tüzüğü m.25,87
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 19.10.2005 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30.12.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu kütüğüne hatalı yazılan kimlik bilgilerinin nüfus bilgilerine uygun hale getirilmesi istemi ile açılmıştır. Mahkemece istek kabul edilmiş, hükmü davalı idare temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre davalının diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- Mülkiyet hakkının tescili başlıklı Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde kütük sahifesi malik sütununda malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni tarih ve yevmiye numarasının yazılacağı hükmü bağlanmıştır. Başka bir anlatımla bu bilgiler dışındaki bilgiler kütüğün malik sütununa geçirilmez. Bundan dolayı sayılanların dışında kütükte düzeltme veya ekleme suretiyle yazım davası dinlenemez.
Şayet kadastro tespitleri sırasında yapılan bir yanlışlık söz konusu ise bunun incelenerek düzeltilmesi Tüzüğün 87. maddesince Tapu Sicil Müdürlüğüne aittir. Açıklanan nedenle mahkemenin kütüğün malik sütununa o sütunda yer verilmediği halde `anne` adı olarak Ayşe’nin ilave edilmesi yasaya aykırı olmuştur. Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 05.04.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir